Economic Bulletin of the National Mining University

 

IssuesSectionsAuthorsKeywords

Article

Issue:2016 №3 (55)
Section:Economics of enterprise
UDK:658.783
Article language:Ukrainian
Pages:100-107
Title:Inventory management and organization of its accounting for railway transport
Authors:Toporkova O. A.,
Savchuk L. M.,
Sokyrynska I. G.
Annotation:The systematization of methods of material costs analytical accounting and their management considering technological specifics railway transport is implemented. Organizational and economic mechanism of material flow management in the passenger train shed is designed. The proposed mechanism generates management decisions at three levels: strategic – the choice of optimal repair and maintenance technology; tactical – the optimization of internal and external transport operations; operational – the optimization of repair time. The proposed organization of analytical inventory accounting minimizes inventories and their cost, accelerates the process of obtaining information and saves costs of transportation process. 
Keywords:Inventories, Accounting, Management, Document circulation, Logistics system, Material flows, Passenger train shed, Invoice
File of the article:EV20163_100-107.pdf
Abstract:EV20163_100-107en.pdf 
Literature:
 • 1. Бутинець Ф. Ф. Бухгалтерський фінансовий об- лік: підручник / Ф. Ф. Бутинець та ін. - 8-ме вид., доп. і перероб. - Житомир : ПП «Рута», 2009. - 912 с.
 • 2. Голов С. Ф. Управлінський облік: підручник / С. Ф. Голов. - [3-тє вид]. - Киів : Лібра, 2006. - 704 с.
 • 3. Поплюйко А. М. Облік і аналіз використання виробничих запасів: дис… канд. екон. наук: 08.06.04 / А. М. Поплюйко / Київський національний еконо- мічний ун-т. - Київ, 2003.
 • 4. Бондарєва І. О. Управління виробничими за- пасами на підприємстві: ввтореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / І. О. Бондарєва; НАН України. Ін-т економіки пром-сті. - Донецьк, 2003. - 19 с.
 • 5. Шевців Л. Ю. Логістичні витрати підприєм- ства: формування та оцінювання: [монографія] / Л. Ю. Шевців, І. Петецький. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. - 244 с.
 • 6. Різник В. В. Теоретичні аспекти управління виробничими запасами підприємства / В. В. Різник // Економічний вісник університету. - 2015. - Вип. 24(1). - С. 50-56. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/ecvu_2015_24(1)__11.
 • 7. Мокляк М. В. Маркетингові аспекти управ- ління запасами підприємства / М. В. Мокляк, В. Ю. Чорномурова, А. Г. Сергієнко // Вісник ОНУ імені І. І. Мечникова. - 2016. - Вип. 3. Т.21. - С. 63-66.
 • 8. Грицишен Д. О. Обліково-аналітичне забез- печення управління виробничими запасами підприємства : Д. О. Грицишен, Л. В. Каленчук // Вісник ЖДТУ. - 2014. - № 4 (70). - Серія: Еко- номічні науки. - С. 268-276.
 • 9. Волошин Д. І. До питання удосконалення виробничої системи депо з ремонту вантажних ваго- нів / Д. І. Волошин, М. В. Фуфалько // Збірник наукових праць УкрДАЗТ, вип. 118 Рухомий склад та спеціальна техніка залізничного транспорту. Вагони. - 2010. - С. 123-127.
 • 10. Стасишен М. С. Мет одологія та організація обліку, аналізу та аудиту використання виробничих матеріальних запасів : / М. С. Стасишен, А. М. Лисенко // Збірник наукових праць ДЕТУТ. Серія «Економіка і управління». - 2014. - Bип. 28. - С. 250-254.
 • 11. Лежненко Л. І. Теоретичні аспекти удоско- налення аналітичного обліку виробничих запасів / Л. І. Лежненко, І. О. Ломова // Молодий вчений. - 2014. - Вип. 5 (08) травень. - С. 122-126.