Economic Bulletin of the National Mining University

 

IssuesSectionsAuthorsKeywords

Article

Issue:2016 №2 (54)
Section:Economics of enterprise
UDK:[338.45.01+658.27]: 622.271
Article language:Ukrainian
Pages:82-90
Title:Renewal of fixed assets of mining enterprises: strategy, finance, project approach
Authors:Shapoval V. A.,
Horpynych O. V.
Annotation:The article deals with the renewal of fixed assets, in particular: identification of sources of financing for relevant measures; subordination of fixed assets to the content and effectiveness of the business project; feasibility of forming the strategic projects of fixed assets management. The general trends of the renewal of fixed capital by the companies are analyzed. The factors of using IPO as a way to attract capital investment by the mining enterprises are identified. Fixed assets management is regarded as a project that allows alternative ways of their using. 
Keywords:Fixed assets, Renewal of fixed assets, Sources of financing, Strategy, Project, IPO
File of the article:EV20162_082-090.pdf
Abstract:EV20162_082-090en.pdf 
Literature:
 • 1. Прокопенко В. І. Економіка експлуатації гірничих виробок на вугільних шахтах: Монографія / В. І. Прокопенко, А. В. Кириченко. - Дніпропет- ровськ : ТОП «ЛізуновПрес», 2012. - 236 с.
 • 2. Приварникова І. Ю. Системне управління витратами на основні засоби як джерело підвищення ефективності їх використання та оновлення [Елект- ронний ресурс] / І. Ю. Приварникова // Наукові запи- ски [Національного університету «Острозька акаде- мія»]. Сер. : Економіка. - 2010. - Вип. 13. - С. 157-168. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j- pdf/Nznuoa_2010_13_21.pdf.
 • 3. Тимошенко Л. В. Вибір інвестиційних прое- ктів забезпечення реалізації стратегії розвитку гірни- чо-збагачувального комбінату / Л. В. Тимошенко, О. О. Тимошенко // Економічний вісник Національного гірничого університету. - 2012. - № 4. - С. 23-28. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/evngu_2012_4_5.pdf.
 • 4. Vagonova О. H. Economic justification stages of the investment project of mining and processing enterprise / О. H. Vagonova, N. M. Romanyik // Науко- вий вісник НГУ. - 2014. - №3 (141). - С. 159-164.
 • 5. Поддєрьогін А. М. Лізинг як інвестиційна складова оновлення основних засобів виробництва [Електронний ресурс] / А. М. Поддєрьогін, Н. А. Марченко // Незалежний аудитор. - 2014. - № 8. - С. 62-66. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j- pdf/Na_2014_8_12.pdf.
 • 6. Державна служба статистики України [Елек- тронний ресурс] - Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua
 • 7. Terehow E. V. Feststellung der ökonomisch zweckmässigen ordnungsfolge der ausnutzung und der wiedernutzbarmachung von grundflächen in den tagebauen / E. V. Terehow // Економічний форум. - 2015. - № 3. - С. 245-253.
 • 8. Агентство з розвитку інфраструктури фон- дового ринку України, [Електронний ресурс] - Ре- жим доступу: http://smida.gov.ua
 • 9. Македон В. В. Порівняльний аналіз умов та наслідків проведення IPO підприємствами- емітентами в Україні [Електронний ресурс] / В. В. Македон, І. Л. Тульських // Вісник Дніпропетров- ського університету. Сер. : Економіка. - 2013. - Т.21, вип. 7(4). - С. 30-37. - Режим доступу: http:// nbuv.gov.ua/jpdf/vdumov_2013_21_7(4)__7.pdf.
 • 10. Бирюк С. Эволюция стратегических целей предприятия в процессе IPO: опыт Украины [Елект- ронний ресурс] / С. Бирюк, О. Смирна // Ринок цін- них паперів України. - 2012. - № 10. - С. 67-72. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/rcpu_2012_ 10_11.pdf.
 • 11. Теорія організації / В. В. Приходько, В. І. Прокопенко, В. В. Малий, І. В. Шереметьева, Ю. О. Шабанова, В. А. Шаповал, Л. Л. Кармазіна; за ред. І. В. Шереметьєвої. - Д. : Національний гірничий уні- верситет, 2011. - 258 с.