Economic Bulletin of the National Mining University

 

IssuesSectionsAuthorsKeywords

Article

Issue:2017 №3 (59)
Section:
UDK:330.341
Article language:Ukrainian
Pages:119-127
Title:Problems and perspectives of innovative development of machine-building industry of ukraine
Author:Sakun L. M.
Annotation:The current state, problems and perspectives of innovative development of machine building of Ukraine are analyzed. The financial support of innovation activity of enterprises of Ukraine for the period of 2010–2016 is investigated. The factors hindering the innovative development of the enterprises of the machine-building industry are considered. A typology of innovations is offered on the example of the leading machine-building enterprises of Ukraine. 
Keywords:Innovations, Innovative development, Innovative activity, Machine building industry, Machine building enterprises
File of the article:EV20173_119-127.pdf
Literature:
 • 1. Щербань В .М. Товарно-інноваційна полі- тика: Навч. посіб. / В. М. Щербань, Л. Л. Козубенко. - K. : Кондор, 2006. - 398 с.
 • 2. Захарченков О. С. Проблеми інноваційного розвитку промислових підприємств в Україні та фор- мування стратегій інноваційних перетворень / Захар- ченко О. С. // Бізнес Інформ. - № 2. - 2012. - С. 57- 61.
 • 3. Касич А. О. Інноваційна активність підпри- ємств України: динаміка, проблеми та шляхи вирі- шення / А. О. Касич, К. О. Канунікова // Інвестиції: практика та досвід. - 2016. - № 22. - С. 21-24.
 • 4. Ястремська О. М. Інноваційна діяльність промислових підприємств: результати оцінювання / О. М. Ястремська, П. О. Доуртмес // Бізнес Інформ. - 2016. - № 4. - С. 161-168.
 • 5. Бондарук Ю. В. Формування моделі іннова- ційного розвитку машинобудівних підприємств / Ю. В. Бондарук // Науковий вісник Ужгородського уні- верситету. Зб. наук. пр. - Серія: Економіка. - Ужго- род : Ужгородський національний університет, 2016. - Вип. 48. - С. 62-65.
 • 6. Сколько инвестируют в НИОКР разные страны: рейтинг расходов [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://ect-center.com/blog/rashodi-niokr
 • 7. Наукова та інноваційна діяльність України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/express/exsp2017/10/183pdf. zip
 • 8. Позиція України в рейтингу країн світу за індексом глобальної конкурентоспроможності 2017- 2018 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://edclub.com.ua/analityka/
 • 9. Рейтинг стран мира по индексу инноваций [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.globalinnovationindex.org/
 • 10. Грудзевич Ю. Характеристика сучасного стану розвитку інноваційної діяльності на машино- будівних підприємствах України / Ю. Грудзевич // Економічний часопис Східноєвропейського націона- льного університету імені Лесі Українки. - 2016. - № 1. - С. 45-52.
 • 11. Врятувати майбутнє: перший рейтинг інно- ваційних компаній України. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://forbes.net.ua//magazine/forbes/ pershij-rejting-innovacijnih-kompanij
 • 12. Виробництво основних видів промислової продукції за 2011-2016 роки [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua//operativ2006
 • 13. Офіційний сайт АТ «Крюківський вагоно- будівний завод» [Електронний ресурс]. - Режим дос- тупу: http://www.kvsz.com
 • 14. Офіційний сайт АТ «АвтоКрАЗ» [Елект- ронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.autokraz.com.ua
 • 15. Офіційний сайт АТ «Мотор Січ» [Елект- ронний ресурс]. - Режим доступу: http:// www.motorsich.com