Economic Bulletin of the National Mining University

 

IssuesSectionsAuthorsKeywords

Article

Issue:2017 №1 (57)
Section:Economic theory
UDK:671 : 336.742
Article language:Ukrainian
Pages:81-87
Title:Global experience of regulating operations with precious metals
Author:Ivanyshyna G. S.
Annotation:The types of operations with precious metals are identified. The measures of their regulation are described. Global experience of regulating the operations with precious metals is studied with the aim to formulate practical recommendations to improve management approaches to the integration of financial and trade systems of Ukraine into the world economy. The basic directions of world experience adaptation to local conditions are highlighted. They include substantiating the degrees of centralization, marking and conformity assessment of products, development of the bank metals market and regulation of activities of entities that carry out the operations. 
Keywords:Operations with precious metals, Regulation, Bank metals market, Marking, Assay control
File of the article:EV20171_081-087.pdf
Literature:
  • 1. Про державне регулювання видобутку, ви- робництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними : Закон України від 18.11.1997 року № 637/97- ВР : Законодавство України [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/637/97-%D0%B2%D1%80/page
  • 2. Полозенко Д. В. Операції з дорогоцінними металами та їх роль у формуванні бюджету / Д. В. Полозенко, С. О. Коваленко // Наукові праці НДФІ. - 2006. - № 3. - С. 45-48.
  • 3. Коваленко С. О. Розвиток операцій з доро- гоцінними металами та їх роль у стабілізації еконо- міки / С. О. Коваленко // Вісник економіки транспор- ту і промисловості. - 2010. - № 31. - С. 102-104.
  • 4. Герасимович А. М. Методичні засади обліку банківських операцій на ринку банківських металів / А. М. Герасимович [Електронний ресурс]. // Бухгал- терський облік, аналіз та аудит : проблеми теорії, методології, організації. - Режим доступу : http://194.44.12.92:8080/jspui/bitstream/123456789/1501/1/9.pdf
  • 5. Ліфанова М. І. Проблеми та перспективи ро- звитку світової валютної системи в посткризовий період / М. І. Ліфанова [Електронний ресурс]. // Еко- номіка. Управління. Інновації. - 2014. - № 1. - Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2014_1_63
  • 6. Семенко С. В. Особливості здійснення про- бірного контролю за якістю ювелірних виробів з дорогоцінних металів в країнах Європейського союзу / С. В. Семенко, К. М. Семенюк // Наукові розвідки з державного та муніципального управління. - 2014. - Вип. 1. - С. 98-105.
  • 7. Чиж Л. Зарубіжний досвід регулювання рин- ку банківських металів і рекомендації Україні / Л. Чиж // Вісник Львів. ун-ту. Серія екон. - 2009, Вип. 41. - С. 124-130.
  • 8. Артюх Т. Система технічного регулювання обігу ювелірних виробів з дорогоцінних металів в Україні / Тетяна Артюх // Тези доповідей за резуль- татами роботи Міжнародної науково-практичної конференції «Україна та ЄС: подолання технічних бар’єрів у торгівлі» (Київ, 18-19 березня 2015 року). - Київ, 2015. - 426 с. - С. 44-46.
  • 9. Чиж Л. М. Регулювання ринку банківських металів в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» / Л. М. Чиж. - Львів, 2009. - 20 с.