Economic Bulletin of the National Mining University

 

IssuesSectionsAuthorsKeywords

Article

Issue:2017 №1 (57)
Section:
UDK:339.9.012.24(477.64)
Article language:Ukrainian
Pages:97-107
Title:Trends of foreign economic activity of zaporozhye region in the context of european integration
Authors:Prushkivska E. V.,
Shishova Yи. V.
Annotation:The main aspects of foreign economic activity of industrial region are singled out. On the basis of regional grouping, the dependence of foreign Trade and three groups of regions: highly sensitive, moderately sensitive, low sensitive – is shown. The structure of exports and imports of Zaporozhye region in terms of European integration processes is analysed. The necessity of increasing the share of high-tech products in the export structure of the region is substantiated. The prospects of foreign economic relations Zaporozhye region with the EU with current commercial and economic interests are determined. 
Keywords:Foreign economic activity, Foreign trade, European integration, Export, Export potential, Import, Region
File of the article:EV20171_097-107.pdf
Literature:
 • 1. Білорус О. Г. Глобальна продовольча безпе- ка : монографія / О. Г. Білорус, М. В. Зубець, П. Т. Саблук, В. І. Власов // Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин НАН України, ННЦ «Ін-т аграр. економіки» УААН. - К., 2009. - 486 c.
 • 2. Бураковський І. Оцінка витрат і вигод від укладання угоди про зону вільної торгівлі між Украї- ною та ЄС / І. Бураковський, К. Куценко, А. Кобиля- нська та ін. - К. : К.І.С., 2010. - 96 с.
 • 3. Рязанова Н. О. Пріоритетні напрями механіз- му реалізації експортного потенціалу регіону / Н. О. Рязанова // Вісник Волинського Інституту економіки і менеджменту. - 2015. - № 12. - С. 410-418. http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/94 6
 • 4. Губіна В. Розвиток зовнішньоекономічних зв'язків регіону в умовах зростання відкритості наці- ональної економіки / В. Губіна [Електронний ресурс] - Режим доступу : http://visnik.knteu.kiev.ua/files/2009/05/5.pdf
 • 5. Орловська Ю. В. Стратегічне управління ін- вестиціями в регіональний розвиток / Ю. В. Орлов- ська. - К. : Знання України. - 2006. - 336 с.
 • 6. Радзиевская С. А. Вступление Украины в ЕЭП - важнейший фактор, определяющий темпы и результаты инновационного и технологического раз- вития регионов России, Украины и других стран Ев- разии [Электронный ресурс]. / С. А. Радзиевская. - Режим доступа : http://www.gosbook.ru/node/81113
 • 7. Нова економічна мапа [Електронний ре- сурс]. - Режим доступу : http://tyzhden.ua/Economics/166506
 • 8. Регіони України, 2016 : стат. зб. / Держ. служба статистики України. - К. : 2016. - Ч. 2. - 681 с.
 • 9. Офіційний сайт Державного комітету стати- стики України [Електронний ресурс]. - Режим дос- тупу : http://www.ukrstat.gov.ua.
 • 10. Шевченко Ю. О. Визначення векторів інте- грації національної сфери послуг задля ефективного управління її розвитком / Ю. О. Шевченко // Матері- али Міжнародної науково-практичної інтернет- конференції молодих вчених «Управління економіч- ними процесами на макро- і мікрорівні: проблеми та перспективи вирішення», 11-12 квітня 2014 р. - С. 59-60.
 • 11. Маруняк Є. О. Методичні підходи до еко- номіко-географічного дослідження процесів глобалі- зації в контексті стратегії регіонального розвитку України / Є. О. Маруняк // Український географічний журнал. - 2004. - №1. - С. 28-32.
 • 12. Індекс євроінтеграційного економічного поступу регіонів України [Електронний ресурс] - Режим доступу : http://pfirs.org/periodichni- doslidzhennya/indeks-evrointegratsijnogo- ekonomichnogo-postupu-regioniv-ukrajini/indeks- evrointegratsijnogo-ekonomichnogo-postupu-regioniv- ukrajini-2014.html
 • 13. Офіційний сайт головного управління ста- тистики у Запорізькій області [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.zp.ukrstat.gov.ua/