Economic Bulletin of the National Mining University

 

IssuesSectionsAuthorsKeywords

Article

Issue:2017 №2 (58)
Section:Economics of enterprise
UDK:658 : 005
Article language:Ukrainian
Pages:73-80
Title:Methodological imperatives of enterprise profitability
Authors:Lazebnyk L. L.,
Gatska L. P.
Annotation:Different approaches to determining profitability of an enterprise are described. The comparison of these approaches is made, the differences of definition and calculation of profit considering implicit income and implicit costs are specified, the research for problem areas is carried out. Attention is drawn to the difference in the results of the assessment of the profitability of domestic enterprises in different approaches. The prospects for further application of these approaches and directions of development of the methodology of estimating of the level of profitability of enterprises activity are determined with the purpose of an adequate interpretation of the results of economic activity and improvement of the mechanism of practical use of this category in modern conditions. 
Keywords:Profit, Income, Expenses, Implicit income, Implicit expenses, Accounting profit, Normal profit, Economic profit
File of the article:EV20172_073-080.pdf
Literature:
 • 1. Бланк И. А. Управление прибылью. - / И. А. Бланк. - К. : Ника-Центр, 2007. - 768 с.
 • 2. Бабіч В. В. Удосконалення обліку форму- вання, розподілу і використання прибутку / В. В. Бабіч, А. М. Поддєрьогін // Фінанси України. - 2012. - №2. - С. 103-110.
 • 3. Покропивний С. Ф. Економіка підприємства : Підручник / За заг. ред. С. Ф. Покропивного. - Вид. 2-ге, перероб. та доп. - К. : КНЕУ, 2001. - 528 с.
 • 4. Костирко Л. А. Фінансовий механізм стало- го розвитку підприємств: стратегічні орієнтири, сис- теми забезпечення, адаптація - Луганськ : Ноулідж, 2012. - 474 с.
 • 5. Лігоненко Л. Концептуальні засади еконо- мічного управління підприємством / Л. Лігоненко // Вісник Київського національного торговельно- економічного університету. - 2013. - № 3. - С. 5-17.
 • 6. Фінансові результати підприємств до опо- даткування. Офіційний сайт Державної служби ста- тистики України [Електронний ресурс] - URL: http://ukrstat.gov.ua/
 • 7. Економіка підприємства [Електронний ре- сурс]. - URL : http://megos.org.ua/ ekonomi- ka%20pidpryjemstva.13.2.html
 • 8. Управління прибутком [Електронний ре- сурс]. - URL : http://samzan.ru/11283
 • 9. Розрахунок прибутку: бухгалтерська і еко- номічний прибуток [Електронний ресурс]. - URL : http://faqukr.ru/finansi/149819-rozrahunok-pributku- buhgalterska-i-ekonomichnij.html
 • 10. Дубровський В. Куди пливе реформа кор- поративного податку? [Електронний ресурс]. - URL : https://gazeta.dt.ua/macrolevel/kudi-plive-reforma- korporativnogo-podatku-241139_.html
 • 11. Маршалл А. Принципы экономической науки. т. І. Пер. с англ. - М. : Издательская группа «Прогресс», 1993. - С. 133-135.
 • 12. Ревенко A. Індекс споживчих цін: особли- вості складних для розуміння оновлень / А. Ревенко // Дзеркало тижня. - 2017. - 2 червня. - №21 [Елект- ронний ресурс]. - URL : https://dt.ua/macrolevel/indeks-spozhivchih-cin- osoblivosti-skladnih-dlya-rozuminnya-onovlen- 244422_.html
 • 13. Діяльність суб’єктів господарювання. Ста- тистичний збірник Державної служби статистики України. [Електронний ресурс] - URL: http://ukrstat.gov.ua/
 • 14. Облікова ставка Національного банку України. Офіційне інтернет-представництво Націо- нального банку України [Електронний ресурс] - URL: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?sho wHidden=1&art_id=53647&cat_id=12057279&ctime=1 448979308293
 • 15. Методологічні положення про використан- ня фінансової звітності підприємств для цілей ста- тистики підприємств, затверджені Наказом Держав- ної служби статистики України № 417 від 31.12.2014 р. [Електронний ресурс]. - URL : http://www.ukrstat.gov.ua/