Economic Bulletin of the National Mining University

 

IssuesSectionsAuthorsKeywords

Article

Issue:2016 №3 (55)
Section:Economics of enterprise
UDK:658.56:338
Article language:Ukrainian
Pages:79-86
Title:Factors and principles of increasing efficiency of tourism complex companies
Authors:Shapoval V. M.,
Herasymenko T. V.
File of the article:EV20163_079-086.pdf
Abstract:EV20163_079-086en.pdf 
Literature:
  • 1. Бурнашов І. Проблеми та перспективи роз- витку туризму в Україні на сучасному етапі / І. Бурнашов: [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://mincult.kmu.gov.ua/mincult/uk/publish/article/183 853;jsessionid=CBACCE6697D400A116E060E нац. торг. -екон. ун-т, 2012. - 608 с.
  • 3. Дядечко Л. П. Економіка туристичного біз- несу / Л. П. Дядечко. - К. : Центр учбової літератури, 2007. - 224 с.
  • 4. Мальська М. П. Туристичний бізнес: теорія та практика : навч. посіб. / М. П. Мальська, В. В. Ху- до. - К. : ЦНЛ, 2009. - 424 с.
  • 5. Чорненька Н. В. Організація туристичної ін- дустрії : навч. пос. / Н. В. Чорненька. - К. : Атіка, 2006. - 254 с.
  • 6. Ткаченко Т. І. Сталий розвиток туризму: те- орія, методологія, реалії бізнесу: моногр. / Т. І. Тка- ченко. К. : Київ. нац. торг. -екон. ун-т, 2009. - 537 с.
  • 7. Туризм в Украине (развитие туристического бизнеса). Часть 1 [Електронний ресурс]. - Режим до- ступу: http://socium.com.ua/2015/01/tourism-in-ukraine- development-of-tourism/.
  • 8. Про затвердження Державної стратегії регі- онального розвитку на період до 2020 року. Постано- ва Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 року № 385 : [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/385-2014- %D0%BF.
  • 9. Биркович В. І. Удосконалення державного регулювання розвитку туризму на регіональному рівні / В. І. Биркович // Стратегічні пріоритети. -
  • 2007. - №4(5). - С. 157-163.