Economic Bulletin of the National Mining University

 

IssuesSectionsAuthorsKeywords

Article

Issue:2017 №3 (59)
Section:Development of economic education and training
UDK:37.014.54:378.016
Article language:Ukrainian
Pages:142-154
Title:Business education as a factor of knowledge economy implementation
Authors:Vagonova O. H.,
Horpynych O. V.,
Shapoval V. A.
Annotation:The issues of the relationship between the knowledge economy and the component of economic education are discussed, in particular, business education in the conditions of the formation of an innovative economy. The correlation between the learning outcomes (competencies) of Master students and academic disciplines of specialty 076 «Entrepreneurship, trade and exchange activities» is determined. The necessity of application of new forms and technologies of business education of future specialists in entrepreneurship is substantiated. The ways of improving the quality of entrepreneurial education at the National Mining University are formulated. 
Keywords:Knowledge economy, Entrepreneurship, Business education, «education – knowledge» system, Entrepreneur's professional competency, Innovative education programs, Learning technologies
File of the article:EV20173_142-154.pdf
Literature:
 • 1. Семів Л. К. Вплив вищої освіти на форму- вання людського капіталу в умовах переходу до еко- номіки знань / Л. К. Семів, Р. А. Семів // Регіональна економіка - 2009. - №1. - С. 15-25.
 • 2. Філіпенко А. В. Готовність молоді до під- приємницької діяльності як філософсько-педагогічна проблема / А. В. Філіпенко // Вісник НТУУ «КПІ». Філософія. Психологія. Педагогіка. - 2009. - Вип. 3. - С. 13-19.
 • 3. Оноприенко В. И. Императивы образования для знаниевого общества / В. И. Оноприенко // Наука і наукознавство. - 2007. - №1. - С. 94-97.
 • 4. Старовойт О. В. Економіка знань у стратегії інноваційного розвитку освіти: автореф. дис ... канд. філос. наук: 09.00.10 / О. В. Старовойт . - Київ : Б.в.,
 • 2010. - 18 с. - На укр. яз. - Режим доступу: http://osvitata.com/osvita-ta-ekonomika/ekonomika- znan-u-strategi-innovatsiynogo-rozvitku-osviti.html. - Назва з екрана.
 • 5. Белл Д. Грядущее постиндустриальное об- щество: Опыт социального прогнозирования. / Д. Белл.- М. : Мир, 1999. - 661 с.
 • 6. Гэлбрейт Дж. Новое индустриальное общес- тво / Дж. Гэлбрейт. - М. : ООО «Издательство АСТ», 2004. - 602 с.
 • 7. Андрущенко Т. В. Параметри «нового сві- ту»: критико-аналітичний аналіз світових футуроло- гічних концепцій / Т. В. Андрущенко // Науковий вісник «Гілея». - 2011. - Вип. 44. - С. 602-609.
 • 8. Луговий В. І. Інформація як чинник органі- зації людини: теоретико-методологічний аспект / В. І. Луговий // Педагогіка і психологія. - 2011. - №2. - С. 23-31.
 • 9. Економіка знань // Енциклопедія сучасної України. Інститут енциклопедичних досліджень НАН України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=18730. - Назва з екрана.
 • 10. Маліцький Б. А. Визначення загроз націо- нальній безпеці України, що походять від стану нау- ково-технологічної сфери / Б. А. Маліцький // Наука та наукознавство. - 2013. - №4. - С. 31-47.
 • 11. Юлдашев О. Інноваційна освіта і наука в Україні / О. Юлдашев // Персонал. - 2013. - №6. - С. 98-109.
 • 12. Лапіна Т. Формування економічного мис- лення у студентів-фахівців економічного профілю / Т. Лапіна // Нова педагогічна думка. - 2011. - № 1. - С. 55-58.
 • 13. Тригубенко М. О. Бізнес-освіта як соціаль- ний феномен сучасності та фактор підприємницького успіху / М. О. Тригубенко // Культура народов При- черноморья. - 2011. - № 205. - С. 125-128. // Режим доступу до журн. : http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/5 2204/38-Trigubenko.pdf?sequence=1. - Назва з екрана.
 • 14. Романовський О. О. Теорія і практика за- рубіжного досвіду в підприємницькій освіті України / О. О. Романовський. - К. : Демір, 2002. - 256 с.
 • 15. Алькема В. Г. Бізнес-освіта в Україні / В. Г. Алькема, Т. В. Шахматова. - Львів : Новий світ, 2010. - 252 с.
 • 16. Семенець Ю. Партнерство бізнесу, держа- ви та університетів як стратегічний ресурс інновацій- ного розвитку України / Ю. Семенець / Режим досту- пу: http:// www.edu-trends.info/higher-edu-partnership/ - Назва з екрана.
 • 17. Покідна В. Університети та бізнес: міжна- родний досвід співпраці та перспективи для України / В. Покідна / Режим доступу: http://cost.ua/news/421- college-business-cooperation - Назва з екрана.
 • 18. Алькема В. Г. Концептуальні засади підго- товки фахівців для комплексного вирішення завдань євроінтеграції / В. Г. Алькема, А. Д. Радкевич, О. С. Крюченко, В. Н. Стаценко // Вчені записки Універси- тету економіки та права «КРОК». - 2009. - Вип. 13 - С. 122-178.
 • 19. Евенко Л. И. Обучение в течении всей жизни в бизнес-образование: современные тенденции / Л. И. Евенко, С. Р. Филонович, В. В. Годин // Биз- нес-образование. - 2010. - № 4 (14). - С. 9-11.
 • 20. Хижняк Л. М. Замысел бизнес-образования и проблемы его реализации на различных этапах раз- вития предпринимательства в Украине / Л. М. Хиж- няк // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства. - 2014. - Вип. 20. - С. 310-314. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mtpsa_2014_20_54. - Назва з екрана.
 • 21. Всемирная декларация о высшем образова- нии для 21 века: подходы и практические меры // Вестник Высшей школы. Alma mater. - 1999. - №3. - С. 29-35.
 • 22. Комюніке Всесвітньої конференції з вищої освіти - 2009 «Нова динаміка вищої освіти і науки для соціальної зміни і розвитку» ЮНЕСКО, Париж, 5-8 липня 2009 рік / Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/952_011 - Назва з екрана.
 • 23. Schein E. N. The Economic Psychology of Business Institution / E. N. Schein, John W. McDavid, Paul K. MacKal. - N. Y. : Elsevier, 2009.