Economic Bulletin of the National Mining University

 

IssuesSectionsAuthorsKeywords

Article

Issue:2020 №1 (69)
Section:Economic theory
UDK:336.2
DOI:https://doi.org/10.33271/ev/69.046
Article language:English
Pages:46-57
Title:Institutional levers for financing small and medium-sized businesses as a component of development of depressed regions
Authors:Tymoshenko L. V., Dnipro University of Technology,
Krylova O. V., Dnipro University of Technology
Annotation:Methods. The results were obtained through the application of the following methods: critical analysis – when establishing barriers that impede the effective state support of small and mediumsized businesses at the regional level; scientific abstraction – in determining the advantages of small and medium-sized enterprises in comparison with large business in forming the socio-economic basis for the development of a region (territory, city); generalization – in establishing institutional levers to overcome the territory’s depressiveness. Results. It was diagnosed that the vast majority of business entities in the business sector in Ukraine are small and medium-sized enterprises, which is consistent with global trends. However, the effectiveness of their functioning indicates the presence of obstacles to the use of advantages and potential opportunities. It is shown that financial government support for small and mediumsized businesses is based on legislation and is carried out in direct and indirect forms. The implementation of the state regional policy to stimulate the development of regions and to overcome the territory’s depressiveness is determined by a set of legislative acts and state programs. The scientific approaches to the definition of depressed territories and the formation of their varieties are analyzed, the basic principles on which state support for these regions should be based are identified. Novelty. It is established that the institutional levers and tools to overcome the territory’s depressiveness should take into account the regional (local) aspect of the opportunities for realizing the entrepreneurial potential of small and medium-sized businesses, subject to their financial support. Practical value. The guidelines for the formation of a program for overcoming the city’s depression, subject to the interaction of government, business and society, which will allow achieving the goal of developing small and medium-sized businesses, provide comfortable and safe conditions for the population, the formation of a city of social responsibility and social innovation. 
Keywords:Small and medium business, Financial development, Institutional support, Regional level, Depressed territories
File of the article:EV20201_046-057.pdf
Literature:
 • 1. Dorofiienko, V.V., & Loskutova, V.V. (2014). Napriamy peretvorennia instytutsiinoho seredovyshcha u staropromyslovykh rehionakh na shliakhu pidvyshchennia yikh konkurentospromozhnosti. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. Ekonomichni nauky, 2(2), 134-137. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchnu_ekon_2014_2(2)__28
 • 2. Yakusheva, O.V., & Bilozubenko, B.S. (2016). Zabezpechennia pidtrymky ta biznes- inkubuvannia maloho ta serednoho biznesu v rehionakh Ukrainy v umovakh transformatsiinykh peretvoren. Naz- arenko, S.A. (Ed.). Proceedings from Transformatsiyni peretvorennia rehionalnoii ekonomiky. Kyiv: Kondor- Vydavnytstvo. (pp. 202-214).
 • 3. Simkiv, L.Ye., & Pobihun, S.A. (2015). Ten- dentsii rozvytku maloho pidpryiemnytstva v Ukraini v umovakh dysproportsiinosti ekonomichnoho zrostannia. Globalni ta Nationalni Problemy Economiky. Retrieved from http://global-national.in.ua/vipusk-3-2015/433- simkiv-l-e-pobigun-s-a-tendentsiji-rozvitku-malogo- pidpriemnitstva-v-ukrajini-v-umovakh- disproportsijnosti-ekonomichnogo-zrostannya
 • 4. Marenichenko, V.V. (2015). Derzhavne re- huliuvannia maloho ta serednoho biznesu u formuvanni yakisnoho rehionalnoho rozvytku «Proceedings from MIIM»’2015. 1-st Vseukrainska naukovo-praktychna konferentsiia. .Suspilno-politychnyi ta sotsiokulturnyi rozvytok pivdennoho rehionu Ukrainy: istorychni trady- tsii i suchasni tendentsii: (pp. 245-247). Odesa: ORIDU NADU.
 • 5. Yakusheva, O.V. (2017). Ekonomichnyi rozvytok i pidtrymka maloho ta seredno- ho biznesu na rehionalnomu rivni. Cadidate’s Thesis. Cherkasy: Cherkaskyy derzhavnyy Technolohichnyy Universytet.
 • 6. Mitsa, VV. (2018). Malyi biznes yak subiekt ekonomichnoi systemy rehionu. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Ser. «Economika», 20, 2, 123-125
 • 7. Fedulova, I., Piatnytska, G., & Lukashova, L. (2018). Small business in Ukraine: peculiarities and problems of development in the conditions of the fourth industrial revolution. Marketing and Management of Innovations, (3), 216-228. http://doi.org/10.21272/mmi.2018.3-19
 • 8. Novytska, O.V. (2014). Osoblyvosti pid- trymky maloho ta serednoho biznesu v systemi suchas- noho rehionalnoho menedzhmentu. Proceedings from Visnyk ChDTU: zbirnyk naukovykh prats Cherkaskoho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu, 37, ІІ, 162-
 • 169.
 • 9. Honcharuk, T.V. (2017). Zarubizhnyi dosvid rozvytku pidpryiemnytskykh struktur ta mozhlyvosti yoho vykorystannia v Ukraini. Efektyvna ekonomika, (9), Retrieved from http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5772
 • 10. Zakon Ukrainy «Pro rozvytok ta derzhavnu pidtrymku maloho i serednoho pidpryiemnytstva v Ukraini». Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4618-17
 • 11. Zakon Ukrainy «Pro derzhavnu dopomohu subiektam hospodariuvannia». Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1555-18
 • 12. Zakon Ukrainy «Pro stymuliuvannia rozvytku rehioniv». Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2850-15
 • 13. Zakon Ukrainy «Pro zasady derzhavnoii re- hionalnoii polityky». Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/156-19
 • 14. Kolomiichuk, V.S. (2001). Sotsialno- ekonomichnyi rozvytok administratyvnoho raionu v umovakh perekhidnoii ekonomiky (pidkhody do vyvchennia, stratehii rozvytku). Ternopil: Ukrmedknyha.
 • 15. Shevchuk, Ya.V. (2008). Depresyvni terytori- alni suspilni systemy: kryterii vyznachennia ta napriamy sanatsii. Lviv.
 • 16. Plotnytska, S.I. (2012). Problemy identyfikatsii depresyvnykh terytorii Ukrainy. Retrieved from http://web.znu.edu.ua/herald/issues/2012/eco-4-
 • 2012/195-200.pdf
 • 17. Terytoriia, na yakiy ne zhyvut liudy, ne kontroliuietsia derzhavoiu i staie ryzykovanoiu. Re- trieved from https://hromadske.radio/podcasts/terytoriya/terytoriya- na-yakiy-ne-zhyvut-lyudy-ne-kontrolyuyetsya- derzhavoyu-i-staye-ryzykovanoyu-tkachuk
 • 18. Mozhaikina, N.V. (2016). Problemy rozvytku depresyvnykh rehioniv. Globalni ta Nationalni Problemy Ekonomiky, 10, 197-201.
 • 19. Marenichenko, V.V. (2017). Mekhanizmy re- alizatsii derzhavnoho rehuliuvannia yakisnoho rozvytku maloho ta serednoho biznesu v Ukraini. Candidate’s Thesis. Dnipro: Dnipro derzhavnyy Ahrarnoeconomich- nyy Universytet,
 • 20. V oblderzhadministratsii znayshly prychynu depresyvnosti Tokmaka. (2019). Retrieved from http://pro.tokmak.biz/content.php?id=601
 • 21. Plan mistsevoho ekonomichnoho rozvytku mista Tokmaka do 2020 roku. Retrieved from http://www.meriatokmak.gov.ua/index.php/meri-za- ekonomichne-zrostannya/3919-plan-mistsevogo- ekonomichnogo-rozvitku-mista-tokmaka-do-2020-roku
 • 22. Uriadovym komitetom skhvaleno kontseptsiiu prohramy podolannia depresyvnosti m. Tokmak. (2018). Retrieved from https://www.zoda.gov.ua/news/40808/uryadovim- komitetom-shvaleno-kontseptsiju-programi-podolannya- depresivnosti-m. -tokmak.html