Economic Bulletin of the National Mining University

 

IssuesSectionsAuthorsKeywords

Article

Issue:2017 №4 (60)
Section:
UDK:336.2
Article language:Ukrainian
Pages:100-106
Title:Pressing questions of improving tax control in ukraine
Authors:Kovalchuk K. F.,
Petrova L. V.
Annotation:It is substantiated that the essence of tax control is disclosed through its specific features. The analysis is carried out and the characteristic of specific features of the tax control is given. Based on the essence-content characteristics of tax control, the main requirements for its conduct are systematized. It is concluded that in the scientific literature there is no unambiguous approach to determining the number of stages in the implementation of tax control and their content. Taking into account the conducted research, stages of its realization are generalized. The directions of improvement and scientific organization of tax control are substantiated on the basis of the analysis of modern tendencies of its development in Ukraine. 
Keywords:Tax reform, Tax control, Tax control system, Specific features of tax control, Improvement of tax control
File of the article:EV20174_100-106.pdf
Literature:
  • 1. Податковий кодекс України [Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради України. - 2011. - Режим доступу до ресурсу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.
  • 2. Васюк Ю. М. Податковий контроль в Укра- їні в умовах дії податкового кодексу: реалії, практичні проблеми та шляхи модернізації / Ю. М. Васюк. // Актуальні проблеми державного управління. - 2012. - №4. - С. 51-56.
  • 3. Васюк Ю. М. Податковий контроль в умовах реформ в Україні / Ю. М. Васюк. // Аспекти пуб- лічного управління. - 2015. - №3. - С. 27-36.
  • 4. Волошин Ю. Податковий контроль в Україні: сутність, сучасні тенденції та нововведення [Електронний ресурс] / Ю. Волошин // Науковий Вісник Одеського національного економічного університету. - 2015. - Режим доступу до ресурсу: https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1548559.
  • 5. Мельник М. І. Податковий контроль в Ук- раїні: проблеми та пріоритети підвищення ефективності : монографія / М. І. Мельник, І. В. Лещух. - Львів : ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України», 2015. - 330 с.
  • 6. Солошкіна І. В. Шляхи удосконалення податкового контролю в Україні / І. В. Солошкіна // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. - 2014. - №18. - С. 77-80.
  • 7. Ткачик Ф. П. Удосконалення податкового контролю в Україні у контексті протидії ухиленню від оподаткування / Ф. П. Ткачик // Економічний часопис-XXI. - 2017. - №4. - С. 133-137.
  • 8. Шавло І. Податковий контроль у системі податкового адміністрування / І. Шавло, Н. Шкуренко // Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації. Міжнародний збірник наукових праць. - 2014. - №2. - С. 220-223.
  • 9. Шевчук О. А. Форми та методи податкового контролю: світовий досвід та українська практика / О. А. Шевчук // Економічний часопис-XXI. - 2013. - №1. - С. 73-76.
  • 10. Шевчук О. A. Теоретичні засади розвитку податкового контролю / О. A. Шевчук // Вісник КНТЕУ. - 2012. - №2. - С. 74-83.