Economic Bulletin of the National Mining University

 

IssuesSectionsAuthorsKeywords

Article

Issue:2016 №4 (56)
Section:Economics of enterprise
UDK:005.35
Article language:Ukrainian
Pages:113-119
Title:Strategy of development of restructuring socially responsible coal enterprises
Author:Gribinenk O. M.
Annotation:The problems of socially responsible restructuring of coal enterprises are described from its perspective in solving social problems at regional and national level. Some aspects of the privatization of coal mines of Ukraine from the point of view of economic security are shown. 
Keywords:Social responsibility, Restructuring, Privatization, Coal mines, Strategy
File of the article:EV20164_113-119.pdf
Abstract:EV20164_113-119en.pdf 
Literature:
 • 1. Соціальна відповідальність: теорія і практи- ка розвитку: моногр. / за ред. А. М. Колота. - К. : КНЕУ, 2012. - 501 с.
 • 2. Людський розвиток в Україні: соціальні та демографічні чинники модернізації національної економіки : [колективна монографія / за ред. Е. М. Лібанової]. - К. : Ін-т демографії та соціальних дослі- джень ім. М. В. Птухи НАН України, 2012. - 320 с.
 • 3. Шаповал В. М. Соціальна відповідальність бізнесу в структурі управління економікою: моногр. / В. М. Шаповал. - Дніпропетровськ : ДВНЗ «НГУ», 2011. - 357 с.
 • 4. Бегма Ю. К. Якісне дослідження методів впровадження соціальної відповідальності бізнесу в Україні / Ю. К. Бегма, О. Ю. Вінніков, О. І. Редько. - К. : 2006. - 136 с.
 • 5. Амоша О. І. Стан, основні проблеми і перс- пективи вугільної промисловості України: наукова доповідь / О. І. Амоша, Л. Л. Стариченко, Д. Ю. Че- реватський; НАН України, Ін-т економіки пром-ті. - Донецьк, 2013. - 44 с.
 • 6. Бардась А. В. Принципи екологічної паспо- ртизації вуглевидобувних підприємств України в умовах реструктуризації галузі / А. В. Бардась. - Д. : Національний гірничий університет, 2010. - 400 с.
 • 7. Вагонова О. Г. Економічні аспекти уп- рав- ління охороною праці на вугледобувних підпри- ємс- твах: монографія / О. Г. Вагонова, Л. В. Касьяненко. - Дніпропетровськ : НГУ, 2013. - 186 с.
 • 8. Колот А. М. Корпоративна соціальна відпо- відальність: еволюція та розвиток теоретичних пог- лядів / А. М. Колот // Економічна теорія. - 2013. - № 4. - С. 5-26.
 • 9. Визначено найпрозоріші компанії в Україні [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://csrukraine.org/rezultati_indeksu_prozorosti.h tml.
 • 10. Проект «Енергетичної стратегії України до 2035 р.» Міністерства енергетики та вугільної про- мисловості України від 19.12.2016 р.
 • 11. Янко С. В. Состояние и перспективы при-ватизации угледобывающих предприятий в Украине / С. В. Янко, Е. С. Чуприна // Уголь Украины. - 2007. - № 1. - С. 17-22.
 • 12. Развитие угольной промышленности в кон- тексте энергетической стратегии Украины / А. И. Амоша, Ю. П. Ященко, А. И. Чиликин и др.; НАН Украины, Ин-т экономики пром-сти. - Донецк, 2002. - 238 с.
 • 13. Поддержание мощности шахт и инвестици- онные процессы в угольной промышленности Укра- ины / Г. Г. Пивняк, А. И. Амоша, Ю. П. Ященко и др. - К. : Наук. думка, 2004. - 312 с.