Economic Bulletin of the National Mining University

 

IssuesSectionsAuthorsKeywords

Article

Issue:2017 №4 (60)
Section:
UDK:339.972:657
Article language:Ukrainian
Pages:107-112
Title:On the practices of using international financial reporting standard by small and medium-sized business when joining the EU
Authors:Volotkovska Yu. A.,
Yaremchuk I. A.
Annotation:The practice of using IFRS in Ukraine are dealt with. It is proposed to use IFRS for small and medium-sized enterprises when exporting to the EU countries. The expediency of using International Financial Reporting Standard for small and medium-sized enterprises in attracting foreign investment is grounded. 
Keywords:IFRS, Export, Investment, Small and medium-sized business
File of the article:EV20174_107-112.pdf
Literature:
 • 1. Остап'юк Н. Консолідована фінансова звітність: проблеми формування та читання / Ната- лія Остап'юк, Мажена Ремлєн // Трансформаційні перетворення обліково-аналітичного забезпечення управління в умовах євроінтеграційних процесів: зб. матеріалів IV Міжнар. наук. -практ. конф., м. Київ, 25 листоп. 2016 р./М-во освіти і науки Украї- ни, М-во фінансів України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана»[та ін.];[редкол. : М. І. Бондар (голова) та ін.].-Київ : КНЕУ, 2016.-С. 99- 101.
 • 2. Чирко Д. М. МСФЗ як елемент виходу на міжнародний валютний ринок Форекс / Д. М. Чир- ко // Проблеми теорії та методології бухгалтер- ського обліку, контролю і аналізу. - 2016. - № 3(15). - С. 338-345. Режим доступу: http://pbo.ztu.edu.ua/article/view/66420.
 • 3. Ямборко Г. А. Вплив процесу імплемен- тації європейського законодавства на якість фінан- сової звітності субєктів господарювання України / Г. А. Ямборко // Облік, оподаткування і контроль: теорія та методологія: матеріали ІІ між народ. наук. - практ. інтернет-конференції. 20 листопада 2017 р. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - С. 66- 69.
 • 4. Ambarchian V. S., Skrypnyk M. I. Comparison of Ukrainian GAAP with IFRS and US GAAP: are there more differences or similarities / V. S. Ambarchian, M. I. Skrypnyk // Проблеми теорії та ме- тодології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. - 2015. - №3. - С. 353-364.
 • 5. Господарський кодекс України: наказ Вер- ховної Ради України № № 436-IV від 16.01.2003 р. [Електронний ресурс].- Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/436-15
 • 6. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: закон України від 16.07.99 р. № 996-XIV [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http:// www.zakon.rada.gov.ua.
 • 7. Закон України «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до зако- нодавства Європейського Союзу» від 18.03.2004 р. [Електроний ресурс]. - Режим доступу : zakon.rada.gov.ua/go/1629-15.
 • 8. Директива 2014/95 / ЄС Європейського парламенту та Ради від 22.10.2014 року, що вносить поправки до Директиви 2013/34/ЄС «Щодо розк- риття нефінансової та різноманітної інформації деякими великими підприємствами і групами». - Режим доступу: ifrs.ligazakon.ua/ua/magazine_article/FZZ00125.
 • 9. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та фінансової звітності [Електронний ре- сурс]. - Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.
 • 10. Концептуальна основа фінансової звіт- ності [Електроний ресурс]: Міністерство фінансів України. - Режим доступу: http://eifrs.ifrs.org/eifrs/UnaccompaniedConceptual.
 • 11. The International Financial Reporting Standard for Small and Medium-sized Entities (IFRS for SMEs) (2009) [Електронний ресурс] // International Accounting Standards Board (IASB), 30 Cannon Street, London EC4M 6XH, United Kingdom. - 254. - Режим доступу: http://eifrs.ifrs.org/eifrs/sme/ru/RUSMEsStandard.pdf