Economic Bulletin of the National Mining University

 

IssuesSectionsAuthorsKeywords

Article

Issue:2020 №2 (70)
Section:Economics of enterprise
UDK:330.341:621
DOI:https://doi.org/10.33271/ev/70.193
Article language:Ukrainian
Pages:193-201
Title:Main trends and prerequisites for the development of machine building enterprises
Author:Ziz D. O., National Aviation University
Annotation:Methods. The results are obtained through the use of methods: analysis, dialectical cognition, comparison, synthesis, theoretical generalization – to study the theoretical trends in the development of mechanical engineering enterprises; grouping, systems analysis, abstract-logical analysis – to form the conclusions of the study; economic-statistical, systems and comparative analysis – to analyze the results of the volume of products produced by machine-building enterprises, their dynamics, composition and structure; graphical analysis – to visualize the results of the study. Results. The current state of the machine-building industry of Ukraine is analyzed. The state and tendencies of development of the enterprises of the machine-building complex of the country in 2014–2019 are investigated. The analysis of the volume of sold products, volumes of produced products, financial results of machine - building enterprises is carried out. The place and role of mechanical engineering among other branches of economy are defined, the basic problems are revealed and prospects of development of branch are defined. The main tendencies of structural restructuring of the mechanical engineering branch are formulated. Novelty. The characteristics of the main problems of the industry are given and the classification of factors of influence of external and internal environment on machine-building enterprises is carried out. Positive and negative factors of influence of the state and modern conditions of economic condition on the machine-building branch of Ukraine are considered. Trends in the development of mechanical engineering are identified and the problems faced by machine-building enterprises that slow down their development are identified, and possible prospects for the development of mechanical engineering in the country are outlined. Practical value. It is possible to apply the developed and presented suggestions for the formation of modern trends in machine-building enterprises, in order to increase the efficiency of their management, increase profitability and ensure the competitiveness of products. The obtained conclusions and results of the research, the given methodical recommendations will promote effective functioning of the machine-building enterprises in the world markets. 
Keywords:Branch, Machine building, Enterprise, Modern tendencies, Preconditions of development, Factors of influence on machine-building enterprises, External and internal environment
File of the article:EV20202_193-201.pdf
Literature:
 • 1. Velykyy, Yu.V. (2010). Suchasne mashynobuduvannia: kryza i yiyi prychyny. Visnyk Donetskoho natsionalnoho universytetu imeni M.T. Baranovskoho, 4(48), 6-11.
 • 2. Zakharova, D.S. (2016). Konkurentospromozhnist vitchyznianykh pidpryiemstv haluzi mashynobuduvannia na svitovomu rynku. Retrieved from http://www.confcontact.com/2016- ekonomika-imenedzhment/zaharova.htm.
 • 3. Arefieva, O.V., & Vaskovska, Ya.V. (2012). Tendentsii rozvytku mashynobuduvannia Ukrainy. Suchasni problemy sortsialno-ekonomichnoho rozvytku rehioniv. Dnipropetrovsk: IMA-pres.
 • 4. Nechepurenko, D.S. (2016). Kontseptualni pidkhody do optymizatsii system upravlinnia pidpryiemstvamy mashynobuduvannia v umovakh zminy vektoriv rozvytku ekonomiky Ukrainy. Ekonomichnyy forum, (1), 185-189.
 • 5. Arefieva, O.V., & Prokhorova, Yu.V. (2008). Diahnostyka ymovirnosti bankrytstva za dopomohoiu identyfikatsii pidpryiemstv mashynobudivnoi haluzi v zalezhnosti vid vydiv finansovoi kryzy. Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti, (21), 76-81.
 • 6. Suprun, V.O. (2015). Ekonomichnyy stan I problemy rozvytku pidpryiemstv haluzi mashynobuduvannia v Ukraini.Visnyk universytetu bankivskoi spravy, 1(22), 49-53.
 • 7. Tarasova, N.V., & Dovbnia, V.M. (2007). Problremy rozvytku vitchyznianoho silskohospodarskoho mashynobuduvannia. Obladnannia ta tekhnika dlia sela: rynok, propozytsiia, praktyka, vykorystannia, (6), 21-28
 • 8. Shandra, B.M. (2006). Stratehichni napriamy rozvytku vitchyznianoho mashynobuduvannia dlia ahropromyslovoho kompleksu. Tekhnika APK, (5), 6-7.
 • 9. Chupyr, O.M. (2013). Tendensii rozvytku mashynobudivnoho kompleksu Ukrainy: suchasnyy stan i perspektyvy. Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti, (43), 99-103.
 • 10. Ostapiuk, B.Ya., Hrunyk, I.S., Lehenkyy, M.I., & Lehenkyy, Yu.I. (2018). Osoblyvosti rozvytku promyslovosti Ukrainy v suchaasnykh umovakh. Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti, (62), 45-52.
 • 11. Ofitsiynyy sayt derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua
 • 12. Vasina, A.Yu. (2016). Innovatsiynyy mekhanizm strukturnykh peretvoren natsionalnoi ekonomiky. Ekonomichnyy analiz. Zbirnyk naukovykh prats Ternopilskoho natsionalnoho ekonomichnoho universytetu, T.26, (1), 9-18
 • 13. Fedulova, L.I. (2014). Osobennosti stsenariya proryvnoy tekhnolohicheskoy politiki v Ukraine. Retrieved from http://oaji.net/articles/2014/245- 394370350.pdf