Economic Bulletin of the National Mining University

 

IssuesSectionsAuthorsKeywords

Article

Issue:2017 №2 (58)
Section:Management
UDK:330.111.4:001
Article language:Ukrainian
Pages:116-121
Title:Problems with managing science in the context of ukraine’s advancement to the model of sustainable economic development
Author:Volosheniuk V. V.
Annotation:The prerequisites for the formation and development of the scientific branch in Ukraine are analyzed, the main indicators of the development of Ukrainian science are examined, and the main problems that prevent it from becoming a major factor in social and economic development are identified. 
Keywords:Science, Social and economic development, Scientific and technical works, Research and development, State targeted scientific and technical programs
File of the article:EV20172_116-121.pdf
Literature:
 • 1. Филипенко А. С. Экономическое развитие: цивилизационный подход / А. С. Филипенко. - М. : Экономика, 2001. - 260 с.
 • 2. Єрохін С. А. Структурна трансформація на- ціональної економіки (теоретико-методологічний аспект): наукова монографія / С. А. Єрохін. - К. : Світ знань, 2002. - 528 с.
 • 3. Пилипенко Ю. І. Технологічна структура національної економіки: теорія, практика та регулю- вння: монографія / Ю. І. Пилипенко. - Д. : НГУ, 2010. - 202 с.
 • 4. Литвиненко Н. І. Інституціональні складові соціально-економічного розвитку України: моногра- фія / Н. І. Литвиненко. - Д. : НГУ, 2015. - 310 с.
 • 5. Социокультурные факторы экономического развития: монография / под общ. ред. А. Н. Пили- пенко; М-во образования и науки Украины, Нац. горн. ун-т. - Днепр : НГУ, 2017. - 182 с.
 • 6. Гуманітарна політика Української держави в новітній період : монографія / за ред. С. І. Здіорука. - К. : НІСД, 2006. - 403 с.
 • 7. Розвиток науки та науково-технічного по- тенціалу в Україні та за кордоном : збірник аналітич- них матеріалів : Додаток до міжнародного наукового журналу «Наука та наукознавство» / НАН України; Державний Комітет України з питань науки та тех- нологій; Центр досліджень науково-технічного по- тенціалу та історії науки ім. Г. Доброва НАН Украї- ни. - Вип. 1(5). - Київ, 1995. - 50 с.
 • 8. Державна служба статистики України : офі- ційний сайт [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.
 • 9. Eurostat : офіційний сайт [Електронний ре- сурс]. - Режим доступу: http://ec.europa.eu/eurostat/.
 • 10. Низька зарплатня штовхає українців за кордон - демографи / ВВС Україна, 10 липня 2013 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.bbc.com/ukrainian/news/2013/07/130710_uk rainians_migration_rl.
 • 11. Українська молодь не протестує, а емігрує / ВВС Україна, 12 грудня 2011 р. [Електронний ре- сурс]. - Режим доступу: http://www.bbc.com/ukrainian/business/2011/12/111209 _jobless_youth_ukraine_az.shtml.
 • 12. The World Bank : офіційний сайт [Елект- ронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.worldbank.org.
 • 13. Наукова та інноваційна діяльність в Украї- ні / Державна служба статистики України : статис- тичний збірник. - Київ, 2016 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.cisstat.com/innovation/ Ukraine_publication_01.pdf.
 • 14. OECD, Main Science and Technology Indicators. - Volume 2014. - Issue 2. - 12 Mar 2015 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: // http://www.oecd-ilibrary.org/science-and- technology/main-science-and-technology- indicators_2304277x.
 • 15. Аптекар С. С. Наука - рушійна сила інно- ваційної діяльності / С. С. Аптекар [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.rusnauka.com/18_DNI_2010/Economics/695 49.doc.htm.
 • 16. Попович О. С. «Інноваційний» підхід влади до знищення української науки / О. С. Попович // Commons, 21 березня 2016 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://commons.com.ua/innovatsijnij- pidhid-vladi-do-znishhennya-ukrayinskoyi-nauki/.