Науковий журнал "Економічний вісник Національного гірничого університету" зареєстровано у Державному комітеті інформаційної політики, телебачення і радіомовлення України 18.03.2003 року. Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 7070 від 18.03.2003.

Журнал включено до Переліку фахових видань України, в яких можуть друкуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата економічних наук (Постанова президії ВАК України від 06.03.2015 №261).

Журнал індексується в:
Index Copernicus Google Scholar Research Bible Vernadsky National Library of Ukraine

Засновники:
Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет».
Інститут економіки промисловості Національної академії наук України.

Періодичність: журнал друкується 4 рази на рік і публікує статті українською, російською та англійською мовами.

Основні рубрики журналу: економічна теорія, економіка регіонів, економіка промисловості, економіка підприємства, фінансовий ринок, фінанси галузі та підприємства, економіка природокористування, економіко-математичні методи прийняття управлінських рішень, менеджмент, маркетинг, розвиток економічної освіти.

Редакційна колегія: Головний редактор - Пилипенко Г.М., доктор економічних наук
Заступники головного редактора - Вагонова О.Г., доктор економічних наук; Амоша О.І., академік НАН України, доктор економічних наук.
Голова редакційної ради - Швець В.Я., доктор економічних наук.

Редакційна рада: Бардась А.В., доктор економічних наук; Булєєв І.П., доктор економічних наук; Вишневський В.П., академік НАН України, доктор економічних наук; Галушко О.С., доктор економічних наук; Задоя А.О., доктор економічних наук; Єрмошкіна О.В., доктор економічних наук; Кострицька С.І., Кочура Є.В., доктор технічних наук; Новикова О.Ф., доктор економічних наук; Петруня Ю.Є., доктор економічних наук; Прокопенко В.І., доктор технічних наук; Пилипенко Ю.І., доктор економічних наук; Решетілова Т.Б., доктор економічних наук; Шаповал В.М., доктор економічних наук.