Economic Bulletin of the National Mining University

 

IssuesSectionsAuthorsKeywords

Article

Issue:2014 №4 (48)
Section:Economics of enterprise
UDK:338.47:[656.224.027+629.45.014.6]
Article language:Russian
Pages:130-135
Title:Ways of raising railway transport enterprises efficacy in Ukraine
Author:Matusevich A. A.
Annotation:The ways to improve the competitiveness of railway transport in Ukraine are considered. Attention is focused on improving the efficiency of passenger transportations by increasing of trains speed, by increasing the quality of transport services and improving the comfort of passenger transportations. A new approach to assessment of the effectiveness of railway passenger transportations is suggested based on an improved classification of passenger trains in Ukraine. 
Keywords:Effectiveness of railway transport, High-speed passenger transport, Classification of passenger trains, Operational and technical performance indicators of railway transport, Technical and economic cost indicators in the efficiency of railway transport
File of the article:EV20144_130-135.pdf
Abstract:EV20144_130-135en.pdf 
Literature:
 • 1. Бараш Ю. С. Теоретично-методичний підхід до визначення конкурентоспроможності послуг, що надаються пасажирськими видами транспорту [Текст] / Ю. С. Бараш, А. А. Покотілов, Т. Ю. Чаркіна. // Вісник ДНУЗТ. - 2011. - вип. 38. - С. 233 - 237.
 • 2. Лихушин Е. В. Опыт «Дойче Бан»: классификация пассажирских поездов [Текст] / Е. В. Лихушин // Локомотив-информ. - 2012 - № 01. - C. 54 - 55.
 • 3. Мельник Т. С. Концептуальні основи нової системи класифікації пасажирських поїздів українських залізниць. [Текст] / Т. С. Мельник // Вагонный парк. - 2012. - № 1(58). - C. 42 - 45.
 • 4. Мельник Т. С. Побудова системи сервісного обслуговування пасажирів відповідно до нової класифікації пасажирських поїздів українських залізниць. [Текст] / Т. С. Мельник // Вагонный парк. - 2012. - № 2 (59). - C. 44 - 49.
 • 5. Богомолова Н. І. Ефективність транспортного виробництва: сутність, зміст і форми [Текст] / Н. І. Богомолова // Зб. наук. пр. Київського університету економіки і технологій транспорту. Серія економіка і управління. - Київ : КУЕТТ, 2003 - № 3. - C. 22 - 28.
 • 6. Бакалінський О. В. Маркетинг пасажирських перевезень перспективними видами рухомого складу залізниць: теорія, методологія, практика. Дис. д.е.н. : 08.00.04 [Текст] / О. В. Бакалінський. - Киів : ДЕТУТ - 2012 - 455 с.
 • 7. Чаркіна Т. Ю. Нова класифікація пасажирських поїздів в Україні [Текст] / Т. Ю. Чаркіна // Вісник економіки транспорту і промисловості - 2012. - № 38. - C. 324 - 328.
 • 8. Сич Є. М. Пасажирський комплекс залізничного транспорту: розвиток і ефективність: Монографія. [Текст] / Є. М. Сич, В. П. Гудкова. - К. : «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2004. - 248 с.
 • 9. Гудков О. М. Організаційно-економічний розвиток пасажирського комплексу залізничного транспорту України на основі системного підходу. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. : 08.00.03 [Текст] / О. М. Гудков. - Харків : УкрДАЗТ - 2009 - 21 с.
 • 10. Гудкова В. П. Формирование механизма финансирования пассажирских перевозок [Текст] / В. П. Гудкова // Транспортный комплекс Украины: экономика, организация, развитие: Зб. науч. тр. - Вып. 7. - К. : ІКТП-Центр. - 1999. - С. 75 - 84.
 • 11. Кравченко М. В. Высокоскоростные железнодорожные сообщения - достижения и проблемы [Текст] / М. В. Кравченко // Железные дороги мира, 2001, № 2. - C. 5 - 9.
 • 12. Шерепа Е. Н. Способы повышения эффективности пассажирских перевозок с учетом опыта железных дорог развитых стран [Текст] / Е. Н. Шерепа // Зб. наук. пр. Нац. авіаційного ун-ту. - К. : НАУ - 2008. - № 17. - С. 12 - 18.
 • 13. Харчук О. Г. Шляхи підвищення ефективності перевезень на залізничному транспорті [Текст] / О. Г. Харчук, Н. П. Зайцева // Проблеми та перспективи розвитку транспортних систем: техніка, технологія, економіка та управління. Мат. другої наук. практ. конф. - К. : КУЕТТ - 2004 - C. 50 - 51.