Economic Bulletin of the National Mining University

 

IssuesSectionsAuthorsKeywords

Article

Issue:2017 №3 (59)
Section:
UDK:332.01
Article language:Ukrainian
Pages:65-72
Title:Place of regional economy in the domain of the national and international economy
Author:Knysh Ya. V.
Annotation:The main theoretical provisions on the essence of the concept of «region» are revealed. The existing interpretations of the definitions of «region» are grouped based on the presence and absence of common features. The place of the regional economy in the domain of the national and international economies is determined. 
Keywords:Region, Regional economy, Regionalization of the economy, Place of the region in the economic complex of the country
File of the article:EV20173_065-072.pdf
Literature:
  • 1. Симкин Д. Г. Теоретические основы разви- тия региона в современных условиях / Д. Г. Симкин // Вестник ОГУ. - 2010. - № 8 (114). - С. 114-117.
  • 2. Лапаева М. Г. Управление социально- экономическим развитием региона в условиях ста- новления сетевой экономики: [монография] / М. Г. Лапаева, И. Н. Корабейников, Е. Н. Макеева. - Оренбург : ИПК ГОУ ОГУ, 2009. - 268 с.
  • 3. Андреев А. В. Основы региональной эко- номики: уч. пос. / А. В. Андреев, Л. М. Борисова, Э. В. Плучевская. - М. : КНОРУС, 2007. - 336 с.
  • 4. Маниліч М. І. Трансформація регіонального економічного механізму : [монографія] / М. І. Маниліч. - Чернівці : Книги - ХХІ, 2004. - 164 с.
  • 5. Бойчук В. В. Актуальні проблеми регіональ- ного розвитку / В. В. Бойчук // Збірник науково- дослідних робіт за результатами соціологічних до- сліджень / В. В. Бойчук, І. Г. Буркут, М. І. Маниліч, Л. В. Поляк та ін. - Чернівці : Прут, 2000. - 80 с.
  • 6. Вахович І. М. Фінансова політика сталого розвитку регіону: методологія формування та меха- нізми реалізації : [монографія] / І. М. Вахович. - Луцьк : Надстир’я, 2007. - 496 с.
  • 7. Про концепцію створення соціальних (віль- них) економічних зон в Україні : Постанова Кабінету Міністрів України від 14.03.94 р. № 277.
  • 8. Про внутрішнє та зовнішнє становище Укра- їни в 2013 році: Щорічне Послання Президента Укра- їни до Верховної Ради України. - К. : НІСД, 2013. - 576 с.
  • 9. Єпіфанов А. О. Регіональна економіка / А. О. Єпіфанов, І. В. Сало. - К. : Наук. думка, 2000. - 320 с.
  • 10. Основы региональной экономики / [за ред. А. Г. Гранберг]. - М. : Экономика, 2000. - 495 с. 11. Варналій З. С. Регіони України: проблеми та пріоритети соціально-економічного розвитку : [монографія] / [З. С. Варналій, А. І. Мокій, О. Ф. Новікова, С. А. Новікова, С. А. Романюк, В. І. Чужиков та ін.] ; за ред. З. С. Варналія. - К. : Знан- ня України, 2005. - 498 с. 12. Реутов В. Є. Закономірності і парадигми регіонального розвитку [Електронний ресурс] / В. Є. Реутов. - Режим доступу: http:www.economy.nayka.com.ua/index.php. 13. Барнз Р. Нові регіональні економіки / В. Барнз, Л. Ледебур. - Л. :Літопис, 2003. - 196 с.