Economic Bulletin of the National Mining University

 

IssuesSectionsAuthorsKeywords

Article

Issue:2015 №4 (52)
Section:Economics of enterprise
UDK:658.5:334.716
Article language:Ukrainian
Pages:146-152
Title:Logistic approach in financial enterprise management
Author:Mushnykova S. A.
Annotation:The existing general scientific and specific approaches to the management of the enterprise are analyzed. The advantages and disadvantages of existing approaches in the financial enterprise management in modern operational conditions are defined. The necessity of using logistic approach in the financial enterprise management is grounded. 
Keywords:Enterprise management, Financial activities, System approach, Process approach, Logistic approach in financial enterprise management
File of the article:EV20154_146-152.pdf
Abstract:EV20154_146-152en.pdf 
Literature:
 • 1. Іванець О. О. Концептуальні підходи до управління потенціалом розвитку підприємства / О. О. Іванець // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Актуальні проблеми управління та фінансово-господарської діяльності підприємства - Харків : НТУ «ХПІ». - 2013. - № 52 (1025). - С. 62-69.
 • 2. Порівняльний аналіз можливості застосування функціонального та процесного підходів до управління установою [Електронний ресурс] / Б. Й. Семон, В. Л. Шевченко, І. В. Подобєдов, Я. О. Рад- ченко. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Znpcvsd/2009_1/1.pdf
 • 3. Фролова Л. В. Логістичне управління підприємством: теоретико-методологічні аспекти: монографія / Л. В. Фролова. - Донецьк : ДонДУЕТ ім. М. Туган-Барановського, 2004. - 161 с.
 • 4. Шкода М. С. Світовий досвід використання логістичних підходів для ефективного управління розвитком підприємства й адаптація їх до вітчизня-них реалій / М. С. Шкода // Актуальні проблеми економіки. - 2012. - № 10 (136). - С. 31-36.
 • 5. Азаренков Г. Ф. Методичні підходи до управління промисловим підприємством на засадах логістики / Г. Ф. Азаренков, І. П. Дзьобко // Економічний нобелівський вісник. - 2015. - № 1 (8). - С. 3-9.
 • 6. Ларіна P. P. Логістика: навч. пос. / P. P. Ларіна. - Д. : ВІК, 2005. - 335 с.
 • 7. Пономарьова Ю. В. Логістика : навч. пос. / Ю. В. Пономарьова. - Вид. 2-ге., перероб. та доп. - К. : Центр навч. л-ри, 2005. - 328 с.
 • 8. Кристофер М. Логистика и управление це- почками поставок / М. Кристофер ; под общ. ред. В. Лукинского. - СПб. : Питер, 2004. - 316 с. : ил. - (Се- рия «Теория и практика менеджмента»).
 • 9. Кочубей Д. Оцінка ефективності функціонування логістичної системи торговельних підприємств / Д. Кочубей // Вісник КНТЕУ. - 2009. - №4. - С. 59-66.
 • 10. Мартин Кристофер. Маркетинговая логистика / Мартин Кристофер, Хелен Пэк.- М. : Издательский Дом «Технологии», 2005.- 200 с.
 • 11. Семененко А. И. Логистика. Основы тео- рии: Учебник для вузов / А. И. Семененко, В. И Сер- геев.- СПб. : Издательство «Союз», 2001.- 544 с.
 • 12. Сток Дж. Р. Стратегическое управление логистикой: Пер. с 4-го англ. изд. / Дж. Р. Сток, Д. М. Ламберт - М. : ИНФРА-М, 2005.- XXXII.- 797 с.