Economic Bulletin of the National Mining University

 

IssuesSectionsAuthorsKeywords

Article

Issue:2021 №1 (73)
Section:Entepreneurship and economics of enterprise
UDK:330.34
DOI:https://doi.org/10.33271/ebdut/73.228
Article language:English
Pages:228-235
Title:Management of logistical support of innovative cooperation intensification under economy intellectualization
Authors:Arefieva O. V., National Aviation University,
Polous O. V., National Aviation University
Annotation:Methods. The results are obtained through the use of methods: analysis and comparison, synthesis and theoretical generalization – to form a system for ensuring the logistical interaction of intellectual elements of creating an innovative product; abstract-logical – to determine the conceptual foundations of management of logistics support for the intensification of innovation cooperation in the intellectualization of the economy; graphical analysis – to visualize the results of the study. Results. The directions that need to be reformed in the context of the process of intellectualization of the economy and intensification of competition in the markets of high-tech products and services are identified. The priority value of intellectual work and intellectual resources for creation of an intellectual product and generation of innovative ideas is established. The elements of the intellectual environment as a set of conditions that contribute to the implementation of mental labor in the process of production and management are considered. The necessity of application of the concepts «intellectual income», «intellectual profit» and «intellectual rent» to characterize the final result of intellectual production is determined. Novelty. The system of providing logistical interaction of creating intellectual elements of an innovative product is offered. Conceptual assumptions on the consideration of logistics flows within the national innovation system are formed. The algorithm of managing the intensification logistical maintenance of innovative cooperation at intellectualization of economy is developed. Practical value. The research provides the possibility of applying the developed and submitted proposals for the management of logistics support for the intensification of innovation cooperation in the intellectualization of the economy in order to reform the individual structural elements of the national innovation system and increase its competitiveness at the international level. The conclusions and results of research and the given methodical recommendations will promote the increase of innovative cooperation efficiency at the national and international levels. 
Keywords:Logistical support, Intellectualization, Innovation cooperation, Management, Human capital, Competitiveness, Reform
File of the article:EV20211_228-235.pdf
Literature:
 • 1. Altshuler, I. (2002). Chto zhe takoe intel- lektualnoe predprijatie. Intelligent Enterprise, 9(50). Re- trieved from https://www.iemag.ru/opinions/de- tail.php?ID=17699
 • 2. Arefieva, O.V., Polous, O.V. (2019). Sotsialno- ekonomichni umovy intelektualizatsii upravlinnia kholistychnym rozvytkom pidpryiemstva. Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoho universytetu korablebuduvannia im. Makarova, 2(476), 29-36. DOI: https://doi.org/10.15589/znp2019.2(476).5
 • 3. Arefieva, O.V., Arefiev, S.O., & Verpeka, A.O. (2019). Stratehichne upravlinnia orhanizatsiinoiu kulturoiu pidpryiemstv pry rozvytku ta adaptatsii do zmin. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu tekhnolohii ta dyzainu. Seriia Ekonomichni nauky, 6 (141), 84-95.
 • 4. Vlasova, T.R. (2011). Intelektualnyi produkt yak ekonomichne blaho: sutnist ta klasyfikatsiia. Visnyk Chernivetskoho torhovelno-ekonomichnoho instytutu. Ekonomichni nauky, Vol. 3, 25-31. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchtei_2011_3_5
 • 5. DeMark, Tomas R. (2006). Tehnicheskiy ana- liz - Novaya nauka. Moskva: Evro.
 • 6. Yeremenko, A.V. (2013). Intelektualnyy kapital yak osnovna dominanta nematerialnykh aktyviv. Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini Zbirnyk naukovykh prats, (7), 60-64.
 • 7. Ivaniuk, I.A. (2003). Vosproizvodstvo intel- lektualnogo kapitala v sovremennykh marketing-siste- makh: Monografiya. Volgograd: Politekhnik.
 • 8. Kwilinski, A. (2018). Mechanism of moderni- zation of industrial sphere of industrial enterprise in ac- cordance with requirements of the information economy. Marketing and Management of Innovations, 4, 116-128. http://doi.org/10.21272/mmi.201y.4-11
 • 9. Konventsiya, uchrezhdayushchaya Vsemirnuyu Organizatsiyu Intellektualnoy Sobstvennosti (Stokgolm, 14 iyulya 1967 g.). Izmenena 2 oktyabrya
 • 1979 goda. Retrieved from https://wi- polex.wipo.int/ru/treaties/textdetails/12412
 • 10. Kornukh, O.V. (2012). Tvorchyy protses - dvyhun rozvytku intelektualnoho kapitalu pidpryiemstva. Efektyvna ekonomika, 1. Retrieved from http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=894
 • 11. Levchenko, Yu.H. (2014). Intelektualnyi kapital ta yoho rol u hospodarskiy diialnosti pidpryiemstva. Biznes ta intelektualnyi capital, 1, 92-97.
 • 12. Leontieva, L.S., Borovikova, T.V., & Filinov, V.A. (2010). Intellektualnyy trud v sovremennoy sisteme ekonomicheskikh otnosheniy. Moskva: MIRBIS.
 • 13. Sytnyk, Y.S. (2012). Intelektualizatsiia kapitalu orhanizatsii ta yoho strukturuvannia. Formuvan- nia rynkovoi ekonomiky: zbirnyk naukovykh prats, 332-342.
 • 14. Slezinger, G.E. (1996). Trud v usloviyakh rynochnoy ekonomiki. Moskva: INFRA-M.
 • 15. Shkola, V.Yu. (2011). Ekonomichne obhruntuvannia roli intelektualnoho kapitalu u formuvanni innovatsiynoi ekonomichnoi systemy. Mar- ketynh i menedzhment innovatsiy, (3), T.1, 72-78.
 • 16. MicroStrategy. (2018). Map of the Intelligent enterprise. Retrieved from https://www.gartner.com/im- agesrv/media-products/clients/microstrategy/1-54S6BA5/map-of-IE.png
 • 17. Senior, N. (1836). An Outline of the Science of Political Economy, Longmasn, London / P. Quintas, P. Lefrere, G. Jones, Knowledge Management: a Strategic Agenda, Long Range Planning. Vol. 30, no. 3, P. 386.