Economic Bulletin of the National Mining University

 

IssuesSectionsAuthorsKeywords

Article

Issue:2021 №1 (73)
Section:Management
UDK:338.48
DOI:https://doi.org/10.33271/ebdut/73.106
Article language:English
Pages:106-114
Title:Management of sustainable development of medical and health-improving tourism in Ukraine
Author:Bondarenko L. A., Dnipro University of Technology
Annotation:Methods.The theoretical and methodological basis of the study is the scientific works of domestic and foreign scientists related to various issues of the development of the field of medical and health-improving services, the prospects for the development of health tourism, the study of health tourism as an important area of activity in the regions; legislative and regulatory acts of Ukraine in this area, materials of specialized scientific conferences and symposia. Results. It is established that medical and health-improvingtourism is a promising and effective direction in the territorial aspect, in this regard, this type of tourism is proposed to be considered as a priority area of regional tourism policy. Specifics of formation of the system of organizational-economic and institutional conditions and factors of sustainable development of medical and healthimproving tourism are considered. The problems and prospects of functioning and further development of the sphere of medical and health-improving services in Ukraine are analyzed, and also the basic principles of the state management of medical and health-improving tourism for its sustainable development are formulated. Novelty.Practical recommendations for public administration, promotion and sustainable development of health tourism in the region are substantiated and developed, taking into account its interaction with other subsystems of tourism. Practical recommendations for the formation of strategic goals and objectives aimed at the sustainable development of medical and health-improving tourism have been formulated. Practical value. The results of the study are the basis for the sustainable development of medical and health-improving tourism, which is able to strengthen the health of the population, improve the quality of life and demographic situation in the country; to develop the infrastructure of medical and health-improving territories; to provide economic stability and profitability of all medical and health-improving complex. 
Keywords:Health tourism, Tourist services, Regional programs, Tourist infrastructure, Sustainable development, Management approaches, Factors of production
File of the article:EV20211_106-114.pdf
Literature:
 • 1. Bylym, O.O., & Dernova, K.O. (2017). Rozshyrennia posluh likuvalno-ozdorovchoho turyzmu v Ukraini. Visnyk ahrarnoi nauky Prychornomoria, (4), 62-71.
 • 2. Bil, M.M. (2011). Mekhanizm derzhavnoho upravlinnia turystychnoiu haluzziu na rehionalnomu rivni: teoretyko-prykladnyy aspekt. O.P. Kraynik (Ed.). Lviv: LRIDU NADU.
 • 3. Halasiuk, S.S. (2017). Suchasnyi stan rozvytku sanatorno-kurortnoi bazy v Ukraini. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky, (15), 197-202.
 • 4. Dubinskyi, S.V., & Orlova, V.M. (2017). Vyznachennia faktoriv, yaki zabezpechuiut rozvytok medychnoho ta likuvalno-ozdorovchoho turyzmu v Ukraini. Akademichnyi ohliad, 2(47), 12-20.
 • 5. Internet-proekt «Sanatoriyi ta kurorty Ukrayiny». Retrieved from http://www.sanikur. com.
 • 6. Kovalenko, N.O. (2015). Analiz rynku sanatorno-kurortnykh posluh Ukrainy. Ekonomika kharchovoi promyslovosti, 7(4): 21-27.
 • 7. Malska, M.P., & Rutynskyy, M.Y. (2008). Likuvalno-ozdorovchyy turyzm. Proceedings from: Turyzm u mizhnarodnomu i natsionalnomu vymirakh. Istoriya i suchasnist. Lviv: Vydavnychyy tsentr LNU im. I. Franka. (pp 191-210).
 • 8. Gerasymenko, V.G., Bedradina, G.K., Halasiuk, S.S. «et al.» (2016). Otsinka turystuchno-rekreatsiynoho potentsialu rehionu. S.S. Halasiuk (Ed.). Odessa: ONEU.
 • 9. Pro kurorty: Zakon Ukrainy vid 05.10.2000 r. No. 2026-14 z potochnoiu redaktsiieiu vid 8.12.2017 r. Retrieved from http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2026-14.
 • 10. Romanova, A.A. (2017). Analiz stanovlennia i rozvytku medychnoho turyzmu v Ukraini u konteksti svitovoho ekonomichnoho prostoru. Problemy i perspektyvy ekonomiky ta upravlinnia, 1(9), 62-68.
 • 11. Statystychnyi schorichnyk. Retrieved from www. ukrstat.gov.ua
 • 12. Stratehiia rozvytku turyzmu ta kurortiv na period do 2026 roku vid 16 bereznya 2017 r. № 168-r. Re- trieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/168-2017-%D1%80#Text.
 • 13. Kholyavka, V.Z., Leshko, Kh.S., Mochulska, O.S., & Kukhtiy, A.O. (2019). Suchasni aspekty, factory vplyvu i perspektyvy rozvytku medychnoho ta likuvalno- ozdorovchoho turyzmu v Ukrayini. Visnyk sotsialnoyi hihiyeny ta orhanizatsiyi okhorony zdorovia Ukrayiny, 1(79), 25-33. DOI 10.11603/1681-2786.2019.1.10280
 • 14. Chernovskyy, S.M., & Rybak, N.S. (2020). Likuvalno-ozdorovchyy turyzm u konteksti staloho rozvytku. Proceedings from Dominanty sotsialno- ekonomichnoho rozvytku Ukrayiny v umovakh innovatsiynoho typu prohresu. Zbirnyk tez dopovidey Vseukrayinskoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi zdobuvachiv vyshchoyi osvity ta molodykh uchenykh, prysvyachenoyi 90-richchyu Kyyivskoho natsionalnoho universytetu tekhnolohiy ta dyzaynu, m. Kyiv, 26 bereznia 2020 r. O.V. Olshanska (Ed.). Kyiv: KNUTD. (457-458 pp.).
 • 15. Shpak, L.O. (2015). Analiz zovnishnoho seredovyshcha ta struktury turystychno-rekreatsiinoho kompleksu Ukrainy. Investytsii: praktyka ta dosvid. Ekonomichni nauky, (24), 21-25.