Economic Bulletin of the National Mining University

 

IssuesSectionsAuthorsKeywords

Article

Issue:2017 №1 (57)
Section:
UDK:336.1
Article language:Ukrainian
Pages:155-162
Title:Strategic vectors of public finance management improvment in ukraine
Author:Tsyba R. P.
Annotation:The system of strategic vectors of improving public finance management in Ukraine is discussed. The study identified and structured all its elements, determined their interdependence, the level of adequacy to the prevailing conditions. The possibility of adapting the strategic vector system to the changes in the national economy is shown. Flow-chart of public finance management in Ukraine is developed in the form of three interrelated improvement vectors. 
Keywords:Public finances, National economy, Public administration, Improving through management, Specific features of public finances management
File of the article:EV20171_155-162.pdf
Literature:
  • 1. Василик О. Д. Державні фінанси України: навч. пос. / О. Д. Василик, К. В. Павлюк. - 2-ге вид., перероб. та доп. - К. : центр навчальної літератури, 2004. - 608 с.
  • 2. Геєць В. М. Суспільство, держава, економі- ка: феноменологія взаємодії та розвитку / В. М. Ге- єць. - К. : Ін-т економіки та прогнозування НАН України, 2009. - 864 с.
  • 3. Боргова стійкість державних фінансів / за ред. Т. І. Єфименко, С. А. Єрохіна, Т. П. Богдан. - К. : ДННУ «Акад. фін. управління», 2014. - 712 с.
  • 4 Єрмошенко М. М. Фінансова безпека дер- жави: нац. інтереси, реал. загрози, стратегія за- безпечення: Навчальний посібник / М. М. Єрмошен- ко. - К. : Нац. торг. -екон. ун-т, 2001. - 307 с.
  • 5. Єфименко Т. І. Формування фіскального простору економічних реформ /Т. І. Єфименко // Фінанси України. - 2011. - № 4. - С. 3-23;
  • 6. Ковальчук Т. Т., Лук'янов, В. В. Щодо бю- джетних втрат, не зумовлених державними потреба- ми й пріоритетами / Т. Т. Ковальчук В. С. Лук'янов // Актуальні проблеми економіки: Науковий еко- номічний журнал. - 2012. - № 11. - С. 200-208.
  • 7. Ярошенко Ф. О. Управління державними фінансами на інноваційних засадах / Ф. О. Ярошенко, С. Д. Бушуєв та ін. - К. : Мін-во фінансів України; УДУФМТ, 2010. - 492 с.
  • 8. Філіпчук В. Імплементація угоди про асоці- ацію між Україною та ЄС у торговельній та бюджет- но-податковій сферах / В. Філіпчук, А. Бочі, В. Пово- розник та ін. - Київ. - 2015. - 64 с.
  • 9. Павелко А. Бюджетна політика економічно- го розвитку / А. Павелко, І. Чугунов // Вісник Київ- ського національного торговельно-економічного університету. - 2015. - № 2. - С. 64-73.
  • 10. Кудряшов В. П. Стан державних фінансів та напрями їх оздоровлення / В. П. Кудряшов // Еко- номіка України. - 2011. - № 3. - С. 14-26.