Economic Bulletin of the National Mining University

 

IssuesSectionsAuthorsKeywords

Article

Issue:2019 №2 (66)
Section:Economic theory
UDK:[334 : 338.4 : 347.77] : 351
DOI:https://doi.org/10.33271/ev/66.063
Article language:Ukrainian
Pages:63-73
Title:Legal and regulatory support for the economic development of intellectual property
Author:Mastylo A. Ya., National Academy of Management
Annotation:The article deals with the grouping of norms in the field of economic development of intellectual property for a holistic understanding of their functional purpose. The first group of regulations is formed by the general legislation of Ukraine in the field of intellectual property, in particular the Constitution of Ukraine, the Civil Code of Ukraine, the Labor Code of Ukraine, legislation of innovative and economic development, development of entrepreneurship, scientific and educational sphere. Within the framework of consideration of the norms of the first group, the provisions of the Civil Code of Ukraine on the regulation of intellectual property are analyzed, an assessment of its importance and consistency with other norms regulating economic activity is given. The strategic priorities of intellectual property regulation with emphasis on the prospects of economic development and implementation of reforms in Ukraine are substantiated. The second group of regulations is the special legislation of Ukraine in the field of intellectual property, which includes the profile legislation in the field of intellectual property, the legislation in the field of intellectual property, defining protection and responsibility, state registers, ratified international normative legal documents in the field of intellectual property, managerial powers in the field of intellectual property, situational norms of profile state structures in the field of intellectual property. A special place in the second group is occupied by such profile norms as the Law of Ukraine «On Copyright and Related Rights», the Law of Ukraine «On Effective Management of Proprietary Rights of Copyrights and (or) Related Rights» adopted in 2018. The third group of regulations is formed by the norms in the field of intellectual property, in particular the state ones concerning industrial property, patenting and patent research procedures, as well as the international World Intellectual Property Organization. Attention is drawn to the fact that, from the economic point of view, the legal and legal support of intellectual property in Ukraine requires the strengthening of the validity of documents of a programmatic character with the proper level of effectiveness of their implementation. 
Keywords:Intellectual property, Intellectual property market, Regulatory support, Intellectual property standards, Intellectual property rights
File of the article:EV20192_063-073.pdf
Literature:
 • 1. Andrusіv, L. (2017). Teoretyko-pravovі zasady systemy normatyvno-pravovykh aktіv. Pіdpryiemnytstvo, gospodarstvo і pravo, 4, 128-131.
 • 2. Boshytskyy, Yu.L. (2014). Shliakhy modernіzatsii ta optymіzatsii pravovoho rehuliuvannia іntelektualnoi vlasnostі v Ukrainі. Chasopys Kyivskoho unіversytetu prava, 4, 164-170.
 • 3. Vasyliev, O.V. (2016). Іntelektualna vlasnіst: vyznachennia, struktura ta rol u suchasnykh ekonomіchnykh umovakh. Ekonomіka і suspilstvo, 6, 53-57.
 • 4. Zakonodavstvo v sferі іntelektualnoi vlasnostі: Mіnіsrerstvo ekonomіshnoho rozvytku і torhіvlі Ukrainy. Retrieved from http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk- UA&id=f282e17e-9c14-4b88-9450- 8f7cc12c158e&title=ZakonodavstvoVSferiIntelektualnoi Vlasnosti
 • 5. Konstytutіya Ukrainy: Zakon vіd 28.06.1996 roku. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96- %D0%B2%D1%80
 • 6. Hrabovyy, A., & Barbashyn, S. (2018). Nove efektyvne ipravlіnnia maynovymy pravamy ta sudova praktyka v sferі avtorskoho prava. GOLAW, 29.08.2018. Retrieved from https://www.golaw.ua/uk/article/nove-efektivne- upravlinnja-majnovimi-parvami-ta-sudova-praktika-v- sferi-avtorskogo-prava
 • 7. Pototskyy, M.Yu. (2013). Pravo іntelektualnoi vlasnostі yak mayno subiektіv hospodariuvannia. Chasopys Akademii advokatury Ukrainy, 2. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chaau_2013_2_21.
 • 8. Pro avsorske pravo і sumіzhnі prava: Zakon Ukrainy vіd 23.12.1993 roku. № 3792-XII. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-12
 • 9. Pro efektyvne upravlіnnya maynovymy pravamy pravovlasnykіv u sferі avtorskoho prava і (abo) sumizhnykh prav: Zakon Ukrainy vіd 15.05.2018 roku. № 2415-VIII. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2415-19
 • 10. Pro Stratehіyu staloho rozvytkuky «Ukraina - 2020»: Ukaz Prezydenta Ukrainy vіd 12.01.2015 roku. № 5/215. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5/2015/conv
 • 11. Spіvakovskyy, O. (2019). Reformі sfery zakhystu avtorskoho prava ta sumіzhnykh prav buty? Holos Ukrainy, 13.03.2019. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-12
 • 12. Romat, T. (2011). Udoskonalennia zakhystu іntelektualnoi vlasnostі v Uktainі v kontekstі mіzhnarodnykh zoboviazan. Derzhavne upravlіnnia ta mіstseve samovriaduvannia, 3 (10), 132-141.
 • 13. Tsyvіlnyy kodeks Ukrainy vіd 16.01.2003. Retrieved from https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15
 • 14. Yakubivska, Yu.Ye. (2015). Іmplementatsіya mіzhnarodnykh norm u sferі іntelektualnoi vlasnostі v natsіonalnu praktyku v kontekstі pіdvyshchennia efektyvnostі іnstytutsiynoho seredovyshcha. Efektyvna economika, 10. Retrieved from http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4430