Economic Bulletin of the National Mining University

 

IssuesSectionsAuthorsKeywords

Article

Issue:2020 №3 (71)
Section:Management
UDK:330.131.7
DOI:https://doi.org/10.33271/ebdut/71.098
Article language:Ukrainian
Pages:98-108
Title:Risk-management technology as an element of the economic security system of a business entity
Authors:Musienko V. O., Kharkov National University of Radio Electronics,
Zinchenko M. E., Kharkov National University of Radio Electronics
Annotation:Methods. The results were obtained through the use of the following methods: theoretical generalization – to substantiate the main provisions of the definitions «economic security», «economic security system» and «risk management»; analysis and synthesis – to highlight the main directions for assessing tools for managing the economic security of an enterprise and risk management; classification – to systematize the threats that an enterprise may face in the course of its activities. Results. The article examines the place and role of risk management technology in the system of ensuring the economic security of an enterprise. The essence of economic security is considered, its priority goals are identified, and a multilevel system of economic security of an enterprise is built. A systematization of threats has been investigated, which simplifies the accurate identification of each type of threat and reveals the potential for effective threat management through the application of appropriate methods. An algorithm for assessing management tools for the economic security of an enterprise and an algorithm for risk management have been developed. The use of financial engineering tools in risk management is analyzed. Modern financial innovative instruments have been investigated. Novelty. The study established that traditional approaches to reducing risks under unstable environment are ineffective. The relationship between the economic security of a business entity and financial engineering has been substantiated, and the use of innovative tools for risk management has been proposed. Practical value. Ensuring the economic security of an enterprise is an urgent goal of management, the achievement of which becomes vital under unstable external environment. Today, taking in account the crisis situation, innovative technologies and risk management tools are of particular importance. Organizations must have an arsenal of innovative tools to be able to build an effective risk management system that is adapted to changes in the external environment, which will help to achieve a state of protection of the enterprise from the negative impact of threats. 
Keywords:Economic security of an enterprise, A system of ensuring economic security, Algorithm, Threats, Dynamic environment, Development, Competitiveness, Innovative tools, Financial engineering, Risk management
File of the article:EV20203_098-108.pdf
Literature:
 • 1. Ponomarenko, V., & Kavun, S. (2008). Kontseptualni osnovy ekonomichnoi bezpeky. Kharkiv: KhNEU.
 • 2. Mostenska, T., Bilan, Yu., & Mostenska, T. (2015). Ryzyk-menedzhment yak chynnyk zab- ezpechennia ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstv. Aktualni problemy ekonomiky, (8), 193-203. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ape_2015_8_26.
 • 3. Kozachenko, A., Ponomarov, V., & Leshchen- ko, A. (2003). Ekonomichna bezpeka pidpryiemstva. Sutnist i mekhanizm zabezpechennia. Kyiv: «Libra».
 • 4. Liashenko, O. (2011). Kontseptualizatsiia up- ravlinnia ekonomichnoiu bezpekoiu pidpryiemstva: monohrafiia. Luhansk: SNU im. V. Dalia.
 • 5. Kravchuk, O., & Kravchuk, P. (2008). Di- ahnostyka ta mekhanizm zabezpechennia korporatyvnoi bezpeky pidpryiemstva. Lutsk: Nadstyria.
 • 6. Kyrychenko, O., Pryhunov, P., & Hnylytska, L. (2010). Upravlinnia finansovo-ekonomichnoiu bezpekoiu. Kyiv: Dorado-Druk.
 • 7. Yepifanov, A., Plastun, O., Dombrovskyi, V. (2009). Finansova bezpeka pidpryiemstv i bankivskykh ustanov. Sumy: DVNZ «UABS NBU».
 • 8. Vitlinskyi, V., & Verchenko, P. (2000) Analiz, modeliuvannia ta upravlinnia ekonomichnym ryzykom. Kyiv: KNEU.
 • 9. Vitlinskyi, V., & Velikoivanenko, H. (2004). Ryzykolohiia v ekonomitsi ta pidpryiemnytstvi. Kyiv: KNEU.
 • 10. Granaturov, V. (2002). Ekonomicheskiy risk: sushchnost', metody izmereniya, puti snizheniya. Mos- kva: Delo i Servis.
 • 11. Utkin, E. (1998). Risk-menedzhment. Mos- kva: TANDEM; EKMOS.
 • 12. Khudolii, L. (2011). Skladovi ekonomichnoi bezpeky subiektiv hospodarskoi diialnosti. Efektyvna ekonomika, (1). Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2011_1_26.
 • 13. Kozmuk, N. (2016). Klasyfikatsiia ta kharak- terystyka zahroz finansovii bezpetsi vyshchykh navchal- nykh zakladiv. Nauka moloda. 2016, (24). Retrieved from: http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/3531/1/%D0 %9A%D0%BE%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D1%83 %D0%BA%20%D0%9D.%D0%86.pdf
 • 14. Karginov, N. Rol risk-menedzhmenta v obespechenii ekonomicheskoy bezopasnosti organizatsii. EKONOMIChESKIE NAUKI: Proceedings from MIIM LXVI Mezhdunarodnaya studencheskaya. nauchno- prakticheskaya konferentiya, 6(66). Retrieved from: https://sibac.info/archive/economy/6(66).pdf.
 • 15. Hlushchenko, O. (2011). Finansovyi inzhyn- irynh: innovatsii ta zahrozy. Efektyvna ekonomika, (5). Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2011_5_10.
 • 16. Musiienko, V., & Zinchenko, M. (2020). Fi- nansovyi inzhynirynh - henerator finansovykh inno- vatsii. Infrastruktura rynku, (39), 346-352. Retrieved from: http://www.market-infr.od.ua/journals/2020/39_2020_ukr/59.pdf.
 • 17. Cherchyk, L. (2017). Systema ryzyk- menedzhmentu pidpryiemstva: sutnist ta skladovi. Ekonomichnyi forum, (1), 178-184. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecfor_2017_1_28.
 • 18. Okhapkina, V. (2019). Sovremennye podkho- dy k upravleniyu finansovymi riskami organizatsii. Pro- ceedings from MIIM ’19: VIII Mezhdunarodnaya nauch- no-prakticheskaya konferentsiya. «Aktualnye napravleni- ya nauchnykh issledovaniy: perspektivy razvitiya». (pp. 154-158). Cheboksary: TsNS «Interaktiv plyus».
 • 19. Belozerova, A., Mikova, S., & Nesterenko, M. (2016). Otsenka riska informatsionnoy bezopasnosti pri ispol'zovanii ERP-sistem. Molodoy uchenyy, 15 (119), 152-155. Retrieved from: https://moluch.ru/archive/119/33109/.
 • 20. Vereshchahina, H., & Pliekhanova, T. (2018). Vprovadzhennia systemy ryzyk-menedzhmentu na pidpryiemstvi v umovakh innovatsiinoi diialnosti. Mod- ern economics, (7), 41-51. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/modecon_2018_7_7.
 • 21. Kiseleva, I. (2017). VaR - modeli otsenki in- vestitsionnykh riskov. Innov: elektronnyy nauchnyy zhurnal, 1(30). Retrieved from: http://www.innov.ru/science/economy/var-modeli- otsenki-investitsionnykh/
 • 22. Sedukova, K. (2019). Upravlenie riskami kak element sistemy obespecheniya ekonomicheskoy be- zopasnosti predpriyatiya. Molodoy uchenyy, 21 (259), 255-257. Retrieved from: https://moluch.ru/archive/259/59422/.