ВыпускиРубрикиАвторыКлючевые слова

Рубрика: Экономическая теория

2017 №1 (57)

Іванишина Г. С.  Світовий досвід регулювання операцій з дорогоцінними металами

Геращенко С. О.  Вплив сучасної економічної політики на інвестиційний клімат в Україні

Удачина К. О., Бандоріна Л. М.  Концептуальна модель визначення раціональної економічної поведінки суб’єкта господарювання

Дєєва Н. М.  Шляхи реформування соціальної держави в контексті децентралізації управління

Чорнобаєв В. В., Мороз Є. Ю.  Вплив підвищення мінімальної заробітної плати на економіку і держбюджет України в 2017 році

Пилипенко Г. М.Антоненко М. О.Кожа Н. В.  Критерии оценки качества жизни в Украине

Піцур Я. С., Черченко О. Л., Білоскурський Р. Р.  Сталий соціально-економічний розвиток: еволюція поглядів та теоретичний аналіз

Гереасименко А. Г., Свистільник В. Ю.  Теоретико-методологічний аналіз змісту інформаційної економіки

Завгородняя Е. А.Алсуфьева Е. А.  Национальные инновационные системы: классификация, рейтингирование и позиционирование в глобальном инновационном пространстве

2016 №4 (56)

Павлик А. В.  Енергозбереження як елемент енергонезалежної стратегії

Швіндіна Г. О.  Зміни пріоритетів організаційного розвитку та їх параметризація

Голубка С. М., Чинчик А. А.  Сутність базових понять теорії оподаткування в українській фінансово-економічній науці

Бойченко В. М.  Формування сучасних фінансово-економічних криз: фактори, умови та наслідки

Баранник Л. Б., Шаранов Р. С.  Рівень безробіття як індикатор національної безпеки

Литвиненко Н. І.  Наслідки впливу інституціональних чинників на соціальноекономічний розвиток

Дєєва Н. М.  Особливості реалізації соціальної функції держави

Пилипенко Г. М.  Сила держави як показник оцінювання ефективності виконання урядом своїх економічних функцій

2016 №3 (55)

Горняк О. В., Салюк-Кравченко О. О.  Шляхи вдосконалення корпоративної безпеки суб’єктів господарювання

Вознюк О. В.  Оптимізація системи фінансового забезпечення соціальних гарантій громадян

Баранник Л. Б., Черкавська Т. М.  Модернізація соціальної функції бюджету України в умовах посилення глобалізаційних викликів

Кузнецов О. А.  Соціальна економіка у працях М. Д. Кондратьєва

Пилипенко Ю. І., Чорнобаєв В. В.  Довгохвильові коливання як закономірність розвитку світової економіки

Федорова Н. Е.Пилипенко А. Н.  Теоретико-методологический анализ развития социальноэкономических систем в контексте прогресса

2016 №2 (54)

Богма О. С.  Енергетична складова економічної безпеки України

Кобзар Н. І., Геращенко С. О., Кірієнко О. М.  Економічна безпека України: аналіз стану в сучасних умовах

Чумак О. В.  Проблеми модернізації національного виробництва в умовах транзитивних змін в економіці

Чорнобаєв В. В.  Особливості ринку антикваріату в Україні

Ткаченко И. Д.  Спецификация и размывание прав собственности на недра при формировании стратегии рентоориентированного поведения

Горбанев В. С.  К вопросу о категориальной оформленности феномена общественных благ

Дєєва Н. М.  Проблеми, пріоритети та перспективи реалізації бюджетної політики в період реформування місцевого самоврядування

2016 №1 (53)

Ісаєва Н. І.  Система державного стратегічного планування в республіці Казахстан

Пільгуй С. С.  Вплив кризових явищ на фінансову стійкість банківської системи України

Пуларія П. А.  Вплив прямих іноземних інвестицій на економічний розвиток України

Геращенко С. О.  Прямі іноземні інвестиції: сучасні тенденції розвитку в Україні

Захарченко Н. В., Швецова А. А.  Механізм фінансування політичних партій з державного бюджету: світовий досвід та перспективи для України

Смєсова В. Л.  Ґенеза економічних уявлень щодо господарчих інтересів від первісної доби до етапу формування світових цивілізацій

2015 №4 (52)

Исаева Н. И.  Пути усовершенствования системы стратегического планирования в Украине на современном этапе

Губарь Е. В.  Конкурентоспособность пищевой промышленности Украины в условиях евроинтеграционных процессов

Штефан Н. Н.  Состояние и перспективы евроинтеграционной направленности Украины

Дучинская Н. И.  Теория полезности: анализ поведения потребителя в условиях риска

Енальев М. М.Горлачук В. В.  Рефлексия принципа коалиционирования и эффекта расщепления событий в теории полезности

Кузьминов С. В.  Сдвиги на рынке труда как фактор формирования количественных и качественных характеристик спроса на рынке образовательных услуг

Бодрова Д. В.  Институциональные пробразования в процессе становления национальной инновационной системы

Пилипенко А. Н.Литвиненко Н. И.  Институциональные факторы развития социально-экономических

Гусева А. Ю.Верескун М. В.  Информационно-телекоммуникационная отрасль Украины: экономические тренды и возможности развития

Завгородняя Е. А.  Экономико-генетические основы инновационой макродинамики

2015 №3 (51)

Марценюк Л. В.  Проблемы и перспективы развития туризма в Украине

Чернявская Т. А.  Стратегические направления развития транспортно-коммуникативной системы украины в контексте обеспечения

Матюк Т. В.  Социальный характер образовательных услуг и экономическая политика государства

Леонидов И. Л.  Сущность и содержание присвоения интеллектуального продукта

Чорнобаев В. В.  Влияние фактора конкуренции в инновационном процессе на экономический рост

Завгородняя Е. А.  Функции инноваций и макроэкономические экстерналии инновационной динамики

Пилипенко Ю. И.Прушковская Э. В.  Секторальная структура экономики в контексте стадиальности социально-экономического развития общества

Бурлуцкая С. В.  Механизмы обеспечения устойчивости социальноэкономических систем в контексте их безопасности

Герасименко А. Г.  Экономическое содержание и направления трансформации экономических систем

2015 №2 (50)

Романенко В. В.  Программно-целевые методы оценивания эффективности налоговой политики государства

Гуцалова Ю. Е.  Финансово-экономическая сущность пенсионного обеспечения в Украине

Пилипенко Ю. И.  Инновационные составляющие структурного реформирования национальной экономики Украины

Деева Н. Н.  Научно-методические основы придания изменениям социальной ответственности субъектов экономики управляемого характера

Топишко Н. П.  Социальная политика и проблемы обеспечения социальной справедливости в современном обществе

Баранник Л. Б.  Проблемы человеческого развития и социальная политика государств в условиях глобализационных процессов

Прушковская Э. В.Переверзева А. В.  Влияние ментальности на формирование секторальной структуры экономики

Петрушенко Ю. Н.  Партисипативная модель управления и финансирования в международных программах технической помощи как фактор развития социального капитала территориальных сообществ

Ксензова В. Е.Ксензов С. В.Крижановская Е. В.  Особенности белорусской ментальности

Пилипенко А. Н.Литвиненко Н. И.  Украинская ментальность в координатах исследовательской программы Г. Хофстеда

2015 №1 (49)

Шабанов Д. И.  Эволюция корпоративных отношений в национальной экономике Украины

Осадчая Н. В.  Влияние режимов регулирования таможенной политики на национальное хозяйство страны

Пижук А. И.  Основные тенденции развития сферы услуг стран с трансформационной экономикой

Алсуфьева Е. А.  Механизм согласования экономических интересов субъектов национальной экономики: уровни и средства координации

Литвиненко Н. И.  Норма «правовое поведение» и социально-экономическое развитие страны: кросс культурное измерение

Ермошкина Е. В.  Социальная ответственность бизнеса и финансовое обеспечение развития регионов: есть ли конфликт интересов?

Белоцерковец В. В.  Эволюционное движение новой экономики: от традиционного общества до эпохи индустриализма

2014 №4 (48)

Никитина О. Б.  Формирование предпосылок постиндустриального развития в Украине в контексте европейского выбора

Швец В. Я.  Механизмы взаимодействия субъектов общественных отношений на основе социальной ответственности

Шинкарук Л. В.  Структурный и социальный аспекты пропорциональности и диспропорциональности в экономике

Белоцерковец В. В.  Новая экономика в национальных координатах: проблемы и перспективы развития

Завгородняя Е. А.  Параметры порядка и факторы эффективности национальных инновационных систем в контексте вызовов глобальной конкуренции

Архипов О. Ю.Черкавская Т. М.Друзенко А. Н.  Взаимосвязь теневой экономики и институтов государства в глобализирующемся мировом хозяйстве

Литвиненко Н. И.  Толерантность и социально-экономическое развитие страны: кросскультурное измерение

Пилипенко А. Н.Пилипенко Ю. И.  Социально-ответственное поведение бизнеса: сущность и условия формирования в Украине

Новикова А. Ф.Кузьменко Л. М.  Модернизация системы государственного управления на принципах социальной ответственности

Кучеренко Е. В.  Взаимосвязь производства и потребления в контексте теорий общества масового потребления

Задорожный Г. В.  Чело-Век как мера развития науки в современном мире

2014 №3 (47)

Кириенко О. Н.Кобзар Н. И.Андрейчикова А. Н.  Развитие экономики Украины под влиянием глобальных мировых тенденций

Геращенко С. А.  Прямые иностранные инвестиций в Украине: проблемы и перспективы развития в контексте институциональніх реформ

Петруня Ю. Е.Алексеенко Р. Ю.  «Общественный выбор» в контексте управленческих процессов

Ерохин С. А.  Общая теория развития и структурная трансформация национальной экономики

Горняк О. В.Пилипенко Ю. И.  Структурная политика Украины в условиях глобализации мирового хозяйства

2014 №2 (46)

Шаповал Ю. И.  Банк развития как институт долгосрочного финансирования национальной экономики Украины

Кравченко В. О.Драчук Ю. З.  Теоретические аспекты исследования экономических и страховых рисков

Никеенко Т. В.  Государственное регулирование фундаментальной науки в контексте инновационного развития

Зухба Д. С.  Стоимость инноваций и развитие ERP систем

2014 №1 (45)

Летучая А. В.Летучая А. А.  Направления преодоления последствий экономического кризиса в Украине

Андрейчикова А. Н.  Эволюция взглядов на проблему риска в экономической науке

Крупский А. П.  Организационная культура: сущность, виды, особенности имплементации в Украине

Прушковская О. В.Баластрик Л. О.  Влияние доходов на формирование внутреннего потребительского рынка в посткризисный период

Яковенко Л. И.  Модернизационные изменения в высшем образовании - социально-экономический контекст

Зухба Е. Н.  Институциональное регулирование пенсионных трансфертов: международный опыт и вызовы для Украины

2013 №4 (44)

Матюк Т. В.  Образование как фактор экономического развития общества: количественное и качественное измерение

Пилипенко А. Н.  Методологический потенциал современной экономической науки в исследовании координации экономической деятельности субъектов

2013 №3 (43)

Лимонова Э. Н.  Инвестиционная деятельность ТНК в Украине: проблемы и перспективы

Шевченко Ю. О.  Основные тенденции развития национальной сферы услуг в условиях глобальной экономической нестабильности

Ходжаян А. А.  Макроэкономическая устойчивость в системе обеспечения конкурентоспособного развития экономики

Тараненко И. В.  Повышение конкурентоспособности стран путем совершенствования товарной структуры экспорта (на примере организации черноморского экономического сотрудничества)

Лусте Е. О.  Психологические детерминанты эффективности социально-экономических трансформаций

Матюк Т. В.  Роль образования в экономическом развитии общества

Пилипенко А. Н.  Гражданская культура как фактор общественного развития

2013 №2 (42)

Рябцева Н. В.Алсуфьева Е. А.  О механизме согласования экономических интересов в инновационной макроэкономической системе

Волошенюк В. В.Чернобаев В. В.  Особенности регулирования венчурного капитала в Украине

Чекушина Ю. В.  Специфика действия механизмов рынка интеллектуального труда

Леонидов И. Л.  Основы интеграционного метода исследования присвоения интеллектуального продукта

Белоцерковец В. В.  Рынок ново-экономической продукции: трансформация кривых спроса и предложения

Завгородняя Е. А.  Мотивационные основания инновационной динамики

Пилипенко Ю. И.  Детерминанты инновационного развития экономической системы Украины

Прушковская Э. В.  Роль законов архитектоники в формировании секторальной структуры экономики

Литвиненко Н. И.  Экономическая свобода и социально-экономическое развитие государства

Колесников Д. В.  Сущность синергии и классификация её видов в исследовании вертикально-интегрированных структур

2013 №1 (41)

Филюк В. В.  Концентрация на ринке телекоммуникационных услуг Украины: состояние и проблемы регулирования

Нога Б.Нога М.  Роль культуры в переходе Польши от периферии к центру мировой экономической системы

Прушковская Э. В.Пилипенко А. Н.Литвиненко Н. И.  Социокультурные аспекты экономического сознания украинцев

Липов В. В.  Множественность денежных систем как инструмент гетерогенизации институциональной составляющей СЭС

Петруня Ю. Е.  Экономическая политика государства: место и механизмы «общественного выбора»

Задоя А. А.  Совокупный спрос в Украине: структура и динамика

2012 №3 (39)

Забрудський О. В.  Просторово-часовий зріз реалізації суб’єктами економіки соціальної відповідальності

Галюк І. Б.  Теоретичні аспекти інноватизації як об’єктивного процесу розвитку економічних систем

Чуприна О. О.  Соціально-економічні моделі трудової міграції

2012 №2 (38)

Шкітіна О. Б., Петренко А. В.  Проблема визначення економічної категорії «конкурентна позиція» для проведення комплексної оцінки конкурентоспроможності національної економіки

Шемяков О. Д.  Особливості виробничої демократії в управлінні соціально-трудовими відносинами в економічно розвинутих країнах

Задорожній В. П.  Уроки глобальної фінансово-економічної кризи для економіки України

2012 №1 (37)

Петруня Ю. Є.  Соціальна відповідальність бізнесу: українські виміри

2011 №4 (36)

Кундиревич В. П.  Неоінституціоналізм як теоретична платформа глобального регулювання економічних процесів

2011 №2 (34)

Зухба О. М.  Інститут домогосподарства: еволюція поглядів

2011 №1 (33)

Трохимчук В. В.  Необхідність формування інституту влади інноваційного типу в сучасному корпоративному секторі України

Пилипенко Ю. І., Кірієнко О. М.  Нерівномірність технологічного розвитку світової економіки: кількісні та якісні ознаки

2010 №4 (32)

Цимбал О. І.  Макроекономічні наслідки трансформації інституціональної структури функціонування ринку праці

2010 №3 (31)

Гурнак О. В.  Формування концепції еволюційної моделі розвитку податкової системи

2010 №1 (29)

Єгорова-Гудкова Т. І.  Концепція економічної безпеки на підставі використання принципів математики гармонізації

Тютюненко С. Г.  Теоретичні аспекти дослідження тіньової економіки із використання принципів математики гармонізації

2009 №4 (28)

Переверзєва А. В.  Проблема визначення вартості та цінності людського капіталу

Головченко Г. Я.  Еволюція та сутність інтеграції як економічної категорії

Литвиненко Н. І.  Інтелектуальна рента: сутність та функції

Білоцерківець В. В., Завгородня О. О.  Еволюція методологічних засад дослідження нової економіки: від стохастичної перцепції до алгоритмізації пізнання

2009 №3 (27)

Осаул А. О.  Інституційні аспекти дослідження категорії природного капіталу

Фаізова О. Л.  Середній клас в умовах становлення нової економіки

2009 №2 (26)

Пахомов Ю. М.  Складності розбудови інноваційної стратегії в Україні

Чорнобаєв В. В.  Особливості інноваційно-інвестиційної діяльності в умовах трансформаційних перетворень національної економіки

Литвиненко Н. І.  Інституціональна структура суспільства та економічна безпека держави

Вуйчік Д., Хетманчук А.  Рецесія світової економіки і глобалізація ринку праці

Ходжаян А. О.  Позиціонування України в глобальній економіці

Скоробогатов А. С.  Вторая экономическая революция и перспективы инновационного развития в странах СНГ

Алсуф’єва О. О.  Про сутність і структуру процесів взаємодії суб’єктів інноваційної діяльності

Майкут Р.  Можливості і загрози глобалізації ринку праці

Пилипенко Г. М., Пилипенко Ю. І.  Інституціональні інновації як фактор інноваційного розвитку національної економіки

Дучинська Н. І., Дучинський П. І.  Відтворення основних форм капіталу: проблеми збалансованості

Архипов А. Ю.  Возможности модернизации экономики России в условиях мирового кризиса

Молдован Д.  О потерянных возможностях европейской интеграции

Бартосик Л.  Иностранный капитал в банковском секторе Польши и современный финансовый кризис: некоторые аспекты

2009 №1 (25)

Литвинова О. Н., Судік Є. В., Четверик Т. М.  Вплив глобалізації на продовольчу безпеку України

Литвиненко С. В.  Аналіз фінансово-економічного стану будівельного комплексу Дніпропетровського регіону

Баранник Л. Б., Черкавська Т. М.  Основні тенденції соціально-економічного розвитку України в контексті світового розвитку

Шевченко Б. О.  Потенціал державно-приватного партнерства як інструмент антикризових заходів

Черченко О. Л.  Реформування відносин власності і розвиток інвестиційних процесів

Зухба Д. С.  Роль неформалізованих елементів НІС у формуванні цінності інновацій

2008 №4 (24)

Вакульчик О. М., Ступнікер Г. Л.  Визначення вартості інтелектуального капіталу як фактора інноваційної активності підприємств гірничо-металургійного комплексу

Волошенюк Л. В., Алєксєєнко Д. Д.  Еволюція поглядів на систему прав власності

Піхотіна Л. М.  Теоретичні моделі соціальної політики та їх практична реалізація у розвинутих країнах світу

Олексієнко Р. Ю.  Основні форми трансформації відносин і прав власності суб‘єктів у сфері митного регулювання ЗЕД

Мішин Ю. Р.  Соціальна справедливість і соціальне партнерство в умовах трансформації соціально-економічної системи

Дзядук Т. В.  Новий етап розвитку економічної системи: полігамність визначень

Ходжаян А. О.  Конкурентоспроможність як соціально-економічне поняття і категорія

Пилипенко Г. М.  Категоріальне оформлення поняття інститут: проблеми і перспективи інституціональної теорії

Пилипенко Ю. І.  Циклічна природа технологічних зрушень національної економіки

2008 №3 (23)

Метеленко Н. Г.  Трансформація відносин власності в умовах формування внутрішнього господарського механізму ефективного функціонування промислових підприємств

Зухба Д. С.  Специфіка створення цінності в сучасній господарській системі інноваційного типу

Пилипенко Г. М.  Онтологічні і гносеологічні засади виокремлення економіки у функціональну систему суспільства

2008 №1-2 (21-22)

Пилипенко Ю. І.  Знання та інформація як фактори сучасної технологічної організації суспільства

Ковтуненко В. О.  Економічні ризики становлення і розвитку «нового» середнього класу в Україні

Амоша О. І., Іванов Є. Т.  Силові параметри економічного зростання

2007 №4 (20)

Гаркуша В. В.  Еволюція інституціональних та організаційних форм регулювання конкуренції

Пилипенко Г. М.  Теорія виникнення держави як методологічна основа дослідження державної присутності в економіці

Фаізова О. Л.  Соціальна складова інноваційного розвитку

2007 №3 (19)

Прушківська Е. В., Переверзєва А. В.  Людський капітал: проблеми та перспективи

Федосева О. В.  Особливості аграрних відносин в умовах переходу до ринкової економіки

Леонідов І. Л.  Формування ефективного власника з погляду привласнювальних інтересів

2005 №4 (12)

Прушківська Е. В.  Еволюція поглядів на суть та зміст структурних змін

2005 №3 (11)

Чорнобаєв В. В.  Мотиваційний механізм прийняття інвестиційних рішень: еволюція поглядів та їх адаптація до сучасних умов України

2005 №1 (9)

Пилипенко Г. М., Чорнобаєв В. В.  Механізм ініціювання інноваційного розвитку в Україні

2004 №3 (7)

Булєєв І. П., Брюховецька Н. Ю.  Роль чинників культури в інноваційному розвитку підприємств

Пилипенко Г. М., Піхотіна Л. М.  Механізм інвестиційної діяльності у споживчому секторі України

2003 №4 (4)

Коновалюк В. І.  Роль монополій в економіці індустріально розвинутих держав

2003 №3 (3)

Шлюсарчик Б.  Попитово - пропозиційні передумови конкурентоспроможності в сучасних теоріях міжнародної торгівлі

Чекушина Ю. В.  Сучасні тенденції на світовому ринку праці та українські реалії (огляд наукових публікацій)

Пилипенко Г. М.  Еволюція теорії ринкової рівноваги та механізм її досягнення в сучасній економіці

2003 №2 (2)

Пилипенко Ю. И.Пилипенко А. Н.  Структурная несбалансированность экономики Украины и формы его преодоления

2003 №1 (1)

Пилипенко Ю. І.  Механізми інноваційної мотивації та їх специфіка в умовах України

Петруня Ю. Є., Гут І. О.  Відображення ринкової поведінки споживача в економічних теоріях

Задоя А. О.  Спільне інвестування в Україні: сучасні проблеми та перспективи