Economic Bulletin of the National Mining University

 

IssuesSectionsAuthorsKeywords

Article

Issue:2016 №1 (53)
Section:Economics of enterprise
UDK:330.322.5
Article language:Ukrainian
Pages:110-116
Title:Theoretical and methodological approach to the integrated assessment of aviation enterprise investment activities
Author:Miagkykh I. N.
Annotation:The essence of concept «investment activity» is disclosed, types of investments are pointed out, sources of investment determined. Approaches to comprehensive assessment of investment are analyzed. The basic directions of investment development of the aviation business are revealed. Measures to improve investment activities are formulated. 
Keywords:Investments, Investment activities, Investment diagnostics, Management of investment resources
File of the article:EV20161_110-116.pdf
Abstract:EV20161_110-116en.pdf 
Literature:
 • 1. Москаль І. Інвестиційний процес в Україні як визначальний чинник економічного розвитку / І. Москаль // Наука й економіка. - 2013. - № 4 (32), Т. 2. - С. 299-303.
 • 2. Антонюк Л. Л. Інновації: теорія, механізм розробки та комерціалізації / Л. Л. Антонюк, А. М. Поручник, В. С. Савчук. - К. : КНЕУ, 2003. - 394 с.
 • 3. Аньшин В. М. Менеджмент инвестиций и инноваций в малом и венчурном бизнесе / В. М. Аньшин, С. А. Филин. - М. : Анкил, 2003. - 420 с.
 • 4. Бондар М. І. Інвестиційна діяльність: ме- тодика та організація обліку і контролю: монографія / М. І. Бондар. - К. : КНЕУ, 2008. - 256 с.
 • 5. Бланк І. А. Інвестиційний менеджмент. Учбовий курс. - К. : Ельга-Ніка-Центр, 2001. - 488 с.
 • 6. Воробьев Ю. Н. Инвестирование: [учеб. по- соб.] / Ю. Н. Воробьев, Е. И. Воробьева. - Симферо-поль : Таврия, 2004. - 340 с.
 • 7. Денисенко М. Можливості активізації інвес- тування в сучасних умовах / М. Денисенко // Економіка України. - 2003. - № 1. - С. 28-32.
 • 8. Кейнс Дж. Общая теория занятости, процен- та и денег / Дж. Кейнс; [пер. с англ. под ред. Н. Н. Лю- бимова]. - М. : Гелиос АРВ. - 1999. - 352 с.
 • 9. Музиченко А. С. Інвестиційна діяльність в Україні: [навчальний посібник] / А. С. Музиченко. - К. : Кондор, 2005. - 406 с.
 • 10. Пересада А. А. Інвестиційний процес в Укра- їні / А. А. Пересада. - К. : Лібра. - 1998. - 389 с.
 • 11. Федоренко В. Г. Шляхи підвищення ефек- тивності інвестицій в Україні / В. Г. Федоренко. - К. : Науковий світ, 2003. - 724 с.
 • 12. Закон України «Про інвестиційну діяль- ність» від 18 вересня 1991 року N 1560-XII [Елект- ронний ресурс] // Режим доступу. : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1560-12
 • 13. Прощаликіна А. М. Інвестування в еконо- міку України [Електронний ресурс] / А. М. Прощали- кіна, А. М. Шевчук Режим доступу до журн. : http://ir.kneu.edu.ua:8080/bitstream/2010/4972/1/23%20 -%2028.pdf.
 • 14. Гавриленко Н. І. Особливості інвестицій- них процесів на макро- та макрорівні [Електронний ресурс] / Н. І. Гавриленко, О. О. Череднікова. - Ре- жим доступу до журн. : http: //economic- vistnic.stu.cn.ua/index.pl?task=arcls&id=305
 • 15. Щедровицкий Г. П. Методология и фило- софия оргуправленческой деятельности: основные понятия и принципы / Г. П. Щедровицкий. - М. : Справа, 2003. - Т. 5. - 288 с.
 • 16. Вовк О. М. Формування системи управ- ління інвестиційними ресурсами авіаційно- ремонтних підприємств / О. М. Вовк. // Вісник еко- номіки транспорту і промисловості. - 2009. - № 28. - С. 217-219.
 • 17. Сич Є. М. Інвестиційна діяльність / Є. М. Сич, В. П. Ільчук. К. : Аспект-Поліграф, 2003. - 352 с.