Вимоги до авторів

Редакція журналу приймає до розгляду не опубліковані раніше роботи українською або англійською мовами, які відповідають його теоретичному та практичному профілю з урахуванням наступних вимог:

1.     Статті, обсягом 8–12 сторінок (міжрядковий інтервал – одинарний) мають бути надіслані електронною поштою на адресу редакції.

2.     Статті, автори яких не є докторами економічних наук, подаються у супроводі сканованої рецензії, підписаної доктором економічних наук, професором і завіреної печаткою установи, в якій цей професор працює. Рецензія має містити аргументований висновок про новизну статті, її практичну значущість і доцільність публікації.

3.     До статті необхідно додати:  відомості про автора (авторів), в яких необхідно вказати прізвище, ім'я, по батькові автора, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, посаду, службову та домашню адреси, телефони, e-mail, ORCID. Окремо необхідно зазначити номер відділення та адресу Нової пошти, куди має бути надісланий примірник журналу, в якому надрукована стаття автора.

4.     Якщо автор (автори) бажають придбати додаткові примірники журналу, про це необхідно зазначити у відомостях про авторів.

 

Структура статті

Стаття починається з  індексу УДК (у верхньому лівому кутку сторінки без абзацу).

Наступний рядок (з пропуском)  назва статті (форматуванням на всю сторінку заголовними літерами жирним шрифтом).

Через 1 інтервал –  ініціали та прізвище автора, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи або навчання, електронна адреса, ORCID (через кому). Форматування –  на всю сторінку.

Через 1 інтервал –  анотація (1800 знаків без пробілів) мовою оригіналу статті.  Анотація має обов'язково містити інформацію про методологію дослідження, отримані автором конкретні наукові результати, рівень їх новизни, пропозиції щодо вирішення проблеми та відображати практичну значущість отриманих результатів. Після анотації з абзацу (без відступу) – ключові слова обсягом 10-12 слів  (форматуванням на всю сторінку).

Через 1 інтервал –  основний текст статті (форматуванням у дві колонки з проміжком 0,7 мм), який повинен містити наступні елементи:

- постановка проблеми у загальному вигляді, її актуальність та зв'язок з важливими науковими або практичними завданнями;

- аналіз останніх досліджень і публікацій,  в якому представляються наукові здобутки економічної науки щодо розв’язання даної проблеми і концепції, які послугували основою для авторського дослідження, представленого в статті. При здійсненні аналізу необхідно чітко виокремити внесок того чи іншого науковця у вирішення проблеми (з обов’язковими посиланнями в тексті на використану наукову літературу), виділити ті частин загальної проблеми, які залишились все ще невирішеними і яким присвячується дана стаття. В аналізі мають бути представлені роботи зарубіжних і вітчизняних авторів, можуть наводитися результати власних досліджень, в яких розпочинався розгляд досліджуваної проблеми і були отримані наукові результати, що корелюють з тематикою статті (не більше 20% від обсягу загального списку літератури);

- формулювання мети статті (постановка завдання);

- виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

- висновки з даного дослідження і перспективи подальших наукових розробок у даному напрямку.

Через 1 інтервал після основного тексту статті – Література (форматуванням у дві колонки). До списку літератури включаються видання за останні 5 років. Якщо автор використовує більш ранні роботи, то вони подаються наступним чином: (D. North, 1990) – для оригінальних робіт, (Д. Норт, 2000) – для перекладених. Бібліографічний опис оформляється згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання» (Бюлетень ВАК України, № 3, 2008) .

Через 1 інтервал після літератури – References (форматуванням у дві колонки).  Бібліографічний опис англійською мовою оформляється згідно з міжнародним бібліографічним стандартом APA (http://www.bibme.org/citation-guide/APA/book) латинськими літерами. Приклад оформлення References наводяться окремим файлом.

Через один інтервал –  анотація ( 1800 знаків без пробілів) англійською мовою з поданням ключових слів відповідною мовою обсягом 10-12 слів (форматуванням на всю сторінку). Анотація мають розпочинатися з назви статті (форматуванням на всю сторінку заголовними літерами), ініціалів та прізвища автора, наукового ступеню, вченого звання, місця роботи або навчання, поданих курсивом з форматуванням на всю сторінку.

 

Параметри сторінки, гарнітури, розміри шрифтів та начертання:

-     для заголовку статті: Times New Roman, – 12 пт, напівжирний, усі великі;

-     для підзаголовків: Times New Roman, – 12 пт, напівжирний;

-     для ініціалів та прізвища автора, наукового ступеня, вченого звання, місця роботи або навчання, електронної адреси – 12 пт, курсив;

-     для основного тексту, УДК – 12 пт;

-     для анотацій, ключових слів – 12 пт;

-     для літератури – 10 пт.

Параметри сторінки: поля верхні та нижні – 2,0 см, ліві і праві – 2,0 см. Форматування основного тексту статті та літератури  – у дві колонки з проміжком 0,7 см. Текст  виставляти  з переносами слів. Інтервал перед абзацами – 1,0, міжрядковий інтервал – одинарний.

 

Типографські погодження та стилі

Формули у статті друкуються за допомогою редактора Equation Editor (MathType v. 4-5). Рисунки, які входять до статті, повинні бути зроблені як «Об'єкт» Microsoft Word, тобто жодний графічний елемент рисунка не може бути вільним – вони повинні бути згруповані та вставлені в окреме вікно, створене як «Напис» (в Word «Надпись»), або «Рисунок Word». Вони не повинні бути кольоровими, а лише відтінками сірого кольору або заливкою візерунком. Графіки припустимо виконувати в програмі Microsoft Excel, а в текст вставляти як об’єкти. Якщо використовуються наведені графічні редактори, то можна в тексті вказати місце розташування рисунка, а сам рисунок подавати в окремому файлі, зробленому в графічному редакторі. Растрові графічні об'єкти слід подавати в форматі TIFF без компресії, розподільна здатність не менш 300 dpi.  He слід намагатися зменшити об'єм за допомогою форматів JPEG або GIF, бо втрата якості зображення неминуча (ці формати застосовують лише в Internet). Схеми, які містять вікна з тестом, можна виконувати також в наведених графічних редакторах або в самому редакторі Microsoft Word. Якщо вони виконуються в Microsoft Word, тоді кожне вікно з текстом треба готувати як «Надпис», з’єднувати при необхідності з іншими стрілками або лініями, після цього групувати (командою «Дії» («Действия», рос.) \ «Групувати» («Группировать», рос.). Шрифт, використаний на рисунках, не повинен бути менший за 10 pt. Підпис також бажано згрупувати з рисунком. Шрифт підпису –12 pt.

 

Вартість публікації в журналі складає 900 грн. незалежно від кількості сторінок статті. Додатково 100 грн. сплачується за присвоєння префіксу DOI.

 

Процедура рецензування статті відбувається протягом двох тижнів, після чого авторам надсилається на електронну пошту рішення про можливість її публікації та реквізити для оплати.

 

Орієнтовані дати виходу журналу:  30 березня, 30 червня, 30 вересня, 30 грудня.

Patike