Economic Bulletin of the National Mining University

 

IssuesSectionsAuthorsKeywords

Article

Issue:2020 №2 (70)
Section:Economic theory
UDK:338.242
DOI:https://doi.org/10.33271/ev/70.044
Article language:Ukrainian
Pages:44-52
Title:Public-private partnership as an element of the transport infrastructure development mechanism in Ukraine
Authors:Poliakova O. M., Ukrainian state University of railway transport,
Lipska T. I., Ukrainian state University of railway transport,
Kuchinska O. M., Ukrainian state University of railway transport
Annotation:Methods. The results were obtained through the use of methods: a systems approach to the development of public-private partnerships; logical generalization – in determining the category of «public-private partnership»; structural-functional and comparative analysis – in the analysis of trends, factors and models of public-private partnership. Results. The role of public-private partnership in the development of transport infrastructure is determined. It is emphasized that the responsibility of the state for the development of infrastructure sectors with limited financial opportunities determines the need to combine resources and actions of the state and the private sector in various forms of public-private partnership. The interpretation of public-private partnership, its features, and areas of implementation in Ukraine are given. The European experience of public-private partnership development in the transport industry is analyzed. Features of formation and development of public-private partnership in Ukraine are considered. It is noted that in Ukraine, the effectiveness of public-private partnerships is associated with the functioning of informal institutions. Models of public-private partnership are considered. Novelty. The expediency of applying the institutional approach to the study of partnership relations between the public and private sectors in the implementation of infrastructure projects in the field of transport is substantiated. Practical value. It is indicated that attracting private funds will require a proportional increase in public funding, a new approach to the risk management system, taking into account national customs, traditions and features of the economic and organizational culture of business partners. 
Keywords:Public-private partnership, Public partnership, Transport infrastructure, Public sector, Business partners, Investment, Interaction model, Concession, Financing, Efficiency
File of the article:EV20202_044-052.pdf
Literature:
 • 1. Gladukh, M.V. (2017). Analiz realizovannykh proektov gosudarstvenno-chastnogo partnerstva v Ukraine. Proceedings from MIIM '17: Internet - conference KNUMG im. O.M. Beketova. Retrieved from https://eprints.kname.edu.ua/45506/1/ilovepdf_com-261-263.pdf.
 • 2. Reyting infrastruktury Ukrainy: dinamika za 7 let. Retrieved from https://cfts.org.ua/infographics/reyting_infrastruktury_ukrainy_dinamika_za_7_let.
 • 3. Samaeva, Yu. (2016). Gosudarstvenno-chastnoe partnerstvo - ne tsel, a odin iz sposobov eyo dostizheniya. Retrieved from https://zn.ua/macrolevel/gosudarstvenno-chastnoe-partnerstvo-ne-cel-a-odin-iz-sposobov-ee-dostizheniya-_.html.
 • 4. Amelin, A. (2016). Bolshoy Ukraine bolshie proekty. Tsentr Transportnykh Strategiy. Retrieved from http://cfts.org.ua/opinions/bolshoy_ukraine_bolshie_proe kty_94.
 • 5. Realizatsiia proektiv derzhavno-pryvatnoho partnerstva v Ukrayini. (2017). Kyiv: SPILNO.
 • 6. Borshchevskiy, G.A. (2019). Gosudarstvenno- chastnoe partnerstvo. Moskva: Yurayt.
 • 7. Dykan, V.L. & Tolstova, A.V. (2018). Rozvytok ekonomiky Ukrayiny na osnovi pryntsypu rivnopravnosti vidnosyn derzhavy, biznesu ta suspilstva. Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti, (63), 9-19. https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i63.146213.
 • 8. Pidgaets, S. (2011). Evropeyskiy opyt primeneniya modeley gosudarstvenno-chastnogo partnerstva. Zhurnal Evropeyskoy Ekonomiki, (10), 311-330.
 • 9. Stetsenko, T.V., Yaremenko, V.H. & Losieva, O.M. (2017). Vidbir proektiv rozvytku terytorialnykh hromad dlia spivfinansuvannia z mistsevykh biudzhetiv. Economika i suspilstvo, (11), 474-480.
 • 10. Shein, K. (2017). Pochemu chastnye investory otkazyvayutsya rabotat s gosudarstvom? Retrieved from https://uz.ligazakon.ua/magazine_article/EA010008. (in Ukrainian).
 • 11. Bondar, N.M. (2010). Svitovyi dosvid derzhavno-pryvatnoho partnerstva u transportniy haluzi. Efektyvna ekonomika, (6). Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2010_6_19.
 • 12. Volkov, B.A., & Dobrin, A.Yu. (2017). Effektivnost mekhanizmov GChP dlya transportnoy infrastruktury. Mir transporta, (15/2), 124-139.
 • 13. Dykan, V.L., & Obruch, H.V. (2020). Upravlinnia realizatsiieiu spilnykh investytsiinykh proektiv za uchastiu pidpryiemstv zaliznychnoho transportu v umovakh tsyfrovizatsii. Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti, (69), 9-21. https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i69.200533
 • 14. Pashchenko, Yu.Ye., & Korin, M.V. (2015). Derzhavno-pryvatne partnerstvo yak mekhanizm finansovoho zabezpechennia rozvytku transportnoi infrastruktury zaliznyts. Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti, (49), 74-79. https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i49.51099
 • 15. Gavrilenkov, A.A., Dobrin, A.Yu. & Chulikov, V.V. (2012). GChP v transportnoy otrasli. Mir transporta, (1), 96-101.
 • 16. White Paper. Upravlinnia mistsevoiu kulturnoiu spadshchynoiu v Ukraini: ohliad derzhavnoi polityky, dzherel ta modeley finansuvannia. (2019). Retrieved from https://reherit.org.ua/wp- content/uploads/2019/08/White-Paper_Management-of- Local-Cultural-Heritage-in-Ukraine_State-Policy- Review-Sources-and-Funding-Models-1.pdf.
 • 17. Pro derzhavno-pryvatne partnerstvo: Zakon Ukrainy №2404-VI (2010). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2404-17.
 • 18. Market Update Review of the European PPP Market in 2019. (2019). Retrieved from https://www.eib.org/attachments/epec/epec_market_upda te_2019_en.pdf
 • 19. Adamchuk, O. (2019). Infrastrukturnye investitsii pobili rekord. Retrieved from https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2019/01/15 /791511-rinok-infrastrukturnih-kontsessii.
 • 20. Stan zdiisnennia DPP v Ukraini. (2017). Retrieved from https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=9fc90c5e-2f7b-44b2-8bf1-1ffb7ee1be26&title=StanZdiisnenniaDppVUkraini.
 • 21. Bystritskaya, O. (2018). Gosudarstvenno- chastnoe partnerstvo v sfere infrastruktury: kak v Ukraine primenit mirovoy opyt. Proceedings from MIIM '18: Materialy konferentsii «Infrastrukturnye proekty GChP v Vostochnoy Evrope, na Kavkaze i v Tsentralnoy Azii.
 • 2018». Retrieved from https://cfts.org.ua/articles/gosudarstvenno_chastnoe_partnerstvo_v_sfere_infrastruktury_kak_v_ukraine_primenit _mirovoy_opyt_1458. .
 • 22. Ekonomika Ukrainy: rezultaty 2018 roku ta yikh vidlunnia u maybutniomu. Retrieved from https://ngoipr.org.ua/news/ekonomika-ukrayiny-rezultaty-2018-roku-ta-yih-vidlunnya-u-majbutnomu/.
 • 23. Deiaki pytannia orhanizatsii zdiysnennia derzhavno-pryvatnoho partnerstva: Postanova KMU №384. (2011). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/384-2011-%D0%BF.
 • 24. Zatvornitskaya, O. (2018). Gosudarstvenno- chastnoe partnerstvo: pora uchitsya na oshibkakh. Retrieved from https://zn.ua/macrolevel/gosudarstvenno-chastnoe-partnerstvo-pora-uchitsya-na-oshibkah-295814_.html.