Economic Bulletin of the National Mining University

 

IssuesSectionsAuthorsKeywords

Article

Issue:2019 №3 (67)
Section:Environmental management
UDK:330.502.504
DOI:https://doi.org/10.33271/ev/67.197
Article language:Ukrainian
Pages:197-206
Title:Organizational principles of public administration policy of sustainable development of the industrial and urbanized systems
Author:Dudnyk A. V., Dnipro University of Technology
Annotation:The article deals with the organizational and legal aspects of coordinating tasks of the national level by central executive bodies authorized to carry out relevant functions in the field of environmental security and achieve the goals of sustainable development across the country. It is shown that subnational level is realized at the level of oblasts and regions (by oblast and regional administrations in cooperation with regional and local councils), while at the local level, this should be performed by the executive bodies of the united territorial communities. However, the success of such measures in this case will depend to a large extent on the diversification of the regional economic system, the level of economic and social development of local communities, the rule of law and civic activity, and the position of local residents. Taking into account the high level of urbanization of the territory of Ukraine (69% of the population resides in cities), as well as the domination in the national economy of resourceintensive industries, which are again concentrated in urban settlements, it is the urbanized systems that should be given priority in the development and implementation of state policy aimed at optimizing the use of natural resources and conserve the environment. In the context of the implementation of UN Sustainable Development Goals and the provisions of the Association of Ukraine with the European Union Government, policy and activities of local self-government bodies should be aimed at the gradual abandonment of hazardous chemicals in the life cycle of products, the greening of production process management systems, the rational use of natural resources in terms of payment, processing and utilization of industrial waste human. 
Keywords:Urban system, Sustainable development, Urban agglomeration, Environmental security, Environmental economics
File of the article:EV20193_197-206.pdf
Literature:
 • 1. Meleshkyn, M.T. (1979). Ekonomika i okruzhayushchaya sreda: vzaimodeystvie i upravlenie. Ekonomika.
 • 2. Stepanov, V. N. (1995). Ekonolohiya - nauka o garmonizatsii ekonomiki i ekologii. Ekonologiya: istoki, problemy i perspektivy: sbornik nauchnykh trudov. Odessa: AN Ukrainy, Institut problem rynka i ekonomiko-ekologicheskikh issledovaniy.
 • 3. Cherniuk, L.H., & Pepa, T.V. (2008). Metodoloho-praktychni osnovy formuvannia systemy upravlinnia stalym rehionalnym rozvytkom. Ekonomika pryrodokorystuvannia i okhorony dovkillia. Kyiv: RVPS Ukrainy NAN Ukrainy.
 • 4. Stalyy rozvytok dlia Ukrainy. Retrieved from http://www.sd4ua.org/shho-take-stalij- rozvitok/bazovi-dokumenti/
 • 5. Baluieva, O.V. (2014.) Metodolohiia upravlinnia stalym rozvytkom mista na ekoloho- ekonomichnykh zasadakh. Extended abstract of Doctor’s thesis. Dnipropetrovsk: DVNZ «Natsionalnyy hirnychyy Universytet».
 • 6. Pro osnovni zasady (stratehiiu) derzhavnoi ekologichnoi polityky Ukrainy na period do 2030 roku. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR), 2019, #6, stor. 70. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2697-19.
 • 7. Natsionalna dopovid 2017 «Tsili staloho rozvytku: Ukraina» Retrieved from http://www.un.org.ua/ua/publikatsii-ta-zvity/un-in- ukraine-publications/4203-2017-natsionalna-dopovid- tsili-staloho-rozvytku-ukraina-iaka-vyznachaie- bazovi-pokaznyky-dlia-dosiahnennia-tsilei-staloho- rozvytku-tssr.
 • 8. Uhoda pro asotsiatsiiu mizh Ukrainoiu, z odniiei storony, ta Yevropeiskym Soiuzom, Yevropeiskym spivtovarystvom z atomnoi enerhii i yikhnimy derzhavamy-chlenamy, z inshoi storony. Re- trieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011.
 • 9. Potapenko, V.H. (2014). Uhoda pro asosiatsiiu z YeS v sferi ekolohichnoi bezpeky ta staloho rozvytku: ochikuvani rezultaty ta tsina pytannia. Kyiv.
 • 10. Zakonoproekt №6743 «Pro miski ahlomeratsii» Retrieved from http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511 =62318.
 • 11. Zakon Ukrainy «Pro otsinku vplyvu na dovkillia» Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2059-19.
 • 12. Nakonechnyy, V.V. (2012). Orhanizatsiyno- pravovi formy miskoho upravlinnia: teoretychni zasady. Efektyvnist derzhavnoho upravlinnia. Zbirnyk naukovykh prats. Issue 31, 185-189. Lviv: LRIDU NADU.
 • 13. Iasiunas, V.A. (1997). Mestnoe samoupravlenye. Kommentarii. Raziasneniya. Moskva: Nauka.
 • 14. Hrybanova, H.M. (1998). Mestnoe samoupravlenye v Zapadnoy Evrope. Sravnitelnyy analiz polytyko-sotsyolohycheskykh aspektov. SPb.
 • 15. Aksionov, O.V. (2012). Vyznachennia stadii, form i pryntsypiv zdiisnennia derzhavnoho kontroliu za ratsionalnym vykorystanniam i okhoronoiu zemel u systemi derzhavnoho upravlinnia zemelnymy resursamy. Derzhava ta rehiony Seriia: Derzhavne upravlinnia , 3(39), 28-32.