Economic Bulletin of the National Mining University

 

IssuesSectionsAuthorsKeywords

Article

Issue:2017 №1 (57)
Section:
UDK:330.341.1
Article language:Ukrainian
Pages:112-117
Title:Formation of innovation development directions of industrial engineering branch under european integration
Author:Lehovitser V. O.
Annotation:The methodological principles of formation of innovation development directions of industrial engineering under European integration are substantiated. The essence of the term «innovation development» is determined and the concept of «innovation development of engineering branch under European integration» is proposed. The directions of innovation development of engineering are generalized. Calculation algorithm of cumulative index for mechanical engineering innovation development is proposed. 
Keywords:Innovation development, Branch, Mechanical engineering, Estimation, Methodical approach, Index, European integration
File of the article:EV20171_112-117.pdf
Literature:
 • 1. The Global Innovation Index 2015. Effective Innovation Policies for Development [Електронний ресурс]. - Режим доступу до даних: https://globalinnovationindex.org/userfiles/file/reportpdf/ GII-2015-v5.pdf
 • 2. Competitiveness and Private Sector Development: Ukraine 2011. Sector Competitiveness Strategy http://www.oecdbookshop.org/browse.asp?pid= title-detail&lang=en&ds=Competitiveness-and-Private- Sector-Development-Ukraine- 2011&K=5KG55B0SMR6B
 • 3. Шинкоренко Т. П. Структурні диспропор- ції українського експорту товарів до країн ЄС та напрями їх подолання [Електронний ресурс] / Т. П. Шинкоренко, О. Г. Білоцерківець. - Режим доступу до даних : http://ief.org.ua.
 • 4. Новий курс: Реформи в Україні 2010 - 2015. Національна доповідь / за заг. ред. В. М. Гейця [та ін.]. - К. : НВЦ НБУВ, 2010. - 232 с.
 • 5. Машинобудування в Україні: тенденції, проблеми, перспективи / [під заг. ред. член. кор. НАН України Б. М. Данилишина]. - Ніжин : Аспект- Поліграф, 2007. - 308 с.
 • 6. Дацій Н. В. Залучення інвестицій як засіб розвитку виробничого потенціалу промисловості / Н. В. Дацій // Финансовые рынки и ценные бумаги. - 2008. - № 20. - С. 27-31.
 • 7. Інноваційний розвиток економіки: модель, система управління, державна політика: моногр. / Л. І. Федулова. - К. : Основа, 2005. - 550 с.
 • 8. Олійник О. С. Формування методичних підходів до визначення факторів інноваційного роз- витку машинобудівних підприємств / О. С. Олійник, Є. Г. Рясних // Вісник Хмельницького національного університету. - 2014. - № 5(2). - C. 247-250.
 • 9. Товт Т. Й. Методичні підходи до обґрунту- вання системи показників оцінювання інвестиційного забезпечення інноваційної діяльності машинобудів- них підприємств / Т. Й. Товт // Науковий вісник НЛ- ТУ України: Зб. наук. -техн. праць. - Львів, 2011. - Вип. 21.5. - С. 287-292.
 • 10. Пілявоз Т. М. Методологічні підходи щодо оцінювання інноваційного розвитку підприємства [Електронний ресурс] / Т. М. Пілявоз. - Режим дос- тупу до даних: http://www.economy.nayka.com.ua/ ?op=1&z=1085&p=1
 • 11. Крамськой Д. Ю. Аналіз інструментарію дослідження інноваційного розвитку підприємства / Д. Ю. Крамськой, О. І. Колотюк // Бізнес Інформ. -2013. - № 5. - С. 253-258.
 • 12. Ілляшенко С. М. Управління інноваційним розвитком: проблеми, концепції, методи: навч. посі- бник / С. М. Ілляшенко. - Суми : ВТД «Університет- ська книга», 2003. - 278 с.
 • 13. Егоров П. В. Синтез механизмов управле- ния инновационным развитием промышленности Украины: моногр. / П. В. Егоров, О. А. Шакура. - Донецк : ООО «Юго-Восток, ЛТД», 2009. - 168 с.
 • 14. Інноваційний менеджмент: навч. пос. / В. В. Стадник, М. А. Йохна. - К. : Академвидав, 2006. - 463 с.
 • 15. Касс М. Е. Формирование стратегии инно- вационного развития предприятия на основе управ- ления нематериальными активами: монография / М. Е. Касс. - Н. Новгород : ННГАСУ, 2011. - 159 с.
 • 16. Великий Ю. Інноваційний розвиток маши- нобудування України в контексті становлення пост- індустріального суспільства / Ю. Великий, Є. Юрін // Схід. - 2013. - № 4. - С. 5-11.
 • 17. Бояринова К. О. Інноваційний розвиток підприємств машинобудування на засадах неоуправ- ління / К. О. Бояринова // Проблеми економіки. - 2014. - № 2. - С. 230 -235.
 • 18. Попель С. А. Аналіз тенденцій інновацій- ного розвитку підприємств машинобудування Украї- ни / С. А. Попель, А. С. Тельнов // Вісник Хмельни- цького національного університету. Економічні нау- ки. - 2013. - № 3(2). - С. 135-139.
 • 19. Моргунов П. П. Модель управления инно- вационной деятельностью на предприятиях нефтега- зового комплекса на примере ОАО «СУРГУТНЕФ- ТЕГАЗ» / Моргунов П. П. // Нефтегазовое дело. - 2006. [Электронный ресурс]. - Режим доступа к дан- ным: http:// www.ogbus.ru
 • 20. Класифікація видів економічної діяльнос- ті [Електронний ресурс].- Режим доступу до даних: http://www.ukrstat.gov.ua/
 • 21. Наукова та інноваційна діяльність в Украї- ні 2015: стат. зб. / відп. за вип. О. О. Кармазіна. - Держ. служба статистики України. - К. : 2016. - 257 с.
 • 22. Войнаренко М. П. Інноваційні стратегії уп- равління підприємством за умов глобалізації : моно- графія / М. П. Войнаренко, С. Г. Зінченко, С. М. Злепко, О. О. Тарута. - Хмельницький; Маріуполь : ХНУ, 2011. - 174 c.
 • 23. Чорна М. В. Оцінка ефективності іннова- ційної діяльності підприємств : монографія / М. Чор- на, С. В. Глухова. - Харків : ХДУХТ, 2012. - 210 с.