Вимоги до авторів

Редакція журналу приймає до розгляду не опубліковані раніше роботи українською, російською або англійською мовами, які відповідають його теоретичному та практичному профілю з урахуванням наступних вимог:

 1. Статті, обсягом 8–12 сторінок (міжрядковий інтервал – одинарний) мають бути надіслані електронною поштою на адресу редакції.
 2. Статті, автори яких не є докторами економічних наук, подаються у супроводі сканованої рецензії доктора економічних наук і мають містити аргументований висновок про її новизну, практичну значущість і доцільність публікації.
 3. До статті необхідно додати: відомості про автора (авторів), в яких необхідно вказати прізвище, ім'я, по батькові автора, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, посаду, поштові службову та домашню адреси, телефони, факс, E-mail. Окремо зазначити номер відділення та адресу Нової пошти, куди має бути надісланий примірник журналу, в якому надрукована стаття автора.
 4. Якщо автор (автори) бажають придбати додаткові примірники журналу, про це необхідно зазначити у відомостях про авторів.

Структура статті

Стаття починається з індексу УДК (у верхньому лівому кутку сторінки без абзацу).

Наступний рядок (без пропуску) назва статті (форматуванням на всю сторінку заголовними літерами жирним шрифтом).

Через 1 інтервал – ініціали та прізвище автора, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи або навчання, електронна адреса (через кому). Форматування –  на всю сторінку.

Через 1 інтервал – анотація (1800 знаків) мовою оригіналу статті. Анотація містити інформацію про отримані автором конкретні наукові результати дослідження, рівень їх новизни, пропозиції щодо вирішення проблеми та практичну значущість отриманих результатів. Після аннотації з абзацу (без відступу) –  ключові слова обсягом 10-12 слів  (форматуванням на всю сторінку).

Через 1 інтервал – основний текст статті (форматуванням у дві колонки), який повинен містити наступні елементи:

 • постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з важливими науковими або практичними завданнями;
 • аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор (з обов’язковими посиланнями в тексті на використану наукову літературу), виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується дана стаття;
 • формулювання мети статті (постановка завдання);
 • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
 • висновки з даного дослідження і перспективи подальших наукових розробок у даному напрямку.

Через 1 інтервал після основного тексту статті – Література (форматуванням у дві колонки). Бібліографічний опис оформлюється згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання» (Бюлетень ВАК України, № 3, 2008).

Через 1 інтервал після літератури – References (форматуванням у дві колонки з обов’язковим представленням у квадратних дужках перекладу назви роботи на англійську мову, сама назва роботи виділяється курсивом).

Через один інтервал – анотації (кожна 1800 знаків) українською (російською) та англійською мовами з поданням ключових слів відповідними мовами обсягом 10-12 слів (форматуванням на всю сторінку). Анотації мають розпочинатися з назви статті (форматуванням на всю сторінку заголовними літерами), ініціалів та прізвища автора, наукового ступеню, вченого звання, місця роботи або навчання, поданих курсивом з форматуванням на всю сторінку.

Параметри сторінки, гарнітури, розміри шрифтів та начертання:

 • для заголовку статті: Times New Roman, – 12 пт, напівжирний, усі великі;
 • для підзаголовків: Times New Roman, – 12 пт, напівжирний;
 • для ініціалів та прізвища автора, наукового ступеня, вченого звання, місця роботи або навчання, електронної адреси – 12 пт, курсив;
 • для основного тексту, УДК – 12 пт;
 • для анотацій, ключових слів – 12 пт;
 • для літератури – 10 пт.

Параметри сторінки: поля верхні та нижні – 2,0 см, ліві і праві – 2,0 см. Форматування основного тексту статті та літератури  – у дві колонки з проміжком 0,7 см. Текст  виставляти  з переносами слів. Інтервал перед абзацами – 1,0, міжрядковий інтервал – одинарний.

Типографські погодження та стилі

Формули у статті друкуються за допомогою редактора Equation Editor (MathType v. 4-5). Рисунки, які входять до статті, повинні бути зроблені як «Об'єкт» Microsoft Word, тобто жодний графічний елемент рисунка не може бути вільним – вони повинні бути згруповані та вставлені в окреме вікно, створене як «Напис» (в Word «Надпись»), або «Рисунок Word». Вони не повинні бути кольоровими, а лише відтінками сірого кольору або заливкою візерунком. Графіки припустимо виконувати в програмі Microsoft Excel, а в текст вставляти як об’єкти. Якщо використовуються наведені графічні редактори, то можна в тексті вказати місце розташування рисунка, а сам рисунок подавати в окремому файлі, зробленому в графічному редакторі. Растрові графічні об'єкти слід подавати в форматі TIFF без компресії, розподільна здатність не менш 300 dpi.  He слід намагатися зменшити об'єм за допомогою форматів JPEG або GIF, бо втрата якості зображення неминуча (ці формати застосовують лише в Internet). Схеми, які містять вікна з тестом, можна виконувати також в наведених графічних редакторах або в самому редакторі Microsoft Word. Якщо вони виконуються в Microsoft Word, тоді кожне вікно з текстом треба готувати як «Надпис», з’єднувати при необхідності з іншими стрілками або лініями, після цього групувати (командою «Дії» («Действия», рос.) \ «Групувати» («Группировать», рос.). Шрифт, використаний на рисунках, не повинен бути менший за 10 pt. Підпис також бажано згрупувати з рисунком. Шрифт підпису –12 pt.

Вартість публікації в журналі складає 450 грн. незалежно від кількості сторінок статті.

Процедура рецензування статті відбувається протягом двох тижнів.

Орієнтовані дати виходу журналу: 30 січня, 30 березня, 30 червня, 30 вересня.