Economic Bulletin of the National Mining University

 

IssuesSectionsAuthorsKeywords

Article

Issue:2014 №4 (48)
Section:Economics of enterprise
UDK:338.242.003.13
Article language:Ukrainian
Pages:122-130
Title:Estimation of the innovative focus of an industrial enterprise
Author:Vilyanskiy A. V.
Annotation:The structure of the sources of financing innovative activity of an enterprise is considered. Philosophy of management of the innovative activity of an industrial enterprise is given; factors affecting the level of the innovative activity of an enterprise are outlined. Management algorithm of the innovative activity of an enterprise is worked out. 
Keywords:Innovative development, Industrial enterprise, Innovation-oriented evaluation of enterprise development, Innovation management in the enterprise
File of the article:EV20144_122-130.pdf
Abstract:EV20144_122-130en.pdf 
Literature:
 • 1. Акмаєв А. І. Пошук шляхів інтеграції вуглевидобувних підприємств / A. I. Акмаєв, O. B. Бєлозерцев // Теоретичні та прикладні питання економіки. - 2011. - В. 24. - С.128-136.
 • 2. Амоша О. І. Інноваційне оновлення техніко-технологічної бази промислового виробництва на синергетичних засадах: теорія і практика / О. І. Амоша, І. П. Булєєв, Г. З. Шевцова // Економіка промисловості. - 2007. - № 1. - С. 3-9. - Бібліогр. : 16 назв. - укp.
 • 3. Евдокимов Ф. И. Определение инвестиционного риска воспроизводства мощности угледобывающего предприятия / Ф. И. Евдокимов // Економіка промисловості . - 2010. - № 3. - С. 135-141.
 • 4. Лапко О. О. Інноваційна діяльність в системі державного регулювання / О. О. Лапко; Ін-т екон. прогнозування НАН України. - К., 1999. - 253 c.
 • 5. Санто Б. Инновация как средство экономического развития: Общ. ред. и вступл. Б. В. Сазонова / Б. Санто. - М. : Прогресс, 1990. - 296 с.
 • 6. Хобта В. М. Розвиток ринку логістичних послуг на основі активізації використання аутсорсингу / В. М. Хобта, А. І. Кондрашова // Маркетинг інновацій і інновації у маркетингу : збірник тез доповідей VІI Міжнародної науково-практичної конференції, 26-28 вересня 2013 р. - 285-286 с.
 • 7. Чумаченко М. Г. Економічний аналіз: навч. пос. / М. А. Болюх [та ін.]; ред. М. Г. Чумаченко; Київський національний економічний ун-т. - 2-e вид., перероб. і доп. - К. : КНЕУ, 2003. - 555 с.
 • 8. Федулова Л. І. Інноваційний розвиток економіки: модель, система управління, державна політика / Федулова Л. І., Александрова В. П., Бажал Ю. М., Данько М. С. [НАН України; Інститут економічного прогнозування / Л. І. Федулова (ред.)].- К. : Основа, 2005. - 550 с.
 • 9. Якобсон А. Я. Инновационный менеджмент / А. Я. Якобсон. - М. : Омега-Л, 2012. - 176 с.
 • 10. Наукова та інноваційна діяльність в Україні у 2013 році [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://ukrstat.org/uk/druk/publicat/kat_u/publnauka_u.htm
 • 11. Голубков Е. П. Инновационный менеджмент. Технология принятия управленческих решений. / Е. П. Голубков. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Дело и Сервис, 2012. - 464 с.
 • 12. Адизес И. Идеальный руководитель. Почему им нельзя стать и что из этого следует / Ицхак Калдерон Адизес; пер. с англ. - 5-е изд. - М. : Альпина Паблишер, 2013. -220 c.
 • 13. Стратегічні виклики ХХІ століття суспільству та економіці України: Т.1: Економіка знань -модернізаційний проект України/ За ред. В. М. Гейця, В. П. Семиноженка, Б. Є. Кваснюка. - К. : Фенікс. 2007. - 544 с.
 • 14. Друкер П. Бизнес и инновации. - М.; СПб.; Киев, ИД «Вильямс», 2009 - 178 c.
 • 15. Мескон М. Х. Основы менеджмента: Пер. с англ. / М. Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури. - М. : Дело, 2010. - 704 с.
 • 16. Кожухар В. М. Инновационный менеджмент / B. M. Кожухар. - М. : Дашков и К0, 2011. - 292 с.