Economic Bulletin of the National Mining University

 

IssuesSectionsAuthorsKeywords

Article

Issue:2016 №4 (56)
Section:Environmental management
UDK:[330.34 : 504.06] : 354
Article language:Ukrainian
Pages:140-147
Title:Нормативно-правове забезпечення еколoго-економічного розвитку України
Author:Білоскурський Р. Р.
Annotation:У статті досліджено специфіку нормативно-правового забезпечення екологоекономічного розвитку, яке охоплює процеси екологізації економічного законодавства, економізації екологічного законодавства та становлення екологічної економіки. Визначено організаційну основу нормативно-правового забезпечення еколого-економічного розвитку України. Проаналізовано діюче екологічне законодавство та виявлено його економічну складову з метою подальшого впровадження концепції еколого-економічного розвитку України. 
Keywords:Нормативно-правове забезпечення, Еколого-економічний розвиток, Екологічна економіка, Законодавство України
File of the article:EV20164_140-147.pdf
Abstract:EV20164_140-147ua.pdf 
Literature:
 • 1. Бистряков І. К. Сталий розвиток України: постмодернізм, простір, методологія управління / І. К. Бистряков // Вісник НАН України, 2012. - № 7. - С. 47-53.
 • 2. Гаркушенко О. М. Напрями екологічного регулювання економіки в Україні з урахуванням вимог Угоди про асоціацію з ЄС / О. М. Гаркушенко // Економіка промисловості. - 2015. - № 4. - С. 50- 68.
 • 3. Герасимчук З. В. Регіональна політика роз- витку рекреаційної сфери: механізм формування та реалізації / З. В. Герасимчук, М. В. Глядіна. - Луцьк : Надстир’я, 2006. - 164 с.
 • 4. Діденко Т. І. Екологічне законодавство Ук- раїни: проблема «економізації» його змісту / Т. І. Діденко // Право та державне управління. - 2013. - № 1. - С. 65-69.
 • 5. Краснова Ю. А. Деякі питання визначення джерел правового регулювання екологічної безпеки / Ю. А. Краснова // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Право. - 2014. - Вип. 197(3). - С. 122-131.
 • 6. Туниця Ю. Ю. Екоекономіка і ринок: подо- лання суперечностей / Ю. Ю Туниця. - К. : Вид-во «Знання», 2006. - 314 с.
 • 7. Хвесик М. А. Інституціональна модель при- родокористування в умовах глобальних викликів : [монографія] / М. А. Хвесик, В. А. Голян. - К. : Кон- дор, 2007. - 480 с.
 • 8. Міністерство екології та природних ресурсів України: порівняльна характеристика повноважень до і після проведення адміністративної реформи : Дослідження ЕПЛ : Екологія. Право. Людина [Елект- ронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.epl.org.ua/ecology/administratyvna-reforma/ doslidzhennia-epl/34-ministerstvo-ekolohii-ta- pryrodnykh-resursiv-ukrainy-porivnialna- kharakterystyka-povnovazhen-do-i-pislia-provedennia- administratyvnoi-reformy
 • 9. Питання Міністерства охорони навколиш- нього природного середовища України : Постанова Кабінету Міністрів України від 14.09.1991 року № 200 (втратив чинність від 28.09.2000 року, підста- ва 1481-2000-п) : Законодавство України [Електрон- ний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon0.rada. gov.ua/ laws/show/200-91-%D0%BF
 • 10. Про Положення про Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки : Указ Президента України від 10.02.1995 року № 120/95 (втратив чинність від 29.05.2000 року, підстава 724/2000) : Законодавство України [Елект- ронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon3.rada. gov.ua/ laws/show/120/95
 • 11. Питання Міністерства екології та природ- них ресурсів України : Указ Президента України від 29.05.2000 року № 724/2000 (втратив чинність від 15.09.2003 року, підстава 1039/2003) : Законодавство України [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/724/2000
 • 12. Про затвердження Положення про Мініс- терство охорони навколишнього природного середо- вища України : Постанова Кабінету Міністрів Украї- ни від 02.11.2006 року № 1524 : Законодавство Укра- їни [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1524-2006- %D0%BF
 • 13. Про затвердження Положення про Мініс- терство екології та природних ресурсів України : Постанова Кабінету Міністрів України від 21.01.2015 року № 32 : Законодавство України [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon0.rada. gov.ua/laws/show/32-2015-%D0%BF
 • 14. Структура центрального апарату Міністер- ства екології та природних ресурсів України : Наказ Мінприроди від 26.01.2016 року № 10 : Структура Міністерства : Міністерство екології та природних ресурсів України [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.menr.gov.ua/about/structure/103- struktura-ministerstva
 • 15. Конституція України : Закон від 28.06.1996 року № 254к/96-ВР : Законодавство Укра- їни [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96- %D0%B2%D1%80
 • 16. Державна політика сталого розвитку на за- садах «зеленої» економіки / Аналітична записка : Національний інститут стратегічних досліджень [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.niss.gov.ua/articles/1237/
 • 17. Без протоколу: Україну можуть позбавити квот на викид СО2 : Forbes [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://forbes.net.ua/ua/nation/1414670- bez-protokolu-ukrayinu-mozhut-pozbaviti-kvot-na-vikid- so2 (14.04.2016)
 • 18. Декларація Ріо-де-Жанейро щодо навколи- шнього середовища та розвитку ООН : Декларація, Міжнародний документ від 14.06.1992 року : Законо- давство України [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_455
 • 19. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми держава- ми-членами, з іншої сторони [Електронний ресурс]. // Верховна Рада України : офіційний веб-портал. - Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/984_011/page