Economic Bulletin of the National Mining University

 

IssuesSectionsAuthorsKeywords

Article

Issue:2016 №4 (56)
Section:Economic theory
UDK:364.48
Article language:Ukrainian
Pages:39-49
Title:Features of implementing social function of the state
Author:Deeva N. M.
Annotation:Features of fulfilling social functions by the state in the conditions of socio-economic model of development building are outlined. Particular attention is paid to the structural duality of the social functions of the state. The economic activity and the level of support of the unprotected social strata in Ukraine are estimated through the use of specific indicators, as well as the attempts of authorities regarding to regulatory provision of the state’s social purpose during the years of inde-pendence are generalized. The conditions of attaining the social aims through reviewing the theoretical and methodological basis of the budget process by the state are defined. 
Keywords:Social function of the state, Implementation of social function of the state, Welfare state, Indicators of the state economic activity, The features of social policy in Ukraine, Theoretical and methodological basis of the budget process
File of the article:EV20164_039-049.pdf
Abstract:EV20164_039-049en.pdf 
Literature:
 • 1. Хара В. Побудова соціальної держави - за- гальне національне завдання / В. Хара, В. Новіков // Україна: аспекти праці - 2003. - № 3. - С. 27-32.
 • 2. Соціологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. В. Г. Городяненка. - К. : ВЦ «Академія», 2003. - 560 с.
 • 3. Гришкін В. О. Соціалізація економіки Укра- їни: теорія, методологія, перспективи: монографія / В. О. Гришкін - Д. : Пороги, 2005. - 498 с.
 • 4. Котюк В. О. Загальна теорія держави і пра- ва: Навчальний посібник / В. О. Котюк - К. : Атіка, 2005. - 592 с. С. 106-110.
 • 5. Гвасалія Д. С. Соціальна функція держави та її складові / Д. С. Гвасалія // Економіка і регіон - 2011. - № 2 (29) - С. 42-46.
 • 6. Омелянович Л. О. Бюджетна система / Л. О. Омелянович, В. С. Левченко, О. В. Хістєва, О. В. Чайковська, Г. Є. Долматова, О. О. Якубовська. - К. : Знання, 2009. - 234 с.
 • 7. Данич О. Ф. Соціальна функція сучасної держави в контексті розвитку основоположних прин- ципів права / О. Ф. Данич - Електронний ресурс - Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/xmlui/ bitstream/handle/123456789/63776/30-Danych.pdf? sequence=1
 • 8. Бульба В. Соціальні функції держави: су- часні моделі реалізації в державному управлінні / В. Бульба - Електронний ресурс - Режим доступу: http:// www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/putp/2011- 2/doc/1/02.pdf
 • 9. Послання Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2003 році. - К. : ІВЦ Держкомстату Украї- ни, 2004. - 472 с.
 • 10. Статистичний щорічник України за 2014 рік / Державна служба статистики України; За ред. І. М. Жук - К. : ТОВ «Август Трейд», 2015. - 585 с.
 • 11. Хайек Ф. А. Дорога к рабству / Фридрих Август фон Хайек; пер. с англ. - М. : Новое издатель- ство, 2005. - 264 с.
 • 12. Основні напрями соціальної політики на 1997-2000 рр. : Затверджені Указом Президента України від 18 жовтня 1997 р. № 1166/97 // Урядовий кур’єр. - 1997. - № 202-203.
 • 13.Основні напрями соціальної політики на період до 2004 року: Схвалено Указом Президента Українивід 24 травня 2000 року № 717/2000 // Офі- ційний вісник України. - 2000. - № 21. - С. 11-32.
 • 14. Національна парадигма сталогорозвит- куУкраїни / за заг. ред. Б. Є. Патона. - К. : ДУ «Ін- ститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України», 2012. - 72 с.
 • 15. Стратегія сталого розвитку «Україна - 2020»: Схвалено Указом Президента України від 12 січня 2015 року № 5/2015- Електронний ресурс - Ре- жим доступу:http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/5/2015
 • 16. Революция сознания: Трансатлантический диалог / С. Гроф, Э. Ласло, П. Рассел; Пер. с англ. - М. : ООО «И-во ACT» и др., 2004. -248 с.
 • 17. Гальчинський А. Світ розвертається ліворуч - у бік людини / А. Гальчинський // Дзеркало тижня. Україна - №40. - 29 жовтня 2016. [Електрон- ний ресурс]. - Режим доступу: http://gazeta.dt.ua/macrolevel/anatoliy-galchinskiy-svit- rozvertayetsya-livoruch-u-bik-lyudini
 • 18. Аристотель. Политика / Аристотель // Древнегреческая философия: от Платона до Аристо- теля. - М. : ООО Издательство АСТ»; Харьков «Фолио», 2003. - 829 с.
 • 19. Маршалл А. Принципы экономической на- уки / А. Маршалл; Пер. с англ. - Т.3. - М. : ИГ «Про- гресс», 1993. - 351 с.
 • 20. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України (ВВР). - 1996. - № 30. - ст. 141
 • 21. Про схвалення Стратегії подолання біднос- ті : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 березня 2016 р. № 161-р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/control/uk /cardnpd?docid = 248898080