Economic Bulletin of the National Mining University

 

IssuesSectionsAuthorsKeywords

Article

Issue:2019 №4 (68)
Section:Economics of enterprise
UDK:005.334:621
DOI:https://doi.org/10.33271/ev/68.093
Article language:Ukrainian
Pages:93-101
Title:Risk-oriented thinking as the basis for innovation of enterprise security management system
Author:Mushnikova S. A., National Metallurgical Academy of Ukraine
Annotation:In the current conditions of the economy functioning with a high level of uncertainty, there is identified an increasing level of negative impact of various risks associated with all types of activities of any enterprise. This necessitates a reorientation of the enterprise management system to risk-based thinking. It is shown that the basis for the development of an enterprise management system is to ensure that all types of its activities are protected from possible threats and risks, which requires a change in the safety development culture to risk-based thinking as its integral element. The author's interpretation of the term «risk-oriented thinking» is given and a new vision of risk-oriented thinking as an element of the safety management culture of an enterprise is proposed. This vision is aimed at the formation of managerial competencies at all levels of enterprise management for assessing and analyzing the level of risks, as well as identifying and realizing opportunities to achieve strategic and tactical goals of enterprise development. Considering the threats and risks of the external and internal nature of the impact, through risk-oriented thinking, using effective tools of the enterprise development safety management culture, which include managerial competencies, a mechanism for making strategic and tactical managerial decisions regarding the directions of enterprise development safety is explained. The advantages of the proposed management decision-making mechanism are: increasing the likelihood of achieving goals, improving financial reporting, improving awareness of the need to identify and manage the risk of the entire enterprise, improving the identification of opportunities and the processing of risk, improving the enterprise management system, enhancing stakeholder confidence, establishing a reliable basis for decision-making and planning, efficient allocation and use of resources for risk management, cost minimization. 
Keywords:National Metallurgical Academy of Ukraine, Risk-oriented thinking, development safety management, managerial competence, management culture, risk, enterprise, enterprise activity
File of the article:EV20194_093-101.pdf
Literature:
  • 1. Vitlinskyi, V.V., & Velykoivanenko, H.I. (2004). Ryzykolohiya v ekonomitsi ta pidpryiemnytstvi. Kyiv: KNEU.
  • 2. Danilova, E.I. (2018). Metodolohiia ryzyk- oriientovanoho pidkhodu do upravlinnia ekonomichnoiu bezpekoiu pidpryiemstva. Elektronne naukove fakhove vydannia z ekonomichnykh nauk «Modern Economics», (12), 61-68. Retrieved from https://modecon.mnau.edu.ua
  • 3. Deminh / Vikipediia. Tsytovano: internet- resurs. Retrieved from http://ru.wikipedia.org/wiki/
  • 4. DSTU ISO 9004:2009:2012 (ISO 9004:2009, IDT) «Pidkhid na osnovi upravlinnia yakistiu» Retrieved from http://pidruchniki.com/2015060964893/menedzhment/dst u_iso_9001-2009_sistemi_upravlinnya_yakistyu_vimogi
  • 5. Zhemchuhova, O.V. (2019). Primenenie risk- orientirovannnogo podkhoda v sistemakh menedzhmenta kachestva organizatsiy. Extended abstract of candidate’s thesis. Sankt-Peterburg.
  • 6. Kozhevnikova, V.D. (2019). Integratsiya risk- orientirovannogo upravleniya v deyatelnost kompanii. Vestnik Altayskoy akademii ekonomiki i prava, (4), 201-206.
  • 7. Podustova, A.V. (2017). Risk-orientirovannoe myshlkenie kak odin iz punktov sovershenstvovaniya protsessa upravleniya riskami. Nauchnyy forum: Ekonomika i menedzhment: sbornik statey po materialam VII mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii, 5(7), 49-52. Moskva: Izdatelstvo «MTsNO».
  • 8. Semenova, K.D., & Tarasova, K.I. (2017). Ryzyky diyalnosti promyslovykh pidpryiemstv: intehralne otsiniuvannia. Odesa: FOP Huliaieva V.M.
  • 9. Tomashevskyy, O.V., Snizhnoy, H.V., & Olifir, A.A. (2016). Vprovadzhennia standartu ISO 9001:2015 v systemu menedzhmentu yakosti vyrobnytstva aviatsiynykh dvyhuniv. Aviatsionno- kosmicheskaya tekhnika i 3D tekhnologiya, 7(134), 29-32.
  • 10. Prokhorova, V., Mushnykovа S., Bytiak O., & Slastianykova, K. (2019). Management of financial risks in the security system of enterprise development: economic and legal aspects. Fifteenth Scientific and Practical International Conference «International Transport Infrastructure, Industrial Centers and Corporate Logistics» (NTI-UkrSURT 2019) Kharkiv, Ukraine, June 6-8, 2019, Volume 67. Retrieved from https://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/abs/2019/08/contents/contents.html