Economic Bulletin of the National Mining University

 

IssuesSectionsAuthorsKeywords

Article

Issue:2015 №4 (52)
Section:Economics of enterprise
UDK:657.922:629.463
Article language:Ukrainian
Pages:140-145
Title:Valuation of functional depreciation of freight cars
Authors:Gnennij O. M.,
Chernova N. S.
Annotation:The presence of rolling stock of legacy railroad engines and railcars demands the determination of functional depreciation in relation to modern similar objects. The methodological approach to the development of the evaluation of the freight cars functional depreciation is presented taking into account the operation of rolling stock in the uniform process conditions of transportation. 
Keywords:Valuation of property, Freight cars functional depreciation, Cost of replacement, Fair value, Fixed assets revaluation
File of the article:EV20154_140-145.pdf
Abstract:EV20154_140-145en.pdf 
Literature:
  • 1. Національний стандарт №1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав», затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 р. №1440.
  • 2. Баранов П. Ю. Про проблеми застосування затратного підходу під час оцінки нерухомості / П. Ю. Баранов // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію. - 2003. - № 8 (132). - С. 41 - 44.
  • 3. Баранов П. Ю. Оцінка якості (корисності) під час визначення вартості рухомого майна / П. Ю. Баранов // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію. - 2005. - № 7 (155). - С. 36 - 38.
  • 4. Баранов П. Ю. Кваліметричний підхід до аналізу найбільш ефективного використання під час оцінки об’єктів нерухомості / П. Ю. Баранов // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію. - 2013. - № 1 (245). - С. 30 - 33.
  • 5. Войченко Т. О. Оцінка ринкової вартості суден водного транспорту: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.07.04 / Т. О. Войченко; Нац. авіац. ун-т. - К., 2005. - 23 с.
  • 6. Гончарук О. В. Оцінка вартості діючих машин та устаткування у поточному періоді (на прик- ладі металургійних підприємств): автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04 / О. В. Гончарук; Н. -д. центр індустр. пробл. розвитку НАН України. - Х., 2008. - 20 с.
  • 7. Решетняк О. О. Відшкодування морального зносу технологічного обладнання підприємств ма- шинобудування: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / О. О. Решетняк; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. - Луганськ, 2005. - 19 с.
  • 8. Денисенко В. К. Практичні рекомендації з визначення функціонального та економічного зносу нерухомості / В. К. Денисенко // Державний інфор- маційний бюлетень про приватизацію. - 2005. - № 3 (151). - С. 29 - 33.
  • 9. Гненный О. Н. Определение функционального износа железнодорожного подвижного состава / О. Н. Гненный // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. - Вип. 19.- Д. : Вид-во Дні- пропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лаза- ряна, 2007. - С. 252 - 256.
  • 10. Оценка имущества и имущественных прав / Ю. Гарбар, А. Драпиковский, И. Иванова, В. Ларцев, А. Мендрул, С. Скрынько, А. Филипович; под общ. ред. С. Скрынько. - К. : ООО «УКЦ «Эксперт-Л», СПД Цудзилович, 2007. - 746 с.