ВыпускиРубрикиАвторыКлючевые слова

Рубрика: Экономика природопользования

2017 №1 (57)

Тимошенко Л. В., Ус С. А., Куличенко Д. В.  Визначення пріоритетності фінансування природоохоронних проектів

Вагонова О. Г., Шереметьєва І. В., Аржавічев Д. В.  Особливості екологоекономічної оцінки наслідків радіаційного забруднення територій відходами уранового виробництва

2016 №4 (56)

Білоскурський Р. Р.  Нормативно-правове забезпечення еколoго-економічного розвитку України

Смоленніков Д. О.  Система індикаторів соціально-екологічної відповідальності підприємств теплоенергетики

Терехов Є. В., Літвінов Ю. І.  Обгрунтування шляхів підвищення ефективності землезбереження як фактору забезпечення інвестиційної привабливості техногенних земель

2016 №3 (55)

Тимошенко Л. В., Дементьєва Н. В.  Еколого-економічне обґрунтування використання відновлюваних джерел енергії на муніципальних об’єктах

Dudnyk A. V.  Sustainable development of urban systems: theoretical aspects

Курильців Р. М.  Концептуальні засади формування системи адміністрування землекористування в Україні

Пилипенко Г. М., Прушківська Е. В., Кусакова Ю. О.  Компаративний аналіз розвитку зеленого туризму в Україні та світі

2016 №1 (53)

Гаращук О. В., Куценко В. І.  Освіта в контексті екологічно безпечного розвитку суспільства

Тимошенко Л. В., Ус О. М.  Еколого-економічні аспекти оцінювання та прогнозування забруднення атмосферного повітря у промисловому місті

Бардась А. В., Дуднік А. В.  До питання оцінки природно-ресурсного потенціалу та якості довкілля міських поселень

Лазебник Л. Л., Гацька Л. П.  Вплив екологічного регулювання на конкурентоздатність підприємств гірничодобувної промисловості

2015 №2 (50)

Прокопенко В. И.  О критериях оценивания эффективности сбережения земельных ресурсов при открытой разработке месторождения

2015 №1 (49)

Летучая А. В.  Теоретико-методологические основы исследования экологической экспансии

Кривенко С. В.  Эколого-экономические особенности развития ресурсосбережения и вторичного ресурсоиспользования в Украине

2014 №3 (47)

Авдющенко А. С.  Фонды охраны окружающей среды в системе финансирования природоохранных мероприятий Польши

Тимошенко А. А.  Запасы рудного сырья в месторождении как фактор обеспечения производственной мощности горно-обогатительных комбинатов

2014 №2 (46)

Прокопенко В. И.Тимошенко А. А.  Инвестирование средств на воспроизводство пригодности основных средств производства по мере углубления добывающей зоны карьера

Вецепура Н. В.Филипюк А. О.  Корпоративная социальная ответственность в решении экологических проблем Донецкого региона

2014 №1 (45)

Жикаляк Н. В.  Эффективная рентная политика при добыче топливно-энергетических ресурсов

Сафронов С. А.  Социально-экономические последствия взаимодействия между антропогенной и естественной подсистемами города

Терехов Е. В.  Управление целевым назначением нарушенных открытыми горными разработками земель в аспекте устойчивого развития техногенных местностей

2013 №3 (43)

Майдукова С. С.  Экономическая целесообразность использования ресурсного потенциала минеральной составляющей отходов угольного проризводства

Балуева О. В.  Разработка методики расчета индекса социо-эколого-экономического развития города

Терехов Є. В.  Усовершенствование экономико-организационного механизмаформирования стоимости земель, восстановленных в условияхоткрытых горных разработок

Тимошенко Л. В.  Управление уровнем загрязнения атмосферного воздуха передвижными источниками в промышленном городе

2013 №2 (42)

Тимошенко Л. В.  Эколого-экономические аспекты применения рециклинга: опыт Европы и Украины

2013 №1 (41)

Волошенюк В.  Эколого-экономические и организационные аспекты взаимодействия субъектов природопользования

2012 №4 (40)

Петрушенко М. М.  Аналітична оцінка потенційних екологічних конфліктів із урахуванням чинника ризику

2012 №3 (39)

Жишко М. І., Лобасов О. П.  Дослідження впливу точності геологічної моделі нафтогазового родовища на його геолого- економічну оцінку за допомогою економічних показників

Кириченко О. О.  Науково-технічні та інноваційні аспекти природно-ресурсного забезпечення економічного розвитку

Громова О. М., Маркова Т. Д.  Інноваційно-інвестиційні аспекти ефективності ресурсозбереження на базі використання теплових насосів в Україні

2012 №2 (38)

Сухіна О. М.  Сучасні методологічні підходи до оцінки впливу гірничодобувних підприємств на довкілля як екологічна інновація

Дмитрук І. А., Красноштан О. М., Когут Р. Й., Печеник О. М., Сальников В. Г.  Застосування методології управління проектами для підвищення енергоефективності інноваційних варіативних систем

2011 №2 (34)

Мержинський Є. К., Глущевський В. В.  Теоретичні аспекти еколого-економічного моделювання природно-ресурсного потенціалу

2011 №1 (33)

Сіліна І. В.  Теоретичні аспекти оцінки ефективності інвестицій природоохоронного призначення

Єрмошкіна О. В.  Фінансові аспекти екологічної безпеки регіонів у контексті інституціональної трансформації

2010 №4 (32)

Макєєв О. Ю., Макеєва Д. О.  Економічна оцінка витратних екологічних проектів

2010 №3 (31)

Рибальченко С. М.  Науково-методичні підходи до формування екологоорієнтованої стратегії розвитку підприємств в системі стратегічного регіонального управління

2010 №2 (30)

Тимошенко Л. В.  Оцінювання ефективності застосування різних способів розробки родовища: концептуальний підхід

Іванов А. М., В’юн В. Г., Матвієнко А. В.  Просторово-територіальна організація рекреаційних територій

Аровіна М. П.  Соціально-економічні аспекти утилізації шкідливих відходів виробництва в промисловому регіоні

2010 №1 (29)

Бардась А. В., Бабець Д. В.  Параметри ентропійної природи вугільних шахт щодо впливу на довкілля та виробничі витрати

Скортос М.Саломанина Л.Фортузи Д.  Экономические перспективы участия инвесторов решать экономические проблемы крупных морских портов на западном побережье Черного моря Украины

2009 №4 (28)

Скиданенко Ю. П.  Методичні підходи до розрахунку економічного збитку внаслідок надзвичайних ситуацій природного характеру

Бардась А. В.  Економічні межі доцільності розміщення породи у виробках, що погашаються

Мартієнко А. І.  Визначення ефективної форми власності в природокористуванні на базі теорії альтернативних витрат

2009 №3 (27)

Гаврилов П. Є.  Удосконалення економічного механізму регулювання процесів ресурсозбереження на рівні регіонів

Бардась А. В., Бабець Д. В.  Побудова прогностичної моделі оцінки впливу природного середовища шахти на економічні показники

Лазарєва О. В.  Проблеми підвищення ефективності використання земельних ресурсів

Садченко О. В.  Концепції екологічного маркетингу

2009 №2 (26)

Бардась А. В.  Економіка природокористування і продуктивні потоки вугільних шахт

2009 №1 (25)

Гаврилов П. Є.  Удосконалення системи екоменеджменту в рамках регіонального управління

Бардась А. В.  До питання екологічної паспортизації вугільних шахт

Варламова І. С.  Система екологічного менеджменту на металургійних підприємствах в умовах ринкової економіки

2008 №4 (24)

Бардась А. В., Цабегей Н. В.  Екологічний аудит як передумова екологічної паспортизації вугільних шахт України

Варламова І. С., Прушківська Е. В.  Ефективність екологічного менеджменту на металургійних підприємствах

2008 №3 (23)

Бардась А. В., Бойченко М. В.  Визначення раціональної границі видобування запасів корисних копалин на прикладі вугілля

2008 №1-2 (21-22)

Ніколаєв Ю. О., Нікітко В. І.  Формування системи еколого-економічного управління на вітчизняних підприємствах

Бардась А. В.  Еколого-економічна оцінка наслідків відпрацювання залишкових запасів вугілля в надрах

2007 №4 (20)

Бойченко М. В.  Оцінка перспектив трансформації природного середовища як результату антропогенного впливу на довкілля

2007 №2 (18)

В’юн В. Г., Гайдаєнко О. М.  Теоретичні аспекти управління розвитком та формуванням рекреаційних територій

Прокопенко В. І., Терехов Є. В.  Застосування системного підходу у моделюванні механізму економіко – організаційного забезпечення обігу земельних ресурсів гірничого відводу

2007 №1 (17)

Саллі В. І., Лозинський І. Є.  Планування екологічних заходів при здійсненні виробничої діяльності гірничо- збагачувальними комбінатами

2006 №4 (16)

Бардась А. В.  Оптимізація використання ресурсів вуглевидобувних підприємств на основі врахування внутрішніх ентропійних зв'язків

2006 №2 (14)

Прокопенко В. І., Кириченко О. О., Терехов Є. В.  Сучасні складові формування ціни рекультивованих земель на відкритих гірничих розробках

2006 №1 (13)

Верхоглядова Н. І., Стенічева І. Б., Головко Л. С.  Екологізація як фактор підвищення конкурентоспроможності вітчизняного товаровиробника в аспекті розвитку малого бізнесу

2005 №1 (9)

Драчук Ю. З.  До питання вибору пріоритетних проблем інноваційного розвитку у сфері безпеки й екології у вугільній галузі

Метлова Л. П.  Підходи до реформування природокористування у техногенно перевантажених регіонах

2004 №4 (8)

Гронська М. В.  Особливості інноваційного потенціалу стратегічного управління земельними ресурсами

2004 №3 (7)

Недодаєва Н. Л., Шолда О. О., Григорюк М. Є.  Формування механізму плати за забруднення довкілля в Україні

2004 №2 (6)

Родіонов О. В.  Оцінка стану екологічного менеджменту на підприємствах деревообробної промисловості

2003 №3 (3)

Драчук Ю. З.  Механізм визначення ефективності науково- технічних заходів щодо екології у вугільному виробництві

2003 №2 (2)

Драчук Ю. З., Нейєнбург В. Є.  Принципові методичні підходи до оцінки ефективності екологічних заходів у вугільному виробництві

2003 №1 (1)

Прокопенко В. І.  Економічна ефективність підвищення якості залізорудної сировини у гірничо-збагачувальному виробництві