Economic Bulletin of the National Mining University

 

IssuesSectionsAuthorsKeywords

Article

Issue:2017 №1 (57)
Section:Economic theory
UDK:330.34
Article language:Ukrainian
Pages:28-35
Title:Sustainable social-economic development: evolution of views and theoretical analysis
Authors:Pitsur Ya. S.,
Cherchenko O. L.,
Biloskurskyy R. R.
Annotation:The essence of the main points of sustainable development concept is revealed. It is noted that the above concepts are not only a kind of discovery of modern society thought, but also the scientific synthesis of many theoretical positions that, in varying degrees, have a considerable historical background. The etymology of the definition «sustainable development» is investigated. The necessity of differentiation between sustainable development as a specific social phenomenon, the social process and sustainable development as a scientific concept, scientific theory is analyzed. 
Keywords:Social process, Social-economic system, Sustainable development, Stability, Sustainability, Sustainable development concept, Social science
File of the article:EV20171_028-035.pdf
Literature:
 • 1. Буркинський Б. В. «Зелена» економіка крізь призму трансформаційних зрушень в Україні / Б. В. Буркинський, Т. П. Галушкіна, В. Є. Реутов. - Одеса : ІПРЕЕД НАН України - Саки : ПП «Підприємство Фєнікс»,2011. - 348 с.
 • 2. Галушкіна Т. П. Економіка природокорис- тування: навч. пос. / Т. П. Галушкіна. - Харків : Бу- рун книга, 2009. - 480 с.
 • 3. Герасимчук З. В. Теоретичні основи інсти- туційного забезпечення стимулювання сталого роз- витку регіону / З. В. Герасимчук, В. Г. Поліщук // Регіональна економіка. - 2011. - № 4. - С. 30-47.
 • 4. Данилишин Б. М. Экономика Украины: кризис развития и перспективы модернизации / Б. М. Данилишин. - К. : ЗАТ «Нічлава», 2010. - 414 с.
 • 5. Долішній М. І. Регіональна політика: мето- дологія, методи, практика : монографія / Інститут регіональних досліджень НАН України; редкол. : відп. ред. М. І. Долішній. - Львів, 2001. - 720 с. (фрагмент)
 • 6. Згуровський М. З. Роль инженерной науки и прак- тики в устойчивом развитии общества / М. З. Згуров- ский, Г. А. Статюха // Систем. дослідж. та інформ. технології. - 2007. - № 1. - С. 19-38.
 • 7. Лукінов І. І. Економічні трансформації (на- прикінці ХХ століття) / І. І. Лукінов. - Київ, 1997. - 415 с.
 • 8. Масловська Л. Ц. Сталий розвиток продук- тивних сил регіонів: теорія, методологія, практика / Л. Ц. Масловська. - Київ. нац. торг. -екон. ун-т. - К., 2003. - 365 c.
 • 9. Трегобчук В. М. Екологічні пріоритети по- реформеного розвитку АПК України / В. М. Трегоб- чук // Основні напрями високоефективного розвитку пореформеного агропромислового виробництва в Україні на інноваційній основі: зб. наук. пр. - К. : ІАЕ УААН, 2002. - С. 161-170.
 • 10. Туниця Ю. Ю. Екологічна конституція Землі: перша українська версія побудови каркасу / Ю. Ю. Туниця, Т. Ю. Туниця, С. Н. Раєвський // Регіональна економіка. - 2007. - № 2. - С. 7-21.
 • 11. Шевчук В. Я. Екологічне управління. Під- ручник. / В. Я. Шевчук, Ю. М. Саталкін, Г. О. Біляв- ський та ін. - К. : Либідь, 2004. - 432 с.
 • 12. Шубравська О. В. Державні цільові про- грами як інструмент забезпечення сталого економіч- ного розвитку / О. В. Шубравська // Актуальні про- блеми економіки. - 2004. - т.№ 10. - С. 12-19.
 • 13. Фоміна М. В. Сталий розвиток економіки в умовах глобалізації: теорія і методологія / М. В. Фоміна // автореферат докт. дис… - Донецьк, 2010. - 38 с.
 • 14. Медоуз Д. Пределы роста. 30 лет спустя = Limits to growth. The 30-year update. / Д. Медоуз. - М. : Академкнига, 2007. - 342 с.
 • 15. Проданова Л. В. Економічне зростання й економічний розвиток: забезпечення сталості еконо- мічної системи: [монографія] / Л. В. Проданова. - Донецьк : ТОВ «,Східний видавничий дім», 2011. - С. 50-51.
 • 16. Абалкин Л. И. Россия: поиск самоопреде- ления : Очерки / Леонид Абалкин; Рос. акад. наук. - М. : Наука, 2002 (ППП Тип. Наука). - 424 с.
 • 17. Ноткин О. И. Основные вопросы опреде- ления экономической эффективности социалистиче- ского общественного производства и воспроизвод- ства, в кн. : Экономическая эффективность обще- ственного производства в период развитого социа- лизма. - М., 1977. 18. Шевчук В. Я. Розвиток заради порятунку / [Шевчук В. Я., Черняк В. К., Ковальчук Т. Т., Педан М. М., Панков О. І. та ін.] - К. : Геопринт, 2016. - 227 с.
 • 19. Яковец Ю. В. Глобальные экономические трансформации XXI века: [монография] / Ю. В. Яко- вец и др. - М. : Экономика, 2011. - 377 с.
 • 20. Сталий розвиток: світоглядна ідеологія майбутнього: [монографія]; за ред. акад. НАН Украї- ни М. А. Хвесика. - К. : Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», 2012. - 465 с.
 • 21. Методологія сталого розвитку: цивіліза- ційний контекст: [монографія] / [В. Х. Арутюнов, С. І. Петрухін, В. М. Свінціцький та ін.] - К. : КНЕУ,
 • 2010. - 296 с.
 • 22. Боголюбов В. М. Сталий розвиток суспіль- ства: соціально-екологічні аспекти формування про- фесійної компетентності магістрів-екологів: [моно- графія] / В. М. Боголюбов. - Херсон, 2013. - 324 с.
 • 23. Фоміна М. В. Проблеми сталого економіч- ного розвитку в умовах глобалізації: [монографія] / М. В. Фоміна. - Донецьк : ДонНЕУТ, 2010. - 364 с.
 • 24. Горлинський В. В. Філософія безпеки і сталого людського розвитку: ціннісний вимір: [моно- графія] / В. В. Горлинський. - К. : Вид. ПАРАПАН, 2011. - 378 с.
 • 25. Мельник Л. Г. Основи стійкого розвитку: навч. посіб. для післядипломної освіти / Л. Г. Мель- ник. - Суми : ВТД «Університетська книга», 2006. - 383 с.
 • 26. Основи стійкого розвитку: навч. пос.; за заг. ред. д. е. н., проф. Л. Г. Мельника. - Суми : Уні- верситетська книга, 2005. - 654 с.
 • 27. Важелі і механізми формування сталого розвитку економіки в умовах світової глобалізації: [матеріали наук. -практ. Інтернет-конф.] (9-10 грудня 2010 р.) - Тернопіль : Крок, 2010. - 372 с.
 • 28. Економічні проблеми сталого розвитку: [Матеріали доповідей Міжнародної науково- практичної конференції] (м. Суми, 3-5 квітня 2012 року). - Суми : Сумський державний університет, 2012. - 193 с.
 • 29. Наукові засади сталого розвитку економі- ки: [Матеріали міжнарод. наук. -практич. Інтернет- конф.] (16-17 червня 2011 р.) - Тернопіль : Крок, 2011. - 340 с.
 • 30. Сталий розвиток підприємств, регіонів, країн: [матеріали міжнар. наук. конф.] (5-7 листопада 2012 р., м. Дніпропетровськ). - Д. : Нац. гірничий університет, 2012. - Т. 1. - 154 с., Т. 2 - 240 с.
 • 31. Стратегія і тактика сталого розвитку еко- номіки України: [Матеріали міжн. наук. - практ. Ін- тернет-конференції на базі Подільського державного аграрно-технічного університету], (м. Кам’янець- Подільський, 1-2 листопада 2012 р.). - Тернопіль : Крок, 2012. - 108 с.