Economic Bulletin of the National Mining University

 

IssuesSectionsAuthorsKeywords

Article

Issue:2017 №3 (59)
Section:Economics of enterprise
UDK:338.264:65.016
Article language:Ukrainian
Pages:109-118
Title:Factors of operational planning of enterprise activities of an industrial enterprise
Authors:Vagonova O. H.,
Dosuzhyi V. S.
Annotation:The ratio between the number of personnel and the volume of fixed assets, on the one hand, and the economic results of the enterprise, on the other hand, is justified as a production function in regard to OJSC «Dneprotyazhmash». The methodical approach to the allocation of capital investments is developed in accordance with the volume and assortment of products created, under condition of the greatest profit of the enterprise. An economic-mathematical model is developed and computer solutions are proposed; an optimal plan for the production of 10 main product types is determined. 
Keywords:Production function, Entrepreneurial activity, Nomenclature and the product assortment, Computer programs, Economic-mathematical model, Investments
File of the article:EV20173_109-118.pdf
Literature:
  • 1. Ситников А. Сучасний стан машинобудівної / А. Ситников // Економіч- ний аналіз. - 2013.- Випуск 12.- Частина 4. - С. 60- 64.
  • 2. Карпов В. А. Планування та аналіз підпри- ємницьких проектів / В. А. Карпов. - Одеса : НЕУ, 2014.- 243 c.
  • 3. Науменко О. В. Напрями підвищення інвес- тиційної привабливості підприємства з метою його розвитку / О. В. Науменко // Управління розвитком. - 2013. - № 21. - С. 21-23.
  • 4. Кашуба О. М. Підприємництво в Україні: проблеми і перспективи розвитку / О. М. Кашуба // Економiка та держава. - 2015. - № 6. - С. 103-106. - Режим доступу: http://www.economy.in.ua/pdf/6_2015/24.pdf
  • 5. Гудзевич Ю. І. Сутність механізму реалізації підприємницької діяльності та його складових / Ю. І. Гудзевич // Наукові записки Національного універси- тету «Острозька академія». Сер. «Економіка»: зб. наук. праць. - Острог : Вид-во Нац. ун-тету «Остро- зька академія», 2014. - Вип. 25. - С. 9-14.
  • 6. Співвідношення ресурсів. Кваско А. В. Оцінка і використання виробничих функцій на поліг- рафічних підприємствах / А. В. Кваско // Актуальні проблеми економіки. - 2007. - №7. - С. 150-157.
  • 7. Скворцов Д. І. Аналіз інноваційності розви- тку машинобудівних підприємств з використанням методології виробничих функцій / Д. І. Скворцов // Економічний аналіз: зб. наук. праць / Тернопіль- ський національний економічний університет. - Тер- нопіль : Видавництво Тернопільського нац. екон. ун- ту «Економічна думка», 2015. - Том 22. - № 2. - С. 129-137.
  • 8. Благодир Л. М. Методичні засади оціню- вання ефективності функціонування підприємства із використанням виробничих функцій / Л. М. Благодир // Економіка та суспільство. - 2016/8. - Номер 4. - С. 378-384.
  • 9. Нетреба І. Застосування виробничої функції Кобба-Дугласа для розподілу витрат підприємства на інновації / І. Нетреба // Зб. матер. ХV міжнар. наук. - практ. конф. «Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки» (16 листоп. 2016 р.),- К. : Вид-во НТУУ «КПІ», 2016. - Том 1. - Випуск 1. - С. 378-384.
  • 10. Яструбецька Л. С. Аналіз особливостей за- лучення вітчизняними підприємствами банківських кредитів / Л. С. Яструбецька, Я. Б. Баб’як // Молодий вчений. - 2015.- № 12 (27). - Частина 2. - С. 195-198.