Economic Bulletin of the National Mining University

 

IssuesSectionsAuthorsKeywords

Article

Issue:2017 №2 (58)
Section:
UDK:330.341.42
Article language:Ukrainian
Pages:62-72
Title:Innovative development of ukraine's aircraft industry as a mechanism of strengthening the points of economic growth of the national economy
Author:Pylypenko Yu. I.
Annotation:The current state and prospects of Ukraine's aircraft industry are considered. The contradictions in the functioning of this industry on the way of its innovative development are analyzed. The necessity of interconnected structural changes in aircraft industry and other branches of industry of the country is grounded on the basis of qualitative technological changes in the context of analysing the theory of points of economic growth. Methods of stimulating structural policy, aimed at strengthening the competitive position of the domestic economy in the global world economy are proposed. 
Keywords:Aviation engineering, Innovative development, Theory of points of economic growth, Structural policy, Structural changes, Technological changes
File of the article:EV20172_062-072.pdf
Literature:
 • 1. Активізація інноваційної діяльності: органі- заційно-правове та соціально-економічне забезпе- чення: монографія [О. І. Амоша, В. П. Антонюк, А. І. Землякін та ін.] НАН України, Інститут економіки промисловості. - Донецьк, 2007. - 328 с.
 • 2. Інноваційна стратегія Українських реформ [Гальчинський А. С., Геєць В. М., Кінах А. К., Семи- ноженко В. П.]. - К. : Знання України, 2002. - 336 с.
 • 3. Осецький В. Л. Інвестиції та інновації: про- блеми теорії і практики: монографія / В. Л. Осецький. - К. : ІАЕ УААН, 2003. - 412 с.
 • 4. Чухно А. А. Твори: у 3 т. / А. А. Чухно // НАН України, Київ. Нац. ун-т ім. Т. Шевченка, На- ук. -дослід. фін. ін-т при М-ві фін. України. - К., 2006. - Т.2: Інформаційна постіндустріальна економіка: теорія і практика. - 2006 - 512 с.
 • 5. Андрушків Б. Інноваційно-логістичні шляхи вирішення актуальних проблем функціонування віт- чизняного авіабудування / Б. Андрушків, В. Паляни- ця, Н. Кирич // Соціально-економічні проблеми і держава. - 2010. - Випуск 1 (3). - С. 10-17.
 • 6. Власенко Г. О. Авіабудування і галузь авіа- перевезень / Г. О. Власенко // Економічний простір, 2010. - №44/2. - С. 66-73.
 • 7. Геєць І. О. Дослідження проблеми викорис- тання виробничої потужності авіабудівними підпри- ємствами України / І. О. Геєць // Проблеми системно- го підходу в економіці: Зб. наук. праць. - К. : НАУ, 2011. - Вип. - [Електронний ресурс]. - Режим досту- пу: URL http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/PSPE/ texts.html
 • 8. Прохорова В. В. Системна криза авіабудів- ної галузі України та фактори, що її обумовлюють / В. В. Прохорова // Вестник Национального техничес- кого университета «ХПИ» : сб. науч. тр. / Нац. техн. ун-т «Харьк. политехн. ин-т» . - Х. : НТУ «ХПИ», 2010. - 205 с. . - С. 27-33.
 • 9. Горбачова О. М. Аналіз ефективності ді- яльності підприємств авіабудівної галузі України на сучасному етапі / О. М. Горбачова, В. М. Ковтуненко // Глобальні та національні проблеми економіки. - Випуск 4, 2015. - С. 427-430.
 • 10. А. Рябоконь. Планы правительства по кор- поратизации и улучшению госфинансирования пред- приятий авиационной отрасли [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL http://nbuviap.gov.ua/index.php? option=com_content&view=article&id=2527:perspektivi- aviatsijnoji-promislovosti-ukrajini&catid=8&Itemid=350. - Загл. с экрана.
 • 11. Poplavska Z. V. Economic problems of aircraft equipment recovery / Z. V. Poplavska, A. O. Kalynovskyy // Econtechmod - an International Quarterly Journal. - 2016. - Vol. 05, No. 1. - P. 89-96.
 • 12.Федулова Л. І. Технологічна структура економіки України / Л. І. Федулова // Економіст, 2008. - №5. - С. 28-33.
 • 13. Полтерович В. М. Элементы теории ре- форм / В. М. Полтерович. - М. : ЗАО «Издательство «Экономика», 2007. - 447 с.