Economic Bulletin of the National Mining University

 

IssuesSectionsAuthorsKeywords

Article

Issue:2016 №3 (55)
Section:Economics of enterprise
UDK:656.3
Article language:Ukrainian
Pages:108-112
Title:Features of the railway transport rolling stock operators' activities with the functioning of weak sectors of the railway taken into account
Author:Kirilenko O. M.
Annotation:The results of researching the problems of increasing the level of transport sector operating activities taking into account the features of freight transportation organization at weak sectors of the railway are presented. The qualitative structural changes in servicing the cargo owners and cargo deliverers in the areas with a simplified operation regime are grounded. 
Keywords:Freight transportations, Weak sectors of the railway, Freight wagons, Freight wagons owners, Structural changes in the freight transportation market
File of the article:EV20163_108-112.pdf
Abstract:EV20163_108-112en.pdf 
Literature:
  • 1. Аксьонов І. М. Транспортна логістика: навч. пос. / І. М. Аксьонов, В. В. Габа, К. М. Шерепа К. М. - К. : ДЕТУТ, 2012. - 202 с.
  • 2. Пасічник В. І. Управління економікою екс- плуатаційної роботи залізниць України: навч. пос. / В. І. Пасічник. - К. : Основа, 2005. - 376 с.
  • 3. Ейтутіс Д. Г. Стратегія підвищення якості транспортного обслуговування вантажовласників / Д. Г. Ейтутіс // Проблемы экономики и управления на железнодорожном транспорте: Тезисы доклада V Междунар. науч. - практ. конф. - Д. : ДИИТ, 2010. - C. 59-60.
  • 4. Чеховська М. М. Характер та особливості сучасної системи суб’єктів ринку залізничних пере- везень / М. М. Чеховська .// Вісник економіки транс- порту і промисловості. - Харків : УкрДАЗТ. - 2013. - № 42. - С. 186-190.
  • 5. Щелкунов В. І., Кулаєв Ю.Ф. Основи еко- номіки транспорту: Підручник. / В. І. Щелкунов, Ю. Ф. Кулаєв. - К. : Кондор, 2011. - 392 с.
  • 6. Зоріна О. І.. Прогнозування основних показ- ників функціонування малодіяльних ділянок заліз- ниць / О. І. Зоріна, А. В. Зорін // Материалы 3-ей Международной научно-практической конференции «Проблемы экономики и управления на ж. д. транс- порте», г. Судак, 2008.
  • 7. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2009 року №1390 в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року №1106 «Про затвердження Державної цільової про- грами реформування залізничного транспорту на 2010-2019 роки». [Електронний ресурс] - Режим до- ступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1390-2009- %D0%BF. - Назва з екрану.
  • 8. Статистичний щорічник України за 2009 рік /Держкомстат України: за ред. О. Г. Осауленко. - К., 2010. - 590 с.
  • 9. Офіційний веб-сайт Укрзалізниці: Показни- ки транзиту. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://uz.gov.ua/cargo_transportation/general_informatio n/indicators_of_transit