Economic Bulletin of the National Mining University

 

IssuesSectionsAuthorsKeywords

Article

Issue:2017 №3 (59)
Section:
UDK:338.24
Article language:Ukrainian
Pages:127-134
Title:Economic and legal aspects of automotive transport in ukraine
Author:Ovchar P. A.
Annotation:The main factors hindering the effective development of motor transport in Ukraine are defined. The basic components of the existing legal mechanism regulating passenger transportation by motor transport are systematized. The structure of the mechanism of state regulation of passenger transportation by motor transport at all levels is proposed. Prospects of development of motor transport of Ukraine are explored and priority tasks in the direction of their realization are grounded. 
Keywords:Automobile transport, Legal support, Normative-legal acts, State regulation, Integration, National economy
File of the article:EV20173_127-134.pdf
Literature:
  • 1. Данько М. І. Модель прийняття рішень у час- тині функціонування і розвитку залізничної транс- портної системи: вдосконалення / М. І. Данько та інші. // Вісник Академії управління МВС. - 2010. - № 1. - С. 36-48.
  • 2. Пефтієв О. В. Нормативно-правові засади функціонування автомобільного транспорту в Украї- ні: питання вдосконалення / О. В. Пефтієв // Вісник Академії управління МВС. - 2010. - № 1. - С. 36-48.
  • 3. Фалатюк О. С. Адміністративно-правові ас- пекти розвитку автомобільного транспорту в Україні / О. С. Фалатюк // Південноукраїнський правничий часопис. - 2013. - № 1. - С. 71-73.
  • 4. Михайличенко К. Інтеграція України до тран- спортної системи «Європа - Азія» як чинник забез- печення національних інтересів держави / К. Михай- личенко // Стратегічні пріоритети. - 2014. - № 1 (30). - С. 69-76.
  • 5. Прейгер Д. К. Стратегічні напрями розвитку транспортної галузі. України у післякризовий пері- од : аналіт. доп. / Д. К. Прейгер, О. В. Собкевич,. О. Ю. Ємельянова; за заг. ред. Я. А. Жаліла. - НІСД, 2012. - 112 с.
  • 6. Кудрицька Н. В. Проблеми модернізації ав- томобільного транспорту України / Н. В. Кудрицька // Формування ринкових відносин в Україні. - 2012. - № 7. - С. 88-93.
  • 7. Рогальський Р. Б. Щодо формування парку пасажирських транспортних засобів міста / Р. Б. Ро- гальський // Наукові нотатки: міжвуз. зб. (за галузями знань «Технічні науки» / ред. В. В. Божидарнік. - Луцьк : ЛДТУ, 1996 . Вип. 55 : (липень-вересень). - 2016. - С. 327-332
  • 8. Додаток ХХХІІ до глави 7 «Транспорт» роз- ділу V «Економічне і галузеве співробітництво» Уго- ди про асоціацію Україна - ЄС [електронний ресурс]. - Режим доступу: https://mtu.gov.ua/ content/normativnopravova-baza-spivrobitnictva.html .
  • 9. Доценко О. С. Адміністративно-правове за- безпечення розвитку автомобільних перевезень в Україні / О. С. Доценко // Адміністративне право і процес. - 2016. - № 7. - С. 77-81.
  • 10. Проект Стратегічного плану розвит- ку автомобільного транспорту на період до 2020 року [електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.insat.org.ua/ .