Economic Bulletin of the National Mining University

 

IssuesSectionsAuthorsKeywords

Article

Issue:2017 №1 (57)
Section:Environmental management
UDK:504.06:620.9.003.2:519.816
Article language:Ukrainian
Pages:168-175
Title:Prioritization of financing of environmental protection projects
Authors:Tymoshenko L. V.,
Kulichenko D. V.
Annotation:The practical advice on the application of the hierarchy analysis method is theoretically grounded and offered for prioritizing the financing of environmental protection projects at a production plant. There is proved the expediency of prioritization based on generalized assessment of the environmental, economic and social benefits to the project characterized by quantitative and qualitative indicators. 
Keywords:Environmental protection projects, Costs, Benefits, Priorities, Financing, Hierarchy analysis method
File of the article:EV20171_168-175.pdf
Literature:
 • 1. Скрипчук П. М. Соціо-еколого-економічні засади природокористування: інновації, інвестиції та механізм реалізації : [монографія] / під редакці- єю П. М. Скрипчука - Рівне : НУВГП, 2014. - 454 с.
 • 2. Хвесик Ю. М. Фінансове забезпечення відтворення та охорони природних ресурсів: про- блеми диверсифікації джерел, форм та інструментів / Ю. М. Хвесик // Економіст. - 2014. - № 12. - С. 62-64.
 • 3. Андреева Н. Н. Экологически ориентиро- ванные инвестиции: выбор решений и управление : [монография] / Н. Н. Андреева. - Одесса : ИПРЭЭИ НАН Украины. -2006. - 536 с.
 • 4. Терехов Є. В. Особливості фінансування заходів з відтворення земельних ресурсів у гірни- чодобувній галузі / Є. В. Терехов // Вісник Волин- ського інституту економіки та менеджменту. - 2014. - № 10. ‒ C. 163 - 172.
 • 5. Харічков С. К. Ключові орієнтири іннова- ційної моделі економіки України на засадах сталого природогосподарювання / С. К. Харічков, В. І. Крутякова // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. - 2014. - № 2 (12). - С. 175-183. - [Електрон- ний ресурс] - Режим доступу: http://economics.opu.ua/files/archive/2014/n2.html
 • 6. Прокопенко О. В. Економічне стимулювання реалізації екологічної політики інвестиційного забез- печення природокористування / О. В. Прокопенко, О. В. Кліменко, С. С. Марочко // Ефективна економіка. - 2010. - № 7. - [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=257
 • 7. Вагонова О. Г. Економіко-математична мо- дель оптимізації вилучення корисних компонентів з порід териконів / О. Г. Вагонова, Ю. О. Волотковська // Економічний вісник НГУ - 2016. - № 2. - C. 158-165.
 • 8. Тимошенко О. О. Ранжування факторів впли- ву виробничих процесів видобування й перероблення залізорудної сировини на природне середовище / О. О. Тимошенко // Сталий розвиток економіки. - 2015. - № 3(28) - С. 174-180.
 • 9. Річна звітність ДТЕК по результатам діяльно- сті за 2011 - 2015 роки [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.dtek.com/investors_and_partners/ reports/вільний.
 • 10. Ус С. А. Моделі й методи прийняття рішень: [навчальний посібник] / С. А. Ус, Л. С. Коряшкіна - Д. : НГУ. - 2014. - 300 с.
 • 11. Саати Т. Принятие решений: Метод анализа иерархий / Т. Саати // Перевод Р. Г. Вачнадзе - М. : Радио и связь. - 1993. - 278 с.