Economic Bulletin of the National Mining University

 

IssuesSectionsAuthorsKeywords

Article

Issue:2020 №2 (70)
Section:Economic theory
UDK:330.341 : 330.837
DOI:https://doi.org/10.33271/ev/70.021
Article language:Ukrainian
Pages:21-29
Title:Institutional factors of increasing the efficiency of local public goods production in Ukraine
Author:Alekseenko D. D., Dnipro University of Technology
Annotation:Methods. The following methods were used during the research process: general and special – while clarifying the specifics of the institutional environment of the production of local public goods in Ukraine; economic and mathematical modeling – while determining the influence of the parameters of social capital on the effectiveness of the local communities functioning; analysis and synthesis – while identifying institutional mechanisms of increasing the efficiency of production of local public goods. Results. The features of the institutional environment of production of local public goods in Ukraine are analyzed. The essence of institutional locality as a result of the existing unity between people living in a certain territory is considered. There is studied the relationship between the state of the institutional environment of production of local public goods, which is based on the achieved level of social capital of a certain community, on the one hand, and the level of its financial results, on the other hand. Measures of strengthening the civil control over the producers are proposed as mechanisms of increasing the efficiency of local public goods production. Novelty. On the basis of economic-mathematical modeling of the relationship between the indicators of the financial condition of the united territorial communities of Ukraine and the parameters of social capital, there is proved the influence of those parameters on the effectiveness of provision of local public goods on a certain territory. Institutional mechanisms of improvement of the efficiency of production of local public goods in terms of strengthening the civil control over the activities of producers of these goods are proposed. Practical value. The proposed methods of stimulating civil activity of the population aimed at increasing the efficiency of the process of production and consumption of local public goods can be used in the activities of public authorities and public associations in order to improve the living standards of the population living in a certain area. 
Keywords:Institutional factors, Local public goods, Institutional environment of local public goods, Social capital, Economic-mathematical model, United territorial communities, Local social groups, Methods of regulation
File of the article:EV20202_021-029.pdf
Literature:
 • 1. Dluhopolskyy, O.V. (2012). Reformuvannya suspilnoho sektoru ekonomiky ta novi pidkhody do upravlinnya publichnymy finansamy. K. : DNNU «Akademiya finansovoho upravlinnya».
 • 2. Kichurchak, M.V. (2017). Vidtvorennya suspil- nykh blah v ekonomichniy systemi Ukrayiny. Doctor’ the- sis. Lvivskyy natsionalnyy universytet imeni Ivana Franka Ministerstva osvity i nauky Ukrayiny, Lviv. Retrieved from http://www.lnu.edu.ua/wp-content/up- loads/2018/01/dis_kichurchak.pdf.
 • 3. Melnyk, A.F., Monastyrskyy, H.L., & Zhelyuk, T.L. (2009). Modernizatsiia suspilnoho sektoru ekonomiky v umovakh hlobalnykh zmin. Ternopil: Ekonomichna dumka.
 • 4. Uylyamson, O.Y. (1996). Ékonomycheskie in- stituty kapitalizma: Firmy, rynki, «otnoshencheskaya kon- traktatsyya». Sankt-Peterburg: Lenizdat. .
 • 5. Tkach, A.A. (2007). Instytutsionalna ekonomika. Nova instytutsionalʹna ekonomichna teoriya. K. : Tsentr uchbovoyi literatury
 • 6. Oleynyk, A. (2003). Model setevoho kapytalyzma. Voprosy ékonomyky, (8), 132-149.
 • 7. Chetverte vseukrayinske munitsypalne opy- tuvannia. Rezultaty opytuvannya, provedenoho sotsiolo- hichnoyu hrupoiu «Reytynh» vid imeni IRI, 20 sichnya. 10 lyutoho 2018 r. Retrieved from http://ratinggroup.ua/getfile/279/municipal_sur- vey_2018_final_ua.pdf.
 • 8. Pyate vseukrayinske munitsypalne opytuvannya. Rezultaty opytuvannya, provedenoho sotsiolohichnoyu hrupoyu «Reytynh» vid imeni IRI, 6 veresnya. 10 zhovtnya 2019 r. Retrieved from http://ratinggroup.ua/re- search/regions/pyatyy_vseukrainskiy_municipal- nyy_opros.html
 • 9. Dostup domohospodarstv Ukrayiny do internetu u 2018 rotsi (za danymy vybirkovoho obstezhennya umov zhyttya domohospodarstv Ukrayiny) Statystychnyy zbirnyk. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrayiny. Re- trieved from http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publi- cat/kat_u/2019/zb/07/zb_Internet_2018.pdf
 • 10. Sotsiolohichni vymiry hromadyanskoho suspilʹstva v Ukrayini (2019). Kyyiv: Instytut sotsiolohiyi NAN Ukrayiny. Retrieved from https://i-soc.com.ua/as- sets/files/book/reznik.o.s/sociological-dimensions-of- civil-society-in-ukraine.pdf
 • 11. Otsinka finansovykh pokaznykiv byudzhetiv 806 OTH. Reytynh za 2019 rik. Retrieved from https://de- centralization.gov.ua/news/12192
 • 12. Analiz byudzhetiv 665 OTH za 2018 rik. U rozrizi oblastey. Retrieved from https://decentraliza- tion.gov.ua/news/10674?page=5
 • 13. Pylypenko, Yr.I. & Pylypenko, H.M. (2009). Instytutsionalni innovatsiyi yak faktor innovatsiynoho rozvytku natsio-nalʹnoyi ekonomiky. Ekonomichnyy visnyk Natsionalnoho hirnychoho universytetu, №2, 33-40.