ВыпускиРубрикиАвторыКлючевые слова

Рубрика: Развитие экономического образования

2016 №4 (56)

Kobets A. S., Gritsan Yu. I., Katan L. I.  Economic-financial instruments of environmental regulation for sustainable development the agriculture of Ukraine under condition of changing economy

Bolshakov V. I., Savitskyi M. V., Babenko M. M.  Integration of sustainability principles in curriculum of civil engineering and architecture specialization

Пивняк Г. Г.Швец В. Я.Палехова Л. Л.  Стратегия устойчивого развития как ключевой фактор повышения конкурентоспособности технических ВУЗов

2015 №3 (51)

Ризун М. Д.  Анализ деятельности виртуальных университетов на примере платформ дистанционного обучения в Польше

Ватковская М. Г.  Проект «Курс: Образование» как составляющая модернизации системы государственного управления в сфере образования Украины

Швец В. Я.Палехова Л. Л.Шмидт М.Палехов Д.  Партнерство как метод продвижения модели высшего образования для целей устойчивого развития

2014 №3 (47)

Немцева Н. С.  Профессиональное становление студентов в условиях культурно-образовательное среды высшего учебного заведения

Кострицкая С. И.Швец Е. Д.  Формирование общих профессиональных умений студентов-экономистов для обеспечения их успешной профессиональной карьер

2014 №2 (46)

Швец В. Я.Палехова Л. Л.Палехов Д. А.Иванников А. Л.  Имплементация идей устойчивого развития в учебные программы студентов экономических специальностей

2013 №4 (44)

Азюковский А. А.  Структурирование учебного материала в процессе предоставления образовательных услуг контингенту взрослых студентов

Медведовская Т. П.  Самообразование студентов высших технических учебных заведений в процессе подготовки будущих специалистов на современном этапе

Долгов А. М.  Высшее учебное заведение как субъект предпринимательской деятельности в условиях рыночных отношений

2013 №1 (41)

Бардась А. В.Казимиренко А. В.  Деловая игра «Девелопер» как инструмент внедрения компетентностного подхода в учебный процесс

Кострицкая С. И.Зуенок И. И.  Иноязычная подготовка будущих специалистов нового тысячелетия: тенденции, инновации и перспективы

2012 №4 (40)

Янжчик-Страла Е.  Финансовый аспект функционирования негосударственных высших учебных заведений (ВУЗ) в Польше

2012 №3 (39)

Беганська І. Ю.  Профілізація навчання - магістральний шлях реформи освіти

Загорій А. М.  Управління системою ресурсів вищого навчального закладу

2012 №2 (38)

Шашенко О. М., Пашкевич М. С., Тертичко Т. В.  Економічне обґрунтування міжнародної політики вищого навчального закладу

Беганська І. Ю.  Економічна сутність регіональних систем вищої освіти

2012 №1 (37)

Бобало О. Ю.  Особливості функціонування вітчизняних ВНЗ в ринкових умовах: маркетинговий підхід

Іляшенко А. Х.  Ефективність реалізації інноваційної стратегії вищих навчальних закладів

2011 №2 (34)

Бардась А. В., Вудажевскі Г.  Визначення ролі менеджмент освіти у постіндустріальній економіці

2009 №4 (28)

Андрушків Б. М., Дудкін П. Д., Кирич Н. Б.  Вдосконалення організаційно-економічного механізму управління життєдіяльністю вищого навчального закладу

2009 №3 (27)

Гельман В. М.  Моделювання оптимальної структури професорсько-викладацького складу випускової кафедри вищого навчального закладу

Величко О. Г., Король Г. О., Куцинська М. В.  Методичний підхід до удосконалення обліково- аналітичної системи підготовки інженерів для металургії

Лютий І. О.  Організація класичної університетської освіти на економічному факультеті Київського національного університету ім. Тараса Шевченка

2009 №2 (26)

Тропинова Е. А.  К вопросу об архитектонике инновационных проектов в сфере образования

2009 №1 (25)

Тимошенко О. В.  Особливості реалізації фінансового механізму системи вищої освіти України

2008 №4 (24)

Титаренко Т. Б.  Сутність та принципи формування регіональної політики розвитку ринку освітніх послуг в Україні

2007 №4 (20)

Чекушина Ю. В.  Удосконалення Системи вищої освіти як фактор розвитку ринку інтелектуальної праці України

Ткаліч Т. І., Рехтета О. М.  До питання про професійно-педагогічну підготовку майбутнього викладача з основ економічних знань

2007 №3 (19)

Ткаліч Т. І.  Кадровий потенціал менеджменту освіти: проблеми формування, використання і управління

2004 №4 (8)

Верхоглядова Н. І., Іванникова Н. А.  Впровадження і розвиток освітніх послуг у галузі післядипломної освіти

2004 №2 (6)

Кінаш І. П.  Місце і роль освіти у підвищенні ефективності виробництва

2004 №1 (5)

Воронов В. А.  Забезпечення інноваційного розвитку за рахунок підвищення рівня математичних знань

2003 №1 (1)

Деркач Л. М.  Навчання менеджменту та мозок: нові напрямки у формі та практиці досліджень