Economic Bulletin of the National Mining University

 

IssuesSectionsAuthorsKeywords

Article

Issue:2016 №4 (56)
Section:Economic theory
UDK:336.2 : 336.012.23
Article language:Ukrainian
Pages:72-80
Title:Essence of basic concepts theory of taxation in ukrainian financial and economic science
Authors:Golubka C. M.,
Chinchik A. A.
Annotation:The basic concepts of the theory of taxation are investigated. The importance of scientific studies major economic categories as the engine of development is proved, in the context of which the nature of taxes, tax system, tax policy, tax doctrine is investigated, with an emphasis on management and system approaches. Significance of tax doctrine is discussed, which is understood as a set of views about the origins of the formation of the tax, its sources and evolutionary development. 
Keywords:Tax, Tax system, Tax policy, Doctrine, Doctrine of taxation, Financial and economic thought
File of the article:EV20164_072-080.pdf
Abstract:EV20164_072-080en.pdf 
Literature:
 • 1. Єфименко Т. І. Актуальні питання сучасних стратегій реформування податкових систем / Т. І. Єфименко // Фінанси України. - 2013. - № 3. - с. 726.
 • 2. Єфименко Т. І. Податки в інституційній сис- темі сучасної економіки / Тетяна Іванівна Єфименко ; НАН України, Ін-т екон. та прогнозув. - К., 2011. - 688 c.
 • 3. Динаміка податкового навантаження в Укра- їні в контексті реалізації податкової реформи / за ред. Т. І. Єфименко, А. М. Соколовської. - К. : ДННУ «Академія фінансового управління», 2013. - 494 с.
 • 4. Кармаліта М. В. Правова доктрина - джере- ло (форма) права : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01 / М. В. Кармаліта ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ, 2011. - 21 с.
 • 5. Формування конкурентоспроможної систе- ми оподаткування в Україні / Л. Г. Олейнікова ; ДННУ «Акад. фін. Управління». - К., 2015. - 396 с.
 • 6. Податкова система держави: теорія і прак- тика становлення : Моногр. / А. М. Соколовська. - К. : Знання-Прес, 2004. - 454 c. - (Вища освіта XXI ст.).
 • 7. Стрельцов В. Ю. Парадигми та доктрини в теоріях державного управління / В. Ю. Стрельцов // Теорія та практика державного управління. - 2014. - Вип. 2. - С. 35-44.
 • 8. Федосов В. М. Податкова система України : підруч. / В. М. Федосов, В. М. Опарін, Г. О. П’ятаченко та ін. - К. : Либідь, 1994. - 464 с.
 • 9. Alm J., Martinez-Vasquez J. Societal Institu- tions and Tax Evasion in Developing and Transitional Countries, Prepared for «Public Finance in developing and Transition Countries: A Conference in Honor of Richard Bird»/ International Studies Program Andrew Young School of Policy Studies ; Georgia State Univer- sity. - 2001. - 51 p.
 • 10. Ballard C. L., Scholz J. K., Shoven J. B. «The Value-Added Tax: A General Equilibrium Look at Its Efficiency and Incidence» // The Effects of Taxation on Capital Accumulation, ed. by M. Feldstein, Chicago : University of Chicago Press, 1987.
 • 11. Cartou L. Droit fiscal international et européen / L. Cartou. - Paris : Dalloz, 1981. - 280 p.
 • 12. Ogley A. The Principles of International Tax: A Multinational Perspective / A. Ogley. - Іntl Information Services Inc., 1993. - 207 р.
 • 13. Турянський Ю. І. Соціально-економічна суть та функції податків / Ю. І. Турянський // Ефек- тивність державного управління. - 2014. - Вип. 39. - С. 467-473.
 • 14. Фрадинський О. А. Розвиток теорій опода- ткування в період становлення світової фінансової науки / О. А. Фрадинський // Вісник Хмельницького національного університету. - 2011. - № 6. - Т. 1. - С. 17-21.
 • 15. Словник іншомовних слів: 23 000 слів та термінологічних словосполучень / Уклад. Л. О. Пус- товіт та ін. - К. : Довіра : Рідна мова, 2000. - 1018 с. - (Бібліотека державного службовця. Державна мова і діловодство). - с. 385.
 • 16. В. Кемеров. Философская энциклопедия. - «Панпринт», 1998 г. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://apiv.dissershop.com/hudojestvennaya/doo- 2896.htm.
 • 17. Толковый словарь русского языка / Под ред. Д. Н. Ушакова. - М. : Гос. ин-т «Сов. энцикл.»; ОГИЗ; Гос. изд-во иностр. и нац. слов., 1935-1940. (4 т.) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://biblioclub.ru/?page=dict&dict_id=117
 • 18. Ефремова Т. Ф. Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный М. : Русский язык, 2000. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.twirpx.com/file/123230/
 • 19. Анісімова Г. В. Інтеграція природно- правової доктрини в еколого-правову науку, доктри- ну, політику та законодавство: деякі аспекти / Г. В. Анісімова [Електронний ресурс]. // Теорія і практика правознавства. - 2016. - Вип. 1. - Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/tipp_2016_1_14
 • 20. Смит А. Исследование о природе и причи- нах богатства народов / Адам Смит. - М. : Соцэкгиз, 1962. - 684 с.
 • 21. Оніщик Ю. В. Податок і збір як системоут- ворюючі категорії податкового права : поняття, озна- ки, сутність / Ю. В. Оніщик // Адвокат. - 2010. - № 2. - С. 32-35.
 • 22. Бех Г. В. Основы налогового права :учеб. пос. / Г. В. Бех [и др.] ; ред. Н. П. Кучерявенко. - Х. : Легас, 2003. - 384 с.
 • 23. Мельник П. В. Розвиток податкової систе- ми в перехідній економіці / П. В. Мельник. - Ірпінь, Академія державної податкової служби України, 2001. - 362 с.
 • 24. Береза З. В. Аналіз дефініцій терміна «по- датки» / З. В. Береза // Вісник Нац. ун-ту «Львів. по- літехніка». Менеджмент та підприємництво в Україні : етапи становлення і проблеми розвитку. - 2006. - № 570. - С. 76-80.
 • 25. Глухова В. І. До питання реформування податкової системи України / В. І. Глухова, О. М. Борисенко, Ю. В. Чиж // Вісник КДПУ імені Михай- ла Остроградського. - Випуск 1/2008 (48). Частина 1. - С. 116-119.
 • 26. Мартинюк І. В. Критерії формування по- даткової політики, спрямованої на еколого- економічний розвиток країни / І. В. Мартинюк // Економічний простір. - 2013. - № 70. - С. 284-293.
 • 27. Тульчинський Р. В. Податкова система Ук- раїни, її недоліки та шляхи реформування / Р. В. Тульчинський, М. О. Змієнко // Економічний вісник НТУУ «КПІ» :збірник наукових праць. - 2009. - № 6. - С. 42-47.
 • 28. Вахновська Н. А. Реформування податкової системи України в контексті вдосконалення податково- го законодавства / Н. А. Вахновська // Актуальні про- блеми розвитку економіки регіону. - 2011. - Вип. 7 (2). - С. 306-309.
 • 29. Ревенко О. В. Податкова система як засіб реалізації податкової політики держави в сучасних умовах / О. В. Ревенко // Вісник Національного уні- верситету цивільного захисту України. Серія :Державне управління. - 2014. - Вип. 2. - С. 71-80.
 • 30. Штань М. В. Податкові інструменти регу- лювання економіки України в умовах глобалізації / М. В. Штань // Міжнародні відносини. Серія «Еко- номічні науки». - 2014. - № 4 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.dgma.donetsk.ua/docs/nauka/vcheni_rady/12 .105.03/30dis.pdf
 • 31. Удосконалення управління державними фінансами та реформування податкової системи Ук- раїни / за ред. Т. І. Єфименко. - К. : ДННУ «Акад. фін. Управління», 2015. - 446 с.
 • 32. Проблеми розвитку податкової політики та оподаткування :монографія / за заг. ред. проф. Ю. Б. Іванова. - X. : ВД «ІНЖЕК», 2007. - 448 с.
 • 33. Тімарцев О. Ю. Податковий процес як ін- ститут податкового права / О. Ю. Тімарцев // Фінан- сове право. - 2011. - № 4 (18). - С. 19-22.
 • 34. Корецький О. М. Податкова політика в сис- темі державного регулювання економіки / О. М. Ко- рецький // Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія :Управління. - 2012. - Вип. 4. - С. 206-211.