Economic Bulletin of the National Mining University

 

IssuesSectionsAuthorsKeywords

Article

Issue:2019 №4 (68)
Section:Economic theory
UDK:331: 33.025
DOI:https://doi.org/10.33271/ev/68.044
Article language:Ukrainian
Pages:44-55
Title:Mechanisms of institutionalizing the social responsibility of employers for preservation of employees’ health in Ukraine
Author:Oganezova A. V., Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education
Annotation:The article proposes a way of overcoming the contradiction that exists between employers' need for employees’ health capital and employers' passive participation in measures for its reproduction, which is caused by objective and subjective reasons. The necessity of using institutionalization mechanisms for forming the social responsibility of employers in conditions of low level of employees’ health in Ukraine is substantiated. The mechanisms of institutionalization of social responsibility of employers for the protection of employees’ health is presented as the measures of legal, organizational, economic and informational nature that contribute to the routine of the employer's actions in order to preserve employees’ health. The classification of the mechanisms of institutionalization of employers' social responsibility for preserving employees’ health is based on the relationships with other subjects of social responsibility. Its difference is the selection of five groups of features regarding: the nature of influence on the behavior of economic entities, the form of involvement in the processes of preserving the health of the entities, the form of existence, the method of origin of mechanisms of institutionalization, the use of which improves the quality of monitoring its functioning, as well as formulating the idea of the forms and content of the interaction of subjects. The mechanisms of institutionalization are instruments of transformation of the existing institutional trap (institute of irresponsible behavior of employers) and formation of the institute of social responsibility of employers for preserving the health of employees. Obligatory and voluntary mechanisms of institutionalization of the social responsibility of employers for preserving the health of workers, which form the actions of employers on the factors of health risk, are considered; weak development of voluntary mechanisms and inefficiency of mandatory mechanisms in Ukraine are pointed out. The expediency of introducing such institutionalization mechanisms as the legislatively established cost of human life and measures for the implementation of workplace health promotion programs are demonstrated. 
Keywords:Social responsibility of employers, Institutionalization, Mechanism of institutionalization, Institutional trap, Employees’ health, Classification
File of the article:EV20194_044-055.pdf
Literature:
 • 1. Bernaciak, M. (2015). Market Expansion and Social Dumping in Europe. 23-44 Retrieved from: https://www.researchgate.net/publication/319416980_Market_Expansion_and_Social_Dumping_in_Europe/citation/downloadpe
 • 2. Halushka, Z.I. (2014). Instytutsionalizatsiia sotsialnoi vidpovidalnosti biznesu: mekhanizmy stanovlennia. Nauchnye trudy DonNTU, Ser. Ekonomicheskaya, (1), 90-98.
 • 3. Korol, S.I. (2013). Instytutsiynyi pidkhid do sotsialnoi vidpovidalnosti biznesu. Visnyk KNTEU, (3). 42-55.
 • 4. Smoliy, L.V. (2015). Instytutsionalizatsiia sotsialnoi vidpovidalnosti v Ukraini. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky, (4), 26-30.
 • 5. Batchenko, L.V., & Delini, M.M. (2016). Instytutsiinyi mekhanizm zabezpechennia sotsialno- ekonomichnoi vidpovidalnosti pidpryiemnytstva v natsionalniy ekonomitsi. Efektyvna ekonomika, (4), Retrieved from http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6275
 • 6. Oganezova, A.V. (2018). Formirovanie zdorovieorientirovannoy ekonomiki v usloviyakh innovatsionnogo razvitiya: protivorechiya i gipotezy ikh razresheniya. Proceedings from MIIM '18: Mіzhnarodna naukovo-praktichna konferentsya «Tendentsіi rozvytku ekonomіki u 2018 rotsі: analіtichniy ta teoretyko- metodologіchniy aspekty». (pp. 164-167). Odesa: ONU іm. І.І. Mechnikova.
 • 7. Alternatyvna dopovid pro vykonannia Ukrainoiu Yevropeiskoi sotsialnoi khartii (perehlianutoi) (2016). Dopovid podaietsia Ukrainskoiu Helsinskoiu spilkoiu z prav liudyny. Retrieved from https://helsinki.org.ua/wp- content/uploads/2017/02/Alternative-Report-ESCR- 19.12_ukr.pdf
 • 8. Vasylieva, L.V., & Sych, D.O. (2016). Doslidzhennia stanu okhorony pratsi na pidpryiemstvi shliakhom vykorystannia onlain-anketuvannia. Proceedings from MIIM '16: Vseukrainskoi naukovo- metodychnoi konferentsii (z uchastiu studentiv) «Problemy okhorony pratsi, promyslovoi ta tsyvilnoi bezpeky». (pp. 34-37). K. : NTUU «KPI», 2016.
 • 9. Ukrainskikh rabotodateley ne volnuet zdorovie sotrudnikov - meditsinskoe strakhovanie est tolko u 14% rabotnikov. (2015). Retrieved from https://forinsurer.com/news/15/08/20/32837
 • 10. Pozdnyakov, A.N. (2017). Stimulirovanie rabotodateley k bezvrednomu i bezopasnomu trudu. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Ekonomika, (39), 109-121. Retrieved from https://cyberleninka.ru/ article/n/stimulirovanie- rabotodateley-k-bezvrednomu-i-bezopasnomu-trudu
 • 11. Nahorna, A.M. (2018). Medyko-sotsialni ta demohrafichni determinanty formuvannia trudovoho potentsialu v Ukraini. Ukrainskyy zhurnal z problem medytsyny pratsi, 2(55), 3-19.
 • 12. Tairova, T.M. (2016). Problemni pytannia okhorony pratsi v Ukraini. Problemy okhorony pratsi v Ukraini - Labor Protection Problems in Ukraine, 32, 3- 15. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/pop_2016_32_3
 • 13. Travmatyzm na vyrobnytstvi v Ukraini u 2016 rotsi. Statystychnyy zbirnyk. (2017). Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy, Kyiv.
 • 14. Travmatyzm na vyrobnytstvi v Ukraini u 2017 rotsi. Statystychnyy zbirnyk. (2018). Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy, Kyiv.
 • 15. Sotsialnyy zakhyst naselennia Ukrainy: Statystychnyy zbirnyk. (2018). Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy.
 • 16. Pratsia Ukrainy u 2015 rotsi (2015): Statystychnyy zbirnyk. (2016). Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy, Kyiv.
 • 17. Travmatyzm na vyrobnytstvi v Ukraini u 2018 rotsi. Statystychnyy zbirnyk. (2019). Retrieved from http://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2007/oz_rik/oz_u/a rch_travm_na_vyrob.htm
 • 18. Moseyko, E.E. (2012). Institutsializatsiya kapitala zdoroviyia kak sistemy ego otnosheniy po povodu ego vosproizvodstva. Biznes, obrazovanie, pravo. Vestnik Volgogradskogo instituta biznesa, 3(20), 44-49.
 • 19. Loginova, L.V. (2008). Mekhanizm institutsionalizatsii interesov: sushchnost i rol v modernizatsii obshchestva. Filosofiya i obshchestvo, 4(52), 148-157. Retrieved from https://cyberleninka.ru/article/ n/mehanizm- institutsionalizatsii-interesov-suschnost-i-rol-v- modernizatsii-obschestva
 • 20. Chubarova, T.V. (2013). Sotsialnaya otvetstvennost rabotodateley i ee sovremennaya rol v formirovanii sotsialnoy politiki v Rossii. Extended abstract of Doctor’s thesis. Retrieved from https://www.dissercat.com/content/sotsialnaya- otvetstvennost-rabotodatelei-i-ee-sovremennaya-rol-v- formirovanii-sotsialnoi-pol
 • 21. Arrow, K.J. (1973). Social Responsibility and Economic Efficiency. Public Policy, XXІ, 3. Retrieved from http://www.arrunada.org/Files/T/gom1/Arrow%201973 %20Social%20Responsb%20%20&%20Econ%20Effccy .pdf
 • 22. Zosimova, L.S., Khorkina, N.A., & Kalinin, A.M. (2014). Rol gosudarstva v razvitii programm ukrepleniya zdorovya na rabochem meste. Voprosy gosudarstvennogo i munitsipalnogo upravleniya, (4), 69- 94.
 • 23. Hrishnova, O.A., Mischuk, H.Yu., & Oliynyk, O.O. (2014). Sotsialna vidpovidalnist u trudovykh vidnosynakh: teoriia, praktyka, rehuliuvannia ryzykiv. Rivne: NUVHP.
 • 24. Health Cost Containment and Efficiencies. NCSL Briefs for State Legislators. 2010 October; 13. Retrieved from http://www.ncsl.org/documents/health/ Introand BriefsCC-16.pdf