Economic Bulletin of the National Mining University

 

IssuesSectionsAuthorsKeywords

Article

Issue:2017 №3 (59)
Section:Economic theory
UDK:338.24
Article language:Ukrainian
Pages:53-57
Title:Place and role of business entities in assay supervision in ukraine
Author:Ivanyshyna G. S.
Annotation:Specific features of the activities of state-owned enterprises in the system of assay supervision of Ukraine are studied. Common features of state-owned enterprises are pointed out, and criteria of attributing enterprises of assay supervision to this type of activity of business entities are described. The objects, principles and directions of their activities are determined. Drawbacks of state-owned enterprise activities are justified, and recommendations to improve the efficiency of their further operations are formulated. 
Keywords:System of assay supervision, Business entities, State-owned enterprise, Marking, Accountability, National jewellery market, Precious metals and gems
File of the article:EV20173_053-057.pdf
Literature:
 • 1. Артюх Т. М. Проблеми безпеки та надійності ювелірних виробів / Т. М. Артюх, І. В. Григоренко // Науковий вісник. - 2008. - Вип. 18.7. - С. 153-157. Про державний пробірний нагляд : декрет Кабінету мініс- трів України від 17.05.1993 року № 53-93. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/53-93.
 • 2. Коваленко С. О. Розвиток операцій з доро- гоцінними металами та їх роль у стабілізації еконо- міки / С. О. Коваленко // Вісник економіки транспор- ту і промисловості. - 2010. - № 31. - С. 102-104.
 • 3. Луців Н. В. Проблеми та основні тенденції розвитку вітчизняного ринку ювелірних виробів / Н. В. Луців // Товарознавство та інновації. - 2012. - Вип. 4. - С. 79-89.
 • 4. Машковська Л. Казенне підприємство: по- няття, ознаки й правова природа. / Л. Машковська // Юридична Україна. - 2014. - № 2. - С. 57-63.
 • 5. Назимок М. М. Золотарство в Україні / М. М. Назимок. - К. : Видавнича компанія «Воля», 2003. - 256 с.
 • 6. Семенюк К. М. Механізми державного регу- лювання розвитку ювелірної галузі в Україні : дис. на здобуття наук.ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 / Катерина Миколаївна Семенюк. - Харків, 2015. - 214 с.
 • 7. Чиж Л. Зарубіжний досвід регулювання рин- ку банківських металів і рекомендації Україні / Л. Чиж // Вісник Львів. ун-ту. Серія екон. - 2009, Вип. 41. - С. 124-130.
 • 8. Про державний пробірний нагляд : декрет Кабінету міністрів України від 17.05.1993 року № 53- 93. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/53-93.
 • 9. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15/page4.
 • 10. Інформація про результати діяльності Дніпро- петровського казенного підприємства пробірного конт- ролю за 2015 рік. URL: www.minfin.gov.ua/.../ Інформа- ція%20про%20рез.діяльн.Дніпропетровського%20...
 • 11. У Державній пробірній службі відбувся «круглий стіл» з питань реформи системи пробірного контролю (26.08.2014) // Інформаційний портал Сою- зу Ювелірів України. URL: http://juvelir.org.ua/index.php?news=609&lang=ru.