Economic Bulletin of the National Mining University

 

IssuesSectionsAuthorsKeywords

Article

Issue:2017 №3 (59)
Section:Development of economic education and training
UDK:338.242.2; 37.03; 519.1
Article language:Ukrainian
Pages:155-163
Title:Methodology of construction educational-creative trajectory as a graph-criteria of competitiveness of a person
Authors:Kulikov P. M.,
Bondar E. A.,
Zelenskyy K. V.
Annotation:The methodology of the step-by-step construction of educational-creative trajectory of a person is proposed. Subgraphs of educational trajectories simulation in the system of level education of Ukraine and subgraph of supplementary educational levels with sets of ascending, descending, one-level and combined ribs are constructed. A graph of the education system of Ukraine is built by combining subgraphs. The model of the graph of person’s creativity, which illustrates the ability of a person to create a new product, is proposed. On the basis of combining the graph of the education system of Ukraine and the graph of person’s creativity, education-creativity graph was constructed. An example of constructing the 11-level combined education-creativity tree trajectory of a person is presented. It is shown that the total set of vertices, their variety, the number of vertices of creativity of the education-creativity trajectory of a person represent graph-criteria of person’s competitiveness. 
Keywords:Educational trajectory, Graph, Set, Creativity, Competitiveness, Education-creativity trajectory
File of the article:EV20173_155-163.pdf
Literature:
  • 1. Сутність та складові конкурентоспроможно- сті персоналу на ринку праці [Електронний ресурс] / В. В. Дядичев, К. В. Чуніхіна - Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/socgum/vsunu/2010 2/Dyadychev.pdf.
  • 2. Медведь В. В. Основи формування конку- рентоспроможності фахівця : чинники, складові, кри- терії [Електронний ресурс] // Теорія та методика уп- равління освітою, 2011. - № 7. - Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/e- journals/ttmuo/2011_7/9.pdf.
  • 3. Модель формування конкурентоспроможно- сті фахівця / Х. С. Столярук // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Технічний прогрес і ефективність виробниц- тва. - Х. : НТУ «ХПІ», 2013. - № 45 - С. 144-150.
  • 4. Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 р. №2145-19. [Електронний ресурс]. - Режим досту- пу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
  • 5. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 січня 1998 р. №65 «Про затвердження Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу осві- ту).» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/65-98-п - Заголовок з екрану.
  • 6. Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. №1556-VІІ. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/ 1556-18
  • 7. Наказ Міністерства освіти і науки України від 15.10.2015 р. №1085 «Про затвердження Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2016 році» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/9990/ - Заголовок з екрану.
  • 8. Закон України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 р. №2628-ІІІ. [Електронний ресурс]. - Ре- жим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/ 2628-14. - Заголовок з екрану.
  • 9. Бардачов Ю. М. Дискретна математика: Пі- дручник / Ю. М. Бардачов, Н. А. Соколова, В. Є. Хо- даков. - К. : Вища шк., 2002. - 287 с.
  • 10. Свідоцтво про реєстрацію авторського пра- ва на твір № 62082. Стаття «Графо-комбінаторне мо- делювання освітніх траєкторій в системі освіти Укра- їни» / К. В. Зеленський. Дата реєстрації 13.10.2015. - 29 с.