Economic Bulletin of the National Mining University

 

IssuesSectionsAuthorsKeywords

Article

Issue:2021 №2 (74)
Section:Marketing
UDK:339.146
DOI:https://doi.org/10.33271/ebdut/74.154
Article language:Ukrainian
Pages:154-167
Title:Energy saving behavior in the marketing of startup projects and marketing activities of world high-tech enterprises
Author:Kasian S. Ya., Dnipro University of Technology
Annotation:Methods. The results were obtained through the use of following methods: dialectical method of cognition, comparison and generalization – to clarify the concept of «energy-saving behavior of economic and social agents»; theories of marketing, logistics, competition and fuzzy logic and fuzzy plural numbers – when developing a methodological approach to the formation of product competitiveness aimed at respecting marketing energy-saving values; index approach – during the formation of the competitiveness index of high-tech enterprises; marketing, economic, graphic analysis – when calculating the sales volume of Siemens AG by regions of the world, establishing a variation in the maximum value of operating profitability in the areas of Siemens AG. Results. Components of energy-saving behavior of enterprises are defined, marketing activity and competitiveness of products of high-tech enterprise are investigated. The components of energy-saving behavior of enterprises are outlined in the interpretation of representatives of various scientific economic schools and organizations. It was found that the energy-saving behavior of economic and social agents reflects the integrated observance of the principles of the concept of sustainable development, aimed at safe interaction with the environment and the preservation of energy resources. The methodical approach of product competitiveness formation aimed at compliance with marketing energy-saving values on the principles of using fuzzy logic theory is proposed. It is determined that the competitiveness of enterprises is formed under the influence of such components as: the economic efficiency of the organization of e-logistics service, the success of marketing activities of fifth-level logistics virtual operators, the level of market concentration, the volume of demand and supply. The marketing activity of the international concern Siemens AG (Germany) was investigated, in particular its sales volume by regions of the world. It was established that the sale of high-tech products and services in the European region, including Germany, plays a significant role in the marketing activities of the concern. Novelty. The methodological approach of product competitiveness formation, aimed at compliance with marketing energy-saving values on the principles of using the fuzzy logic theory, consists in taking into account the components of competitiveness, mapping the functional directions of logistics, logistics service, forming density, continuity of logistics flows, energy saving, during comparison with logistic linguistic variables, which positively affects obtaining competitive advantages of high-tech enterprises. Practical value. It is proposed to achieve the economic effect of increasing the competitiveness of products of high-tech engineering enterprises based on the application of two supporting approaches: competitive and logistical. 
Keywords:Energy-saving behavior, Marketing activities, High-tech enterprises, Product competitiveness, Logistics service
File of the article:EV20212_154-167.pdf
Literature:
 • 1. European Marketing Confederation. Official site. Retrieved from https://emc.be.
 • 2. ESOMAR. Official site. Retrieved from Retrieved from https://www.esomar.org.
 • 3. Krush, P.V., Podvihina, V.I., Hulevych, V.O. «et al.» (2010). Orhanizatsiia vyrobnytstva. P.V. Krush, V. I. Podvihina, V.O. Hulevych. (Ed.). Kyiv: Karavela.
 • 4. Borysova, L.P. (2016). Rol komunikatsii v pobudovi efektyvnoi systemy motyvatsii personalu orhanizatsii. Young Scientist. 8(35), 7-10. Retrieved from http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2016/8/2.pdf.
 • 5. Kamenskyi, V.M. (2014). Napriamy zmitsnennia enerhetychnoi bezpeky v konteksti stvorennia tsentru derzhavno-pryvatnoho partnerstva Ukrainy ta Nimechchyny. Visnyk Dnipropetrovskoho universytetu, Seriia «Menedzhment Innovatsii», Vyp. 3, 40-46.
 • 6. Barannik, V.O. (2015). Enerhoiemnist VVP derzhavy: istorychni paraleli ta uroky dlia Ukrainy. Stratehichni priorytety, 1(34). 113-119.
 • 7. Stohniy, B.S., Kyrylenko, O.V., &. Denysiuk, S.P. (2010). Intelektualni elektrychni merezhi elektroenerhetychnykh system ta yikhnie tekhnolohichne zabezpechennia. Tekhnichna elektrodynamika, (6), 44-50.
 • 8. Kasian, S.Ya. (2020). Mizhnarodna marketynhova komunikatsiyna i lohistychna spivpratsia pidpryiemstv Ukrainy u prostori YeS u mezhakh polityky Skhidnoho Partnerstva. Proceedings from MIIM ‘XVI (XXVIII) Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiia «Mizhnarodne naukovo-tekhnichne spivrobitnytstvo: pryntsypy, mekhanizmy, efektyvnist». (pp. 19-21). Kyiv: KPI im. Ihoria Sikorskoho, Vyd-vo «Politekhnika». Retrieved from http://ied.kpi.ua/wp-content/uploads/2020/03/ISTC-2020.pdf.
 • 9. Amosha, O.I., Fedorenko, V.H., Belopolskyi, N.H., & Turchenko, D. K. (2008). Ekonomichni pidkhody do efektyvnoho vykorystannia enerhetychnykh resursiv. Ekonomika ta derzhava, (1), 4-7.
 • 10. Shevchuk, V.Ya, «et al.» (2014). Polityka enerhoefektyvnoho rozvytku i zminy klimatu. V.Ya. Shevchuk (Ed.). Kyiv: TsP «Komprynt».
 • 11. Naraievskyi, S.V. (2015). Konkurentospromozhnist alternatyvnykh tekhnolohii otrymannia enerhii. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv.
 • 12. KUP «EkoVin». Ofitsiinyi sait Vinnytskoi miskoi rady. Retrieved from http://www.vmr.gov.ua/MunicipalEnreprise/Lists/EcoVin/Default.aspx.
 • 13. Ukaz Prezydenta Ukrainy «Pro Stratehiiu staloho rozvytku «Ukraina-2020» Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5/2015#Text.
 • 14. Kasian, S.Ya. (2013). E-lohistyka v systemi zabezpechennia konkurentospromozhnosti pidpryiemstv. Visnyk Zaporizkoho natsionalnoho universytetu, Zbirnyk naukovykh prats, Ekonomichni nauky, 1(17). 17-22.
 • 15. Kasian, Sergii (2013). The marketing activity of the enterprises in economy of knowledge: Chapter V. Editors: Budziewicz-Guźlecka Agnieszka, Drab- Kurowska Anna, Drela Karolina, Sokół Aneta: Enter- prises development strategies in the knowledge-based economy. Series: Modern challenges of economy entities. USA, New York : IGLOBAL WRITER Inc. 108-119.
 • 16. Kasian, S.Ya. (2013). Komunikatsiino- lohistychna orhanizatsiia rehionalnoi vzaiemodii pidpryiemstv. Visnyk Odeskoho natsionalnoho universytetu imeni I. I. Mechnykova, Ser. : Ekonomika, T.18, Vyp. 1/1, 152-156. Odesa: Vydavnychyi dim «Helvetyka».
 • 17. Ofitsiinyi sait mizhnarodnoho kontsernu Siemens AG. Retrieved from https://new.siemens.com/global/en/general/old-browser.html.
 • 18. Ofitsiinyi sait kompanii «Simens Ukraina». Prezentatsiia kompanii Simens Ukraina za 2019 rik Retrieved from https://www.cee.siemens.com.