Economic Bulletin of the National Mining University

 

IssuesSectionsAuthorsKeywords

Article

Issue:2015 №3 (51)
Section:Development of economic education and training
UDK:004.91
Article language:Ukrainian
Pages:155-159
Title:The «Course: Education» project as part of modernization of the public administration system of education in Ukraine
Author:Vatkovska M. G.
Annotation:The directions of governmental administration's modernization in the system of education with a help of a wide use of multipurpose information and educational projects are grounded. The components of program complex «COURSE: Education» are examined, the implementation of which is aimed to optimize the process of governmental control in the educational sector at all its levels. 
Keywords:Electronic and educational project, Informatization, Informational system, Modernization
File of the article:EV20153_155-159.pdf
Abstract:EV20153_155-159en.pdf 
Literature:
 • 1. Модернізація системи управління освітою в Україні: дорожня карта реформ / за заг. ред. Гору- ненко О. В. - К., 2014. - 84 с.
 • 2. Білинська М. М. Державне управління галузе- вими стандартами в умовах реформування вищої медичної осіти в Україні / М. М. Білинська ; Націо- нальна академія держ. управління при Президентові України. - К. : Видавництво НАДУ, 2004. - 248 с.
 • 3. Григанська С. Удосконалення державного управління вищою освітою / С. Григанська // Держа- ва та регіони. - Серія: Державне управління. - 2007. - № 4. - С. 52-58.
 • 4. Лукіна Т. О. Державне управління якістю за- гальної середньої освіти в Україні: [монографія] / Т. О. Лукіна. - К. : Вид-во НАДУ, 2004. - 292 с.
 • 5. Майборода С. В. Державне управління вищою освітою в Україні: структура, функції, тенденції роз- витку (1917-1959 рр.) / С. В. Майборода: моногр. - К. : Вид-во УАДУ, 2000. - 308 с.
 • 6. Огаренко В. М. Державне регулювання діяль- ності вищих навчальних закладів на ринку освітніх послуг / В. М. Огаренко. - К. : Вид-во НАДУ, 2005. - 328 с.
 • 7. Прокопенко Л. Л. Становлення державного управління освітою в Україні : історико-теоретичний аспект / Л. Л. Прокопенко [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2007-1-2/doc/1/07.pdf
 • 8. Сиченко В. В. Механізми регулювання системи освіти: сучасний стан та перспективи розвитку : мо- нографія / В. В. Сиченко. - Донецьк : Юго-Восток, 2010. - 400 с.
 • 9. Про затвердження форм звітності з питань зага- льної середньої освіти та інструкцій щодо їх запов- нення: Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 766 від 02.07.2012 // Офіційний веб-портал Верховної Ради України [електронний ресурс]. - Режим доступу: zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1208-12
 • 10. Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 02 липня 2012 року № 766: Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 809 від 09.07.2014 // Офіційний веб-портал Верховної Ради України [елек- тронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0872-14/paran7#n7
 • 11. Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні: Указ Президента України № 926/2010 // Офіційний веб-портал Верховної Ради України [електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4
 • 12. Електронна реєстрація в дошкільні навчальні заклади // Україна. ІСУО [електронний ресурс]. - Режим доступу: https://reg.isuo.org/preschools
 • 13. Компьютерная программа «КУРС: Школа» // КУРС: Школа [электронный ресурс]. - Режим доступа: http://ekyrs.org/about/
 • 14. Комп’ютерна програма «КУРС: Дошкілля» // КУРС: Дошкілля [електронний ресурс]. - Режим доступу: http://dnz.ekyrs.org/news/id/1/
 • 15. Мої знання // Мої знання. Інформаційно-освітня мережа [електронний ресурс]. - Режим доступу: http://mz.com.ua/
 • 16. Концепція впровадження єдиної освітньої мережі в регіоні. Методичний посібник; Інформаційна система управління освітою // Україна. ІСУО [електронний ресурс]. - режим доступу: https://isuo.org/docs
 • 17. Інформаційна система управління освітою // Україна. ІСУО [електронний ресурс]. - Режим доступу: https://isuo.org/
 • 18. Концепція впровадження єдиної освітньої мережі в регіоні. Методичний посібник; Інформаційна система управління освітою // Україна. ІСУО [електронний ресурс]. - режим доступу: https://isuo.org/docs